ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,662
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 194 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 171 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 785 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 566 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 642 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,124 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม 3 คืน 4 วัน วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2565 ที่ มูลนิธิมายาโคตมี กรุงเทพกรีทา 20 แยก 7 แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ (2) คอร์สปฏิบัติธรรม 4 คืน 5 วัน วันที่ 15 - 19 กันยายน 2565 ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถนนเพชรเกษม54 แยก 6 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,712 172-ธรรมปฏิบัติ119 สัจจะ3ข้อมีอยู่แล้ว มัคคสัจต้องทำขึ้น
8 สิงหาคม 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 33
7,711 113-ภาวนา36 ความติดใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่ม
5 สิงหาคม 2565
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 65
7,710 702-ปรมัตถธรรม1 รายละเอียดรายวิชา
5 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 17
7,709 701-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
4 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 17
7,708 700-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและลักษณะพิเศษ
4 สิงหาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,707 2626-ถือกายคตาสติ รักษาตน รักษาผู้อื่น
3 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 42
7,706 2625-คุณสมบัติพระโสดาบัน3ด้าน วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 30
7,705 2624-เหตุและผลในปฏิจจสมุปบาท วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 75
7,704 2623-สมุทยวาระ กับ นิโรธวาระ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
7,703 2622-ธาตุ4อุปมาด้วยงูพิษเป็นต้น วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 30
7,702 2621-กายคตาสติและสติสังวร วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 32
7,701 2620-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
1 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
7,700 2619-เป้าหมาย ทางเดิน ผู้เดิน วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 34
7,699 699-วิภังคปาลิ6(2) สัจจวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
27 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 24
7,698 698-วิภังคปาลิ6(1) สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
27 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,697 697-วิภังคปาลิ5(2) ธาตุวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
27 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
7,696 696-วิภังคปาลิ5(1) ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
27 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8
7,695 171-ธรรมปฏิบัติ118 เหตุทำให้เข้าถึงมรรค4ประการ
25 กรกฎาคม 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 88
7,694 695-ธาตุกถา5(3) ฉัฏฐนยะ สัมปโยควิปปโยคะ
25 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 17
7,693 694-ธาตุกถา5(2) ปัญจมนยะ อสังคหเตนอสังคหิตะ
25 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,692 693-ธาตุกถา5(1) จตุตถนยะ สังคหิเตนสังคหิตะ
25 กรกฎาคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,691 272-อภิธัมมาวตาร5(7) จำนวนเจตสิกที่เกิดในโลภมูลจิต
23 กรกฎาคม 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 25
7,690 271-อภิธัมมาวตาร5(6) อุทธัจจะ มานะ อิสสา มัจฉริยะ ถินมิทธะ
23 กรกฎาคม 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 25
7,689 270-อภิธัมมาวตาร5(5) อหิริกะ อโนตัปปะ โลภะ โมหะ มิจฉาทิฏฐิ
23 กรกฎาคม 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 18
7,688 269-อภิธัมมาวตาร5(4) อกุศลเจตสิก
23 กรกฎาคม 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 20
7,687 268-อภิธัมมาวตาร5(3) จำนวนเจตสิกที่เกิดในกุศลจิต
23 กรกฎาคม 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 17
7,686 267-อภิธัมมาวตาร5(2) มนสิการ กรุณา มุทิตา วิรตี
23 กรกฎาคม 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 21
7,685 266-อภิธัมมาวตาร5(1) ฉันทะ อธิโมกข์ ตัตรมัชฌัตตตา
23 กรกฎาคม 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 28
7,684 2618-เหตุให้บรรลุโสดาบัน ยุวพุทธฯ
24 กรกฎาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 48
7,683 2617-กิจต่ออริยสัจ ยุวพุทธฯ
24 กรกฎาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
7,682 2616-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
23 กรกฎาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 41
7,681 2615-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 กรกฎาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 44
7,680 2614-ดูให้เกิดปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7
23 กรกฎาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 33
7,679 2613-ตั้งสติและฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
23 กรกฎาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 38
7,678 2612-กายคตาสติ; คุณค่าและวิธีการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
22 กรกฎาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 51