อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
2 คืน 3 วัน, จันทร์ ที่ 3 - พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2558
สอบถามและสมัคร  091 441 1184
ตารางบรรยายธรรม
02-08-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายธรรม ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์
02-08-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยายธรรม ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
07-08-2558 เวลา 17.30 - 18.30 น.
บรรยายปฏิจจสมุปบาท ณ คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ มีนบุรี
08-08-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ปฏิสัมภิทามรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
08-08-2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
บรรยาย เรื่อง สัมมาทิฏฐิ ณ คลีนิคทันตกรรมสมุทรปราการ
09-08-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
09-08-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยาย เส้นทางสู่โสดาบัน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
10-08-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย สัมมาทิฏฐิ ณ ธ.แห่งประเทศไทย
10-08-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยสัจ ณ เบนซ์ทองหล่อ
11-08-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ชราสุตตนิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
16-08-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยาย เส้นทางสู่โสดาบัน2 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
17-08-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย สัมมาทิฏฐิ ณ ธ.แห่งประเทศไทย
17-08-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยสัจ ณ เบนซ์ทองหล่อ
18-08-2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย สูตรโสดาบัน ณ บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
18-08-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ชราสุตตนิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
20-08-2558 เวลา 18.00 - 20.00 น.
บรรยาย เรื่อง อริยมรรคมีองค์8 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
21-08-2558 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย อานาปานสติ ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
22-08-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย พระสูตร ณ เบนซ์ทองหล่อ
22-08-2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
23-08-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
23-08-2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย เรื่อง พรหมจรรย์ ณ บ้านจิตสบาย
23-08-2558 เวลา 17.00 - 18.00 น.
บรรยาย เรื่อง มงคล ณ ariya wellness center
25-08-2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
28-08-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายธรรม ณ กรมศุลกากร
30-08-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยาย เส้นทางสู่โสดาบัน3 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
คอร์สปฏิบัติธรรม
03-08-2558 ถึง 05-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
14-08-2558 ถึง 16-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ว่องวานิช จ.สมุทรปราการ
26-08-2558 ถึง 30-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
07-09-2558 ถึง 09-09-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 ถึง 07-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 ถึง 07-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
16-10-2558 ถึง 18-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
19-10-2558 ถึง 22-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
23-10-2558 ถึง 27-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
05-12-2558 ถึง 07-12-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
31-12-2558 ถึง 04-01-2559
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง