อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ธรรมะออนไลน์ http://ajsupee.com
ข่าวประกาศ
- คอร์สปฏิบัติธรรม ณ อาศรมมาตา 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  
วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2558

สอบถามและสมัคร คุณไก่ 081 913 5031
ตารางบรรยายธรรม
07-05-2558 เวลา 18.30 - 20.00 น.
บรรยาย เรื่อง อริยมรรคมีองค์ ๘ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
09-05-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย พระสูตรศึกษา ณ เบนซ์ทองหล่อ
10-05-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เรื่อง เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
10-05-2558 เวลา 14.00 - 18.00 น.
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติ ณ ชมรมสุรัตนธรรม บางลำพู
11-05-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย เรื่อง สัมมาทิฏฐิ ณ ธ.แห่งประเทศไทย
11-05-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยสัจ ณ เบนซ์ทองหล่อ
12-05-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
15-05-2558 เวลา 17.30 - 19.30 น.
บรรยาย สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
16-05-2558 เวลา 15.00 - 16.30 น.
บรรยาย หลักพระพุทธศาสนา ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
17-05-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายธรรม ณ บ้านธรรมะรื่นรมย์
17-05-2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
บรรยายธรรม ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
18-05-2558 เวลา 12.00 - 13.00 น.
บรรยาย เรื่อง สัมมาทิฏฐิ ณ ธ.แห่งประเทศไทย
18-05-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย รวมเรื่องอริยสัจ ณ เบนซ์ทองหล่อ
19-05-2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
บรรยาย สูตรโสดาบัน ณ บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (มหาชน)
19-05-2558 เวลา 18.00 - 19.30 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย มหานิทเทส ณ เบนซ์ทองหล่อ
23-05-2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยาย ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ณ เบนซ์ทองหล่อ
23-05-2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.
บรรยาย ศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎก ณ มูลนิธิมายาโคตมี
24-05-2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.
บรรยาย เตรียมโสดาบัน ณ เบนซ์ทองหล่อ
24-05-2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
บรรยาย พรหมจรรย์ ตอนที่45 ณ บ้านจิตสบาย
คอร์สปฏิบัติธรรม
01-05-2558 ถึง 05-05-2558
คอร์สฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
25-05-2558 ถึง 28-05-2558
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ ยุวพุทธฯ2 จ.ปทุมธานี
02-06-2558 ถึง 06-06-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
06-07-2558 ถึง 08-07-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
21-07-2558 ถึง 23-07-2558
คอร์สปฏิบัต ณ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
30-07-2558 ถึง 01-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
03-08-2558 ถึง 05-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
14-08-2558 ถึง 16-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ว่องวานิช จ.สมุทรปราการ
26-08-2558 ถึง 30-08-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
07-09-2558 ถึง 09-09-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 ถึง 07-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
05-10-2558 ถึง 07-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
16-10-2558 ถึง 18-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
19-10-2558 ถึง 22-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
23-10-2558 ถึง 27-10-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
05-12-2558 ถึง 07-12-2558
คอร์สปฏิบัติ ณ มูลนิธิวิปัสสนา บ้านจันรม จ.สุรินทร์
31-12-2558 ถึง 04-01-2559
คอร์สปฏิบัติ ณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปฏิทินบรรยายธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง