ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. นักศึกษาธรรมลาดพร้าว จำนวน 93 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
43 043-ทุติยอานันทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
15 สิงหาคม 2551
1895
42 042-วิปัลลาสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 กรกฎาคม 2551
1864
41 041-ปฐมสรกานิสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
27 มิถุนายน 2551
1977
40 040-ทุติยสารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
13 มิถุนายน 2551
1906
39 039-ปริฬาหสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มิถุนายน 2551
1734
38 038-ปฐมเสทกสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
30 พฤษภาคม 2551
1832
37 037-จุนทสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
16 พฤษภาคม 2551
2027
36 036-กายสูตร2 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
18 เมษายน 2551
1929
35 035-กายสูตร1 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
11 เมษายน 2551
1915
34 034-กรรมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
28 มีนาคม 2551
1808
33 033-ฉัปปาณสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
7 มีนาคม 2551
1817
32 032-สารีปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
29 กุมภาพันธ์ 2551
1788
31 031-นตุมหากสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
8 กุมภาพันธ์ 2551
1686
30 030-มิจฉาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
11 มกราคม 2551
1980
29 029-กรรม 4 ประการ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
21 ธันวาคม 2550
1935
28 028-อรกานุสาสนีสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
9 พฤศจิกายน 2550
1939
27 027-มหาหัตถิปโทปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
2 พฤศจิกายน 2550
1814
26 026-กูฏทัณฑสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
19 ตุลาคม 2550
1847
25 025-สัลเลขสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
12 ตุลาคม 2550
1758
24 024-สัลเลขสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
3 ตุลาคม 2550
1915
23 023-สัมมาทิฏฐิสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 กันยายน 2550
1851
22 022-สัมมาทิฏฐิสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
21 กันยายน 2550
1829
21 021-จูฬโคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
14 กันยายน 2550
1965
20 020-โคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
7 กันยายน 2550
1836
19 019-นกุลปิตุสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
24 สิงหาคม 2550
1921
18 018-เมฆิยสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
31 สิงหาคม 2550
1979
17 017-ปฐมรูปารามสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
17 สิงหาคม 2550
1894
16 016-ปฐมทารุกขันธสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
10 สิงหาคม 2550
1703
15 015-ปหาราทสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
3 สิงหาคม 2550
1999
14 014-อัปปมาทสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
27 กรกฎาคม 2550
2006
13 013-อวิชชาสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
20 กรกฎาคม 2550
2047
12 012-สจิตตสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
13 กรกฎาคม 2550
1928
11 011-สัลลัตถสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
6 กรกฎาคม 2550
1892
10 010-ติณกัฏฐสูตรเป็นต้น สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
มิถุนายน 2550
1841
9 009-ปณิหิตอัจฉวรรค อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
22 มิถุนายน 2550
1915
8 008-ติตถายตนสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
15 มิถุนายน 2550
1986
7 007-สิกขานิสังสสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
8 มิถุนายน 2550
1886
6 006-พระโปฐิละ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
1 มิถุนายน 2550
2030
5 005-อุกกัณฐิตภิกขุ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
25 พฤษภาคม 2550
2191
4 004-การฟังธรรม ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
พฤษภาคม 2550
2172
3 003-ชฏาสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
20 เมษายน 2550
2071
2 002-โอฆตรณสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
4 เมษายน 2550
2277
1 001-อุปเนยยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
11 พฤษภาคม 2550
2782
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ