อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2558

สอบถามและสมัคร คุณไก่ 081 913 5031
ตารางบรรยายธรรม
27-02-2558 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
28-02-2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
01-03-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายธรรม ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์
01-03-2558 เวลา 14.00 - 18.00 น.
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติ ณ ชมรมสุรัตนธรรม
02-03-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยายธรรม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
02-03-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยายเรื่อง รวมอริยมรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
03-03-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
06-03-2558 เวลา 17.30 - 18.30 น.
บรรยาย ปฏิจจสมุปบาท ณ คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ มีนบุรี
07-03-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย พระสูตร ณ เบนซ์ทองหล่อ
08-03-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ เบนซ์ทองหล่อ
08-03-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยายธรรม ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16-03-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยายธรรม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
16-03-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยมรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
17-03-2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย สูตรโสดาบัน ณ บ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จก.(มหาชน)
17-03-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
20-03-2558 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
21-03-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
22-03-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ เบนซ์ทองหล่อ
22-03-2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย พรหมจรรย์ ตอนที่43 ณ บ้านจิตสบาย
22-03-2558 เวลา 18.30 - 20.00 น.
บรรยาย เรื่อง อริยมรรค ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
28-03-2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
28-03-2558 เวลา 18.30 - 20.00 น.
บรรยายธรรม ณ โรงแรมชาโตว์ เดอ บางกอก
คอร์สปฏิบัติธรรม
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง