ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,581
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 88 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 83 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 729 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 541 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 612 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,092 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม 2 คืน 3 วัน วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2565 ที่ วังรีรีสอร์ท ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก (2) คอร์สปฏิบัติธรรม 3 คืน 4 วัน วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2565 ที่ มูลนิธิมายาโคตมี กรุงเทพกรีทา 20 แยก 7 แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ (3) คอร์สปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน วันที่ 15 - 19 กันยายน 2565 ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถนนเพชรเกษม54 แยก 6 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,631 666-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(4) เหตุที่แสดงญาณกถาก่อน
30 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,630 665-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(3) ความหมายและสภาวะปฏิสัมภิทา
30 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,629 664-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(2) โครงสร้างเนื้อหาคัมภีร์
30 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6
7,628 663-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชา
30 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,627 662-ธัมมสังคณี8(2) อัฏฐกถากัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8
7,626 661-ธัมมสังคณี8(1) นิกเขปกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7
7,625 660-ธัมมสังคณี7(2) รูปกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5
7,624 659-ธัมมสังคณี7(1) สรุปจิตตุปปาทกัณฑ์
29 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5
7,623 658-ธาตุกถา2(2) การเขียน ปฐมนย 2 ขันธ์ และ 3 ขันธ์
27 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
7,622 657-ธาตุกถา2(1) ปฐมนย สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
27 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
7,621 169-ธรรมปฏิบัติ116 เหตุแห่งการให้ทาน 8 อย่าง
27 มิถุนายน 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 31
7,620 306-จุนทสูตร บุญเจริญสำหรับผู้ให้เป็นต้น
26 มิถุนายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 31
7,619 305-วิสาขาสูตร ความโศกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก
26 มิถุนายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 21
7,618 304-ตติยนิพพานสูตร นิพพานเป็นนิสสรณะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 20
7,617 303-ปฐมนิพพานสูตร นิพพานเป็นอายตนะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 16
7,616 2611-โอวาทปิดการอบรม
26 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 14
7,615 2610-สรุปและสงเคราะห์องค์มรรค8
26 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 22
7,614 2609-ความหมายโสดาบัน
26 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 23
7,613 2608-ตอบปัญหาธรรม3
25 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 36
7,612 2607-อริยสัจ4 ความหมาย ตัวสภาวะและกิจ
24 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
7,611 656-อริยสัจวิเคราะห์3(5) ขยายความโดยปัญหาปุจฉกะ
24 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
7,610 655-อริยสัจวิเคราะห์3(4) ขยายความโดยอภิธัมมภาชนีย์
24 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,609 654-อริยสัจวิเคราะห์3(3) ขยายความโดยสุตตันตภาชนีย์
24 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,608 653-อริยสัจวิเคราะห์3(2) วิเคราะห์โดยสภาคะและวิสภาคะ
24 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,607 652-อริยสัจวิเคราะห์3(1) งาน1 วิเคราะห์อริยสัจ
24 มิถุนายน 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,606 1090-ขุ.ธ.นิรยวรรค1 คนชอบพูดคำไม่จริงตกนรก
23 มิถุนายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 11
7,605 1089-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค9 พึงยินดีอยู่ผู้เดียวฝึกฝนตนเอง
23 มิถุนายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 15
7,604 1088-อาฏานาฏิยะกับการเจริญมรรค
23 มิถุนายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 13
7,603 1087-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค8 สัตบุรุษปรากฏในที่ไกลเหมือนเขาหิมาลัย
23 มิถุนายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 9
7,602 1086-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค7 คุณธรรมทำให้ได้รับการบูชาทุกที่
23 มิถุนายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 9
7,601 2606-สติปัฏฐานเพื่อเข้าถึงมรรค21หมวด ยุวพุทธ2
23 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 31
7,600 2605-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ2
23 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 32
7,599 2604-หลักทำความเข้าใจสติปัฏฐาน ยุวพุทธ2
22 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 34
7,598 2603-กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต
22 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 21
7,597 2602-แดนที่เป็นของบิดาตน ยุวพุทธ2
22 มิถุนายน 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 21