ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,257
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 385 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 370 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 485 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 945 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,527 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,372 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

คอร์สปฏิบัติธรรม หลักสูตร "อริยมรรค" 4 คืน 5 วัน วันที่ 31 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65 ที่ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/ashrammatafoundation/ หรือที่ http://www.ashrammata.com โทร. 081 913 5031 ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,307 566-ปัฏฐานปาลิ6 จำนวนคำถามทั้งหมดในปุจฉาวาระ
1 ธันวาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6
7,306 565-ปัฏฐานปาลิ5 วิธีคำนวณคำถามในทุกปัฏฐาน
1 ธันวาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5
7,305 1162-มรรคมีความเห็นถูกต้องเป็นตัวนำ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
1 ธันวาคม 2564
03. บรรยายทั่วไป 18
7,304 564-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก2 ลักษณะพิเศษของอภิธรรม
29 พฤศจิกายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 15
7,303 563-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก1 ความหมายและความเป็นมาอภิธรรม
29 พฤศจิกายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16
7,302 1161-ความไม่เกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
24 พฤศจิกายน 2564
03. บรรยายทั่วไป 149
7,301 155-ธรรมปฏิบัติ102 มีแต่สิ่งใหม่ เกิดแล้ว หมดไป
22 พฤศจิกายน 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 97
7,300 227-ทิฏฐิกถา8 อัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 36
7,299 226-ทิฏฐิกถา7 อัสสาททิฏฐิ35อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 27
7,298 225-ทิฏฐิกถา6 อาการยึดมั่นของทิฏฐิ300อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 27
7,297 224-ทิฏฐิกถา5 ทิฏฐิ16ชนิด
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 20
7,296 223-ทิฏฐิกถา4 ทิฏฐิกลุ้มรุม18ลักษณะ
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 28
7,295 222-ทิฏฐิกถา3 เหตุเกิดทิฏฐิ8อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 29
7,294 221-ทิฏฐิกถา2 ทิฏฐิถือเป็นอย่างอื่นเหนียวแน่น
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 26
7,293 220-ทิฏฐิกถา1 ความรู้เกี่ยวกับทิฏฐิ6ประเด็น
20 พฤศจิกายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 43
7,292 2543-ธรรมพิเศษ10อย่างในธรรมทั้งปวง
21 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 65
7,291 2542-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
21 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 40
7,290 2541-ตอบปัญหาธรรม3
21 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 47
7,289 2540-วิธีเห็นอริยสัจตามความเป็นจริง
20 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 59
7,288 2539-ความรู้สำคัญและวิธีปฏิบัติต่อโพชฌงค์
19 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 78
7,287 2538-ตอบปัญหาธรรม2
18 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 53
7,286 2537-ประกอบมรรคโลกิยะและโลกุตตระ
18 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 48
7,285 2536-ตอบปัญหาธรรม1
17 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 69
7,284 2535-สุตมยญาณ ถึง สังขารุเปกขาญาณ
17 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 34
7,283 1024-ขุ.ธ.มลวรรค5 อวิชชาเป็นมลทินที่สูงสุด
18 พฤศจิกายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 25
7,282 1023-หัวข้อธรรม ลักษณะพิเศษและกิจต่อธรรม
18 พฤศจิกายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 26
7,281 1022-ขุ.ธ.มลวรรค4 ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา
18 พฤศจิกายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 17
7,280 1021-ขุ.ธ.มลวรรค3 กรรมของตนนำไปทุคติ
18 พฤศจิกายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 27
7,279 1020-ขุ.ธ.มลวรรค2 คนมีปัญญากำจัดมลทินของตนทุกโอกาส
18 พฤศจิกายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 23
7,278 562-ปัฏฐานปาลิ4 จำนวนคำถามในติกปัฏฐาน
17 พฤศจิกายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,277 561-ปัฏฐานปาลิ3 วิธีคำนวนหาคำถามในปัจจยานุโลม
17 พฤศจิกายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
7,276 1160-เหตุเกิดทุกข์ที่เป็นอริยสัจ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
17 พฤศจิกายน 2564
03. บรรยายทั่วไป 19
7,275 2534-วิธีรู้ชัดนิวรณ์ ขันธ์ อายตนะ ตามเป็นจริง
16 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 71
7,274 2533-วิธีทำสติปัฏฐานให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ ยุวพทธ4
15 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 78
7,273 2532-ต้องทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 71