ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,230 548-ปุคคลปัญญัตติ3 ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2-10
27 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,229 151-ธรรมปฏิบัติ98 วิธีทำจิตให้ตั้งมั่น6กรณี
27 กันยายน 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 33
7,228 216-อาทีนวญาณ ปัญญาเห็นสังขารมีภัย นิพพานปลอดภัย
25 กันยายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 38
7,227 215-วิปัสสนาญาณ ปัญญาเห็นความดับของจิตที่พิจารณาอารมณ์
25 กันยายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 43
7,226 214-อุทยัพพยญาณ ปัญญาเห็นความเกิดดับของปัจจุบันธรรม
25 กันยายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 48
7,225 547-พระไตรปิฎกศึกษา7 ธรรมที่ตรัสรู้และธรรมจักรที่ทรงประกาศ
23 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45
7,224 546-ยมกปาลิ12 ขันธยมก ปริญญาวาระ
22 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,223 545-ปุคคลปัญญัตติ2 เอกกนิทเทสอธิบาย54บุคคล
20 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 21
7,222 2526-โอวาทธรรมปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 45
7,221 2525-มรรค4ผล4สังโยชน์3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 61
7,220 2524-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 49
7,219 2523-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 57
7,218 2522-สภาพชีวิต กรรม และสัมมาทิฏฐิ
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 74
7,217 2521-พิจารณาอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน
18 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 55
7,216 2520-ชีวิตคือขันธ์5เชื่อมโลกผ่านอายตนะ6
17 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 48
7,215 2519-กรรมฐาน21หมวดในสติปัฏฐาน
17 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 23
7,214 2518-ปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
7,213 2517-ฝึกปัญญาเห็นสัจจะตามแนวสติปัฏฐาน
16 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 36
7,212 2516-ฝึกประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
7,211 2515-กายคตาสติหลักมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 27
7,210 2514-ฝึกสติระลึกรู้ที่กาย ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 20
7,209 2513-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดของกิเลสและทุกข์
15 กันยายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 39
7,208 1003-ขุ.ธ.ปิยวรรค7 ประชาชนรักพระอรหันต์
16 กันยายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 33
7,207 1002-การพิจารณาอสัมโมหะในสัมปชัญญบรรพ
16 กันยายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 39
7,206 1001-ขุ.ธ.ปิยวรรค6 ความโศกเกิดจากตัณหา
16 กันยายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 27
7,205 1000-ขุ.ธ.ปิยวรรค5 ความโศกเกิดจากกาม
16 กันยายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 23
7,204 999-ขุ.ธ.ปิยวรรค4 ความโศกเกิดจากความยินดี
16 กันยายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 21
7,203 998-ขุ.ธ.ปิยวรรค3 ความโศกเกิดจากความรัก
16 กันยายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 28
7,202 997-ขุ.ธ.ปิยวรรค2 ความโศกเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก
16 กันยายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 31
7,201 543-พระไตรปิฎกศึกษา6 เนื้อหาโดยย่อพระไตรปิฎก
17 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 23
7,200 542-ยมกปาลิ11 สรุปขันธยมก ปวัตติวาระ
15 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,199 541-วิภังคปาลิ5 การแสดงสัจจวิภังค์
15 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22
7,198 150-ธรรมปฏิบัติ97 อันตรายของสมาธิ8และอุปการของสมาธิ8
13 กันยายน 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 54
7,197 540-ปุคคลปัญญัตติ1 ความหมายบัญญัติ6ประการ
13 กันยายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 23
7,196 285-พระอานนท์เถระ; ข้อธรรมนำปฏิบัติ
12 กันยายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 88