ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,968
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 460 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 334 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 940 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 666 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 737 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,253 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,018 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,318 1006-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์2 ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์
17 มิถุนายน 2561
1018
5,317 1005-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์1 วิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
17 มิถุนายน 2561
1007
5,316 202-ปรมัตถธรรม1(3) ลักษณะของรูปกับนิพพาน
15 มิถุนายน 2561
938
5,315 201-ปรมัตถธรรม1(2) ลักษณะของจิตกับเจตสิก
15 มิถุนายน 2561
964
5,314 200-ปรมัตถธรรม1(1) ความหมายของปรมัตถธรรม
15 มิถุนายน 2561
983
5,313 1004-ดูจิต ดูใจ ดูตน พ้นทุกข์ บ.เอไอเอ
14 มิถุนายน 2561
929
5,312 199-ธาตุกถา1 ความหมายและความเข้าใจพื้นฐาน
13 มิถุนายน 2561
816
5,311 099-กัมมัฏฐาน3 กายคตาสติ3 อานิสงส์10ประการและปฏิบัติดูลมหายใจ
12 มิถุนายน 2561
1051
5,310 119-อัปปมัญญาภาวนา12 โทษของความโกรธและอานิสงส์ของขันติ
8 มิถุนายน 2561
964
5,309 118-อัปปมัญญาภาวนา11 พิจารณาโทษของความโกรธ
8 มิถุนายน 2561
1057
5,308 695-มหาทุกขักขันธสูตร6 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของเวทนา
7 มิถุนายน 2561
961
5,307 208-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวเนกขัมม์
5 มิถุนายน 2561
1015
5,306 1003-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ วัดกระโจมทอง
5 มิถุนายน 2561
989
5,305 085-ธรรมปฏิบัติ32 ปัญญาอบรมจิตให้พ้นจากอาสวะ
4 มิถุนายน 2561
946
5,304 239-รัฏฐปาลสูตร2 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิดประเสริฐกว่า
3 มิถุนายน 2561
823
5,303 238-รัฏฐปาลสูตร1 ธัมมุทเทส4ที่ทำให้พระรัฏฐปาละออกบวช
3 มิถุนายน 2561
920
5,302 078-มหาราหุโลวาทสูตร2 ทำกรรมฐานให้จิตกว้างขวางและละกิเลส
3 มิถุนายน 2561
868
5,301 077-มหาราหุโลวาทสูตร1 พิจารณาให้เห็นธาตุ5ด้วยปัญญาอันชอบ
3 มิถุนายน 2561
912
5,300 082-ภาวนา5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
956
5,299 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
871
5,298 206-นำภาวนา ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
737
5,297 205-กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวง ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
878
5,296 204-มีคุณสมบัติ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ สติ
1 มิถุนายน 2561
847
5,295 203-เรียนรู้เรื่องกาย เวทนา จิต ธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
911
5,294 202- นำปฏิบัติ ตั้งใจ ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
821
5,293 201-ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
844
5,292 200-กฎสามัญธรรมดาและกฎที่เหนือกฎทั้งปวง เนกขัมมบารมี
28 พฤษภาคม 2561
1003
5,291 159-มรณสติ10 มุมมองเรื่องความตาย5แบบ
27 พฤษภาคม 2561
1137
5,290 158-มรณสติ9 ชีวิตน้อยเพราะดำรงอยู่น้อยและเกี่ยวข้องน้อย
27 พฤษภาคม 2561
1092
5,289 199-สิ่งที่ต้องเรียนรู้และคุณสมบัติผู้เรียนรู้ เนกขัมมบารมี
27 พฤษภาคม 2561
893
5,288 116-มหาปรินิพพานสูตร29 ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในท่านพระอานนท์
26 พฤษภาคม 2561
959
5,287 115-มหาปรินิพพานสูตร28 สังเวชนียสถาน4และการปฏิบัติต่อสรีระ
26 พฤษภาคม 2561
855
5,286 114-มหาปรินิพพานสูตร27 การบูชาพระตถาคต
26 พฤษภาคม 2561
840
5,285 113-มหาปรินิพพานสูตร26 บิณฑบาต2คราวมีผลวิบากเสมอกัน
26 พฤษภาคม 2561
927
5,284 198-ปฏิบัติธรรม; ความหมายและนำฝึกปฏิบัติ เนกขัมมบารมีฯ
26 พฤษภาคม 2561
800
5,283 084-ธรรมปฏิบัติ31 เห็นสัจจะจึงละสักกายทิฏฐิได้
21 พฤษภาคม 2561
1142
5,282 054-ตอบปัญหาธรรม
20 พฤษภาคม 2561
1002
5,281 053-ไตรสรณคมน์..การถึงสรณะอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
1042
5,280 052-นโม..ความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง
20 พฤษภาคม 2561
947
5,279 694-มหาทุกขักขันธสูตร5 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของรูป
17 พฤษภาคม 2561
916
5,278 693-ตอบปัญหาเชื่อมโยงทิฏฐิกับจริต
17 พฤษภาคม 2561
950
5,277 692-มหาทุกขักขันธสูตร4 อาทีนวะและนิสสรณะของกาม
17 พฤษภาคม 2561
923
5,276 1999-ตอบปัญหาและสรุปธรรม อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2561
992
5,275 1998-เงื่อนไขของสิ่งทั้งปวง อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2561
953
5,274 1997-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
939
5,273 1996-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
937
5,272 1995-วิธีพิจารณาอริยสัจจากเหตุการณ์ต่างๆ อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2561
1087
5,271 1994-ความละเอียดของทุกข์ในอริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
1034
5,270 1993-วิธีรู้จิตในจิต อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
969
5,269 1992-วิธีรู้กายในกายและรู้เวทนาในเวทนา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2561
964
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8018 รายการ