ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 313 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
313 313-บทธรรม2(4) มฆวัตถุ ประเสริฐในหมู่เทวดาเพราะความไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
50
312 312-บทธรรม2(3) เทวสหายกภิกขุวัตถุ ผู้อื่นประมาท ต้องไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
36
311 311-บทธรรม2(2) มหากัสสปเถรวัตถุ ถอนความประมาทด้วยความไม่ประมาท
12 กุมภาพันธ์ 2566
41
310 310-บทธรรม2(1) พาลนักขัตตวัตถุ รักษาความไม่ประมาทเหมือนทรัพย์
12 กุมภาพันธ์ 2566
49
309 309-บทธรรม1(3) จูฬปันถกวัตถุ ทำที่พึ่งได้ด้วยความไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
50
308 308-บทธรรม1(2) กุมภโฆสกวัตถุ ยศย่อมเจริญแก่ผู้ไม่ประมาท
15 มกราคม 2566
43
307 307-บทธรรม1(1) สามาวดีวัตถุ ความไม่ประมาททำให้ถึงนิพพาน
15 มกราคม 2566
60
306 306-จุนทสูตร บุญเจริญสำหรับผู้ให้เป็นต้น
26 มิถุนายน 2565
64
305 305-วิสาขาสูตร ความโศกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก
26 มิถุนายน 2565
51
304 304-ตติยนิพพานสูตร นิพพานเป็นนิสสรณะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
49
303 303-ปฐมนิพพานสูตร นิพพานเป็นอายตนะมีอยู่
26 มิถุนายน 2565
50
302 302-ประวัติและปฏิปทานางกาติยานีอุบาสิกา
19 มิถุนายน 2565
48
301 301-ประวัติและปฏิปทาหมอชีวกโกมารภัจจ์
19 มิถุนายน 2565
54
300 300-อุทานธรรม7(5) อุเทนสูตร ความกังวลไม่มีสำหรับผู้เห็นสัจธรรม
3 เมษายน 2565
129
299 299-อุทานธรรม7(4) อุปปัชชันติสูตร พระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น
3 เมษายน 2565
62
298 298-อุทานธรรม7(3) อุปาติธาวันติสูตร ตายเหมือนแมงเม่าเข้าเปลวไฟ
3 เมษายน 2565
68
297 297-อุทานธรรม7(2) ตติยนานาติตถิยสูตร มัวเถียงกันไม่พ้นวัฏฏสงสาร
3 เมษายน 2565
77
296 296-อุทานธรรม7(1) ปฐมนานาติตถิยสูตร เถียงกันเหมือนตาบอดคลำช้าง
3 เมษายน 2565
75
295 295-อุทานธรรม6(5) สัตตชฏิลสูตร ไม่พึงค้าขายธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2565
48
294 294-อุทานธรรม6(4) สธายมานสูตร บัณฑิตปลอมเอาแต่พูด
20 กุมภาพันธ์ 2565
48
293 293-อุทานธรรม6(3) สังฆเภทสูตร บาปพระอริยะทั้งหลายไม่ท
20 กุมภาพันธ์ 2565
30
292 292-อุทานธรรม6(2) เอกปุตตกสูตร ไม่ประมาทจึงขุดมูลทุกข์ได้
20 กุมภาพันธ์ 2565
35
291 291-อุทานธรรม6(1) พาหิยสูตร ลักษณะอนุปาทาปรินิพพาน
20 กุมภาพันธ์ 2565
50
290 290-อุทานธรรม5(5) อุปาสกสูตร เป็นคนของผู้อื่นต้องกังวลเดือดร้อน
13 กุมภาพันธ์ 2565
37
289 289-อุทานธรรม5(4) ราชสูตร กามสุขสมาธิสุขไม่ถึงเสี้ยวนิพพานสุข
13 กุมภาพันธ์ 2565
33
288 288-อุทานธรรม5(3) ชฏิลสูตร คนสะอาดเพราะมีสัจจะและธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
23
287 287-อุทานธรรม5(2) มุจจลินทสูตร นิพพานสุขยอดสุด
13 กุมภาพันธ์ 2565
29
286 286-อุทานธรรม5(1) นิหุหุงกสูตร ลักษณะพราหมณ์โดยธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
38
285 285-พระอานนท์เถระ; ข้อธรรมนำปฏิบัติ
12 กันยายน 2564
134
284 284-รู้ชัดเรื่องความตาย...ปลายทางของชีวิต
15 สิงหาคม 2564
284
283 283-อุทานธรรม4(7) โสณสูตร พระอริยะไม่ยินดีในบาป
8 สิงหาคม 2564
53
282 282-อุทานธรรม4(6) อุโปสถสูตร กิเลสไม่รั่วรดผู้ไม่ปกปิดอาบัติ
8 สิงหาคม 2564
52
281 281-อุทานธรรม4(5) กุมารกสูตร ความพ้นจากทุกข์ไม่มีแก่ผู้ทำบาป
8 สิงหาคม 2564
67
280 280-อุทานธรรม4(4) สุปปพุทธกุฏฐิสูตร บัณฑิตพึงหลีกเลี่ยงบาป
8 สิงหาคม 2564
51
279 279-อุทานธรรม4(3) อัปปายุกสูตร อายุน้อยควรเพียรทำพรหมจรรย์
8 สิงหาคม 2564
65
278 278-อุทานธรรม4(2) ปิยตรสูตร ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
8 สิงหาคม 2564
51
277 277-อุทานธรรม4(1) สุนทรีสูตร ภิกษุพึงอดกลั้นต่อคำใส่ร้ายทิ่มแทง
8 สิงหาคม 2564
54
276 276-อุทานธรรม3(4) โคปาลกสูตร จิตตั้งไว้ผิดทำลายตนรุนแรง
20 มิถุนายน 2564
63
275 275-อุทานธรรม3(3) อุทธตสูตร สัมมาทิฏฐินำหน้ารู้ขันธ์เกิดดับ
20 มิถุนายน 2564
79
274 274-อุทานธรรม3(2) เมฆิยสูตร วิธีปิดกั้นวิตกและผู้ละวิตกได้
18 มิถุนายน 2564
85
273 273-อุทานธรรม3(1) โลกสูตร สัตว์เดือดร้อนในภพ
20 มิถุนายน 2564
73
272 272-พิจารณาสัจธรรมในเหตุการณ์ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
237
271 271-กรอบหลักธรรมมุมมองที่ถูกต้อง ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
166
270 270-อุทานธรรม2(5) กัลยาณปุถุชนและอุทานวิเวกสุข
24 มกราคม 2564
69
269 269-อุทานธรรม2(4) วิสาขาสูตร อำนาจในมือผู้อื่น
24 มกราคม 2564
78
268 268-อุทานธรรม2(3) สุปปวาสาสูตร คัพภทุกข์7ปี7วัน
24 มกราคม 2564
57
267 267-อุทานธรรม2(2) สักการสูตร ลาภสักการะมาก
24 มกราคม 2564
65
266 266-อุทานธรรม2(1) กุมารสูตร เด็กทำร้ายงู
24 มกราคม 2564
76
265 265-อุทานธรรม1(2) อุทานสเหตุธรรม นิพพาน และอริยมรรค
17 มกราคม 2564
120
264 264-อุทานธรรม1(1) ปฐมอุทานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
17 มกราคม 2564
100
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ