ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 325 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
325 325-มาณพ16 ตอนที่4(2) นันทมาณพ กำหนดรู้ตัณหาจึงข้ามโอฆะได้
24 มีนาคม 2567
57
324 324-มาณพ16 ตอนที่4(1) อุปสีวมาณพ มีสติเพ่งพิจารณาอากิญจัญญายตนะ
24 มีนาคม 2567
50
323 323-มาณพ16 ตอนที่3(2) โธตกมาณพ มีปัญญารักษาตน มีสติ ทำวามเพียร
17 มีนาคม 2567
65
322 322-มาณพ16 ตอนที่3(1) เมตตคูมาณพ ทุกข์ทั้งหมดเกิดเพราะอุปธิ
17 มีนาคม 2567
88
321 321-มาณพ16 ตอนที่2(3) ปุณณกะ2 ใครช้ามชาติและชราได้
28 มกราคม 2567
112
320 320-มาณพ16 ตอนที่2(2) ปุณณกะ1 ชาวโลกบูชายัญเทวดาเพราะเหตุใด
28 มกราคม 2567
73
319 319-มาณพ16 ตอนที่2(1) ติสสเมตเตยยะ ใครเป็นผู้สันโดษในโลก
28 มกราคม 2567
63
318 318-มาณพ16ตอนที่1(2) อชิตมาณวปัญหา2 พระอริยะเจ้าฉลาดในธรรมทั้งปวง
14 มกราคม 2567
103
317 317-มาณพ16ตอนที่1(1) อชิตมาณวปัญหา1 ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลก
14 มกราคม 2567
101
316 316-บทธรรม3(3) ปัญจสตภิกขุวัตถุ ในบรรดาทางอริยมรรคประเสริฐสุด
26 มีนาคม 2566
64
315 315-บทธรรม3(2) นิคมวาสีติสสเถรวัตถุ ผู้ไม่ประมาทไม่เสื่อมอยู่ใกล้นิพพาน
25 มีนาคม 2566
36
314 314-บทธรรม3(1) อัญญตรภิกขุวัตถุ ผู้ไม่ประมาททำลายสัญโญชน์ได้
26 มีนาคม 2566
46
313 313-บทธรรม2(4) มฆวัตถุ ประเสริฐในหมู่เทวดาเพราะความไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
62
312 312-บทธรรม2(3) เทวสหายกภิกขุวัตถุ ผู้อื่นประมาท ต้องไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
47
311 311-บทธรรม2(2) มหากัสสปเถรวัตถุ ถอนความประมาทด้วยความไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
53
310 310-บทธรรม2(1) พาลนักขัตตวัตถุ รักษาความไม่ประมาทเหมือนทรัพย์
12 กุมภาพันธ์ 2566
62
309 309-บทธรรม1(3) จูฬปันถกวัตถุ ทำที่พึ่งได้ด้วยความไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
66
308 308-บทธรรม1(2) กุมภโฆสกวัตถุ ยศย่อมเจริญแก่ผู้ไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
54
307 307-บทธรรม1(1) สามาวดีวัตถุ ความไม่ประมาททำให้ถึงนิพพาน
15 มกราคม 2566
74
306 306-จุนทสูตร บุญเจริญสำหรับผู้ให้เป็นต้น
26 มิถุนายน 2565
76
305 305-วิสาขาสูตร ความโศกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก
26 มิถุนายน 2565
58
304 304-ตติยนิพพานสูตร นิพพานเป็นนิสสรณะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
66
303 303-ปฐมนิพพานสูตร นิพพานเป็นอายตนะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
66
302 302-ประวัติและปฏิปทานางกาติยานีอุบาสิกา
19 มิถุนายน 2565
58
301 301-ประวัติและปฏิปทาหมอชีวกโกมารภัจจ์
19 มิถุนายน 2565
64
300 300-อุทานธรรม7(5) อุเทนสูตร ความกังวลไม่มีสำหรับผู้เห็นสัจธรรม
3 เมษายน 2565
137
299 299-อุทานธรรม7(4) อุปปัชชันติสูตร พระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น
3 เมษายน 2565
73
298 298-อุทานธรรม7(3) อุปาติธาวันติสูตร ตายเหมือนแมงเม่าเข้าเปลวไฟ
3 เมษายน 2565
74
297 297-อุทานธรรม7(2) ตติยนานาติตถิยสูตร มัวเถียงกันไม่พ้นวัฏฏสงสาร
3 เมษายน 2565
86
296 296-อุทานธรรม7(1) ปฐมนานาติตถิยสูตร เถียงกันเหมือนตาบอดคลำช้าง
3 เมษายน 2565
80
295 295-อุทานธรรม6(5) สัตตชฏิลสูตร ไม่พึงค้าขายธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2565
52
294 294-อุทานธรรม6(4) สธายมานสูตร บัณฑิตปลอมเอาแต่พูด
20 กุมภาพันธ์ 2565
51
293 293-อุทานธรรม6(3) สังฆเภทสูตร บาปพระอริยะทั้งหลายไม่ท
20 กุมภาพันธ์ 2565
35
292 292-อุทานธรรม6(2) เอกปุตตกสูตร ไม่ประมาทจึงขุดมูลทุกข์ได้
20 กุมภาพันธ์ 2565
38
291 291-อุทานธรรม6(1) พาหิยสูตร ลักษณะอนุปาทาปรินิพพาน
20 กุมภาพันธ์ 2565
62
290 290-อุทานธรรม5(5) อุปาสกสูตร เป็นคนของผู้อื่นต้องกังวลเดือดร้อน
13 กุมภาพันธ์ 2565
42
289 289-อุทานธรรม5(4) ราชสูตร กามสุขสมาธิสุขไม่ถึงเสี้ยวนิพพานสุข
13 กุมภาพันธ์ 2565
39
288 288-อุทานธรรม5(3) ชฏิลสูตร คนสะอาดเพราะมีสัจจะและธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
25
287 287-อุทานธรรม5(2) มุจจลินทสูตร นิพพานสุขยอดสุด
13 กุมภาพันธ์ 2565
34
286 286-อุทานธรรม5(1) นิหุหุงกสูตร ลักษณะพราหมณ์โดยธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
41
285 285-พระอานนท์เถระ; ข้อธรรมนำปฏิบัติ
12 กันยายน 2564
141
284 284-รู้ชัดเรื่องความตาย...ปลายทางของชีวิต
15 สิงหาคม 2564
307
283 283-อุทานธรรม4(7) โสณสูตร พระอริยะไม่ยินดีในบาป
8 สิงหาคม 2564
59
282 282-อุทานธรรม4(6) อุโปสถสูตร กิเลสไม่รั่วรดผู้ไม่ปกปิดอาบัติ
8 สิงหาคม 2564
58
281 281-อุทานธรรม4(5) กุมารกสูตร ความพ้นจากทุกข์ไม่มีแก่ผู้ทำบาป
8 สิงหาคม 2564
71
280 280-อุทานธรรม4(4) สุปปพุทธกุฏฐิสูตร บัณฑิตพึงหลีกเลี่ยงบาป
8 สิงหาคม 2564
53
279 279-อุทานธรรม4(3) อัปปายุกสูตร อายุน้อยควรเพียรทำพรหมจรรย์
8 สิงหาคม 2564
70
278 278-อุทานธรรม4(2) ปิยตรสูตร ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
8 สิงหาคม 2564
56
277 277-อุทานธรรม4(1) สุนทรีสูตร ภิกษุพึงอดกลั้นต่อคำใส่ร้ายทิ่มแทง
8 สิงหาคม 2564
61
276 276-อุทานธรรม3(4) โคปาลกสูตร จิตตั้งไว้ผิดทำลายตนรุนแรง
20 มิถุนายน 2564
68
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 325 รายการ