ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 165 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
165 165-สุภากัมมารธีตุเถรีคาถา ออกจากกามแล้วไม่หวนกลับไปอีก
3 กันยายน 2566
64
164 164-อิสิทาสีเถรีคาถา ออกบวชปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรม
3 กันยายน 2566
48
163 163-สุเมธาเถรีคาถา ความยินดียิ่งในพระนิพพาน
3 กันยายน 2566
55
162 162-นิพพานสูตร เห็นนิพพานเป็นสุขจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
70
161 161-อนัตตสูตร เห็นธรรมอนัตตาหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
52
160 160-ทุกขสูตร เห็นสังขารไม่เที่ยงหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
41
159 159-อนิจจสูตร เห็นสังขารไม่เที่ยงหมดจึงจะบรรลุผล
13 สิงหาคม 2566
32
158 158-อานิสังสสูตร อานิสงส์โสดาปัตติผล6อย่าง
13 สิงหาคม 2566
35
157 157-ปาตุภาวสูตร สิ่งหาได้ยากในโลก6อย่าง
13 สิงหาคม 2566
42
156 156-อัปปหายสูตร ละธรรม6 จึงทำให้แจ้งทิฏฐิสัมปทา
13 สิงหาคม 2566
27
155 155-สุสสูสติสูตร ผู้ฟังดีมีปัญญาตรงสัจจะลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
34
154 154-โวโรปิตสูตร ผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมมีปัญญาลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
16
153 153-อาวรณตาสูตร ผู้มีธรรม6 ฟังสัทธรรมลงสู่มรรคได้
13 สิงหาคม 2566
24
152 152-สีติภาวสูตร ผู้มีธรรม6 ทำให้แจ้งนิพพานได้
13 สิงหาคม 2566
32
151 151-มิตตสูตร หมู่เกวียนเป็นมิตรคนเดินทาง
2 กรกฎาคม 2566
28
150 150-อชรสาสูตร ศีลไม่ชำรุดทำประโยชน์สำเร็จ
2 กรกฎาคม 2566
29
149 149-ชราสูตร ศีลมีประโยชน์ตราบเท่าชรา
2 กรกฎาคม 2566
29
148 148-อรณสูตร พระอริยะไม่เป็นข้าศึกต่อโลก
2 กรกฎาคม 2566
25
147 147-ปัชโชตสูตร ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
2 กรกฎาคม 2566
26
146 146-ปาเถยยสูตร ศรัทธารวบรวมเสบียง
2 กรกฎาคม 2566
23
145 145-กามสูตร บุคคลไม่ควรให้และสละตน
6 กรกฎาคม 2566
26
144 144-อิสสรสูตร อำนาจเป็นใหญ่ในโลก
2 กรกฎาคม 2566
30
143 143-นชีรติสูตร ชื่อและโคตรไม่ทรุดโทรม
2 กรกฎาคม 2566
21
142 142-ภีตสูตร มีสุจริต3อยู่ในธรรม4ไม่กลัวปรโลก
2 กรกฎาคม 2566
27
141 141-วุฏฐิสูตร บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชชาประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
20
140 140-วิตตสูตร ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
2 กรกฎาคม 2566
27
139 139-รถสูตร ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ
2 กรกฎาคม 2566
19
138 138-ฆัตวาสูตร บุคคลฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข
2 กรกฎาคม 2566
33
137 137-อํ.ทสก.อัปปมาทสูตร อุปมาความไม่ประมาท10อย่าง
18 มิถุนายน 2566
46
136 136-อํ.ฉกฺก.อัปปมาทสูตร อุปมาความไม่ประมาท6อย่าง
18 มิถุนายน 2566
27
135 135-อํ.จตุกฺก.อารักขสูตร มีสติรักษาใจในฐานะ4
18 มิถุนายน 2566
26
134 134-อํ.จตุกฺก.อัปปมาทสูตร ละธรรม4บำเพ็ญธรรม4
18 มิถุนายน 2566
24
133 133-สํ.สคาถ.ทุติยอัปปมาทสูตร มีกัลยาณมิตรอาศัยความไม่ประมาทอยู่
18 มิถุนายน 2566
26
132 132-สํ.สคาถ.ปฐมอัปปมาทสูตร ความไม่ประมาทได้ประโยชน์ทั้งสอง
18 มิถุนายน 2566
29
131 131-ฉันโนวาทสูตร เมื่อไม่มีกิเลส ความหวั่นไหวก็ไม่มี
2 เมษายน 2566
86
130 130-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร เมื่อไม่ยึดมั่น วิญญาณที่อาศัยสิ่งนั้นจักไม่มี
2 เมษายน 2566
84
129 129-มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญแนวอายตนะ12
19 กุมภาพันธ์ 2566
76
128 128-ภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีเดียวเจริญแนวขันธ์5
19 กุมภาพันธ์ 2566
88
127 127-คันธภกสูตร เหตุเกิดทุกข์และไม่เกิดทุกข์ในปัจจุบัน
22 มกราคม 2566
75
126 126-จังกีสูตร5 ธรรม12มีอุปการะมากแก่การบรรลุ
22 มกราคม 2566
40
125 125-จังกีสูตร4 ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสัจจะ
22 มกราคม 2566
27
124 124-จังกีสูตร3 ข้อปฏิบัติเพื่อการรู้สัจจะ
22 มกราคม 2566
24
123 123-จังกีสูตร2 ข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาสัจจะ
22 มกราคม 2566
33
122 122-จังกีสูตร1 เนื้อหาพระสูตรแปลทั้งหมด
22 มกราคม 2566
37
121 121-โสณสูตร มานะเกิดเพราะไม่เห็นสัจจะ
11 ธันวาคม 2565
97
120 120-สมนุปัสสนาสูตร ยึดว่ามีเราจึงเกิดอินทรีย์5
11 ธันวาคม 2565
73
119 119-อุปาทานปริวัตตนสูตร รู้ขันธ์5ในกรอบสัจจะ4จึงเป็นพุทธะ
11 ธันวาคม 2565
94
118 118-ปาลิเลยยสูตร วิธีรู้เห็นทำให้อาสวะสิ้นไป23แบบ
6 พฤศจิกายน 2565
71
117 117-พรหมวิหาร กับ อัปปมัญญา
6 พฤศจิกายน 2565
49
116 116-นกุลปิตุสูตร กายป่วยแต่จิตไม่กระสับกระส่าย
6 พฤศจิกายน 2565
50
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ