ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค 4 คืน 5 วัน วันเสาร์ ที่ 11 - วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(2) คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค 6 คืน 7 วัน เสาร์ ที่ 25 - ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ ศูนย์2 จ.ปทุมธานี

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,788 934-อภิธานัปปทีปิกา9 สามัญญกัณฑ์ อเนกัตถวรรค
10 เมษายน 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28
8,787 177-ภูริปัญญาชาดก ความประพฤติของผู้มีปัญญา
7 เมษายน 2567
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 66
8,786 176-กัณหชาดก พร6ประการของกัณหฤาษี
7 เมษายน 2567
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 38
8,785 175-มหามังคลชาดก มงคล8ประการเป็นความสวัสดี
7 เมษายน 2567
14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ 45
8,784 131-ภาวนา54 พระโสดาบันละกิเลส วิบาก กรรม
5 เมษายน 2567
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 64
8,783 1918-ธรรมะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า บ.AIA
4 เมษายน 2567
03. บรรยายทั่วไป 53
8,782 1263-ประโยชน์การศึกษาปัจจัย24และอุปนิสสยปัจจัย
4 เมษายน 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 41
8,781 1262-โลกิยสัมมาทิฏฐิ กับ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 58
8,780 933-อภิธานัปปทีปิกา8 วิเสสยาธีน สังกิณณ อเนกัตถวรรค
3 เมษายน 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 15
8,779 932-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร12 ทุกขนิโรธ กับ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
30 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 48
8,778 931-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร11 สัจจบรรพ ทุกข์ กับ ทุกขสมุทัย
30 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 35
8,777 930-อภิธานัปปทีปิกา7 จตุพพัณณ อรัญญ เสล ปาตาลวรรค
27 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16
8,776 204-ธรรมปฏิบัติ151 เจโตวิมุตติไม่กำเริบเป็นแก่นพรหมจรรย์
26 มีนาคม 2567
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 59
8,775 325-มาณพ16 ตอนที่4(2) นันทมาณพ กำหนดรู้ตัณหาจึงข้ามโอฆะได้
24 มีนาคม 2567
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 43
8,774 324-มาณพ16 ตอนที่4(1) อุปสีวมาณพ มีสติเพ่งพิจารณาอากิญจัญญายตนะ
24 มีนาคม 2567
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 35
8,773 1917-แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มูลนิธิบ้านอารีย์
24 มีนาคม 2567
03. บรรยายทั่วไป 85
8,772 349-ชนวสภสูตร2 สนังกุมารพรหมแสดงธรรมที่ดาวดึงส์
23 มีนาคม 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 36
8,771 348-ชนวสภสูตร1 พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นชนวสภยักษ์
23 มีนาคม 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 36
8,770 1261-ฉวิโสธนสูตร2 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์2
21 มีนาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 29
8,769 1260-วิธีละกามราคะและปฏิฆะสังโยชน์
21 มีนาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 48
8,768 1259-ฉวิโสธนสูตร1 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์1
21 มีนาคม 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 26
8,767 929-อภิธานัปปทีปิกา6 ภูกัณฑ์ ภมิวรรค ปุรวรรค และ นรวรรค
21 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 14
8,766 323-มาณพ16 ตอนที่3(2) โธตกมาณพ มีปัญญารักษาตน มีสติ ทำวามเพียร
17 มีนาคม 2567
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 55
8,765 322-มาณพ16 ตอนที่3(1) เมตตคูมาณพ ทุกข์ทั้งหมดเกิดเพราะอุปธิ
17 มีนาคม 2567
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 78
8,764 928-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร10 อายตนบรรพ กับ โพชฌังคบรรพ
16 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45
8,763 927-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร9 นีวรณบรรพ กับ ขันธบรรพ
16 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 32
8,762 926-อภิธานัปปทีปิกา5 กุสลาทิวรรค กับ จิตตาทิวรรค
13 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 38
8,761 925-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร8 เวทนานุปัสสนา กับ จิตตานุปัสสนา
9 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 59
8,760 924-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร7 ปฏิกูลมนสิการ ธาตุมนสิการ และนวสีวถิกะ
9 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 39
8,759 923-บาลีมหาสติปัฏฐาน6 อิริยาปถบรรพ และ สัมปชานบรรพ
2 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 69
8,758 922-บาลีมหาสติปัฏฐาน5 กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
2 มีนาคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 78
8,757 130-ภาวนา53 รตนะ คือ พระโสดาบัน และ พระสัตตักขัตตุปรมะ
1 มีนาคม 2567
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 88
8,756 1258-มธุปิณฑิกสูตร4 เมื่อจักขุเป็นต้นมี ผัสสะเป็นต้นจึงมี
29 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 84
8,755 1257-พระสวดบทอะไรในงานศพ
29 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 68
8,754 1256-สังโยชน์เกิดโดยไม่มีเจตนาอย่างไร
29 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 107