ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 637 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 494 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,061 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,521 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1583
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1118
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1307
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1798
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1330
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1752
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1868
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1713
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2314
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3262
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2566
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3565
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2608
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2256
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2175
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2289
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2376
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2409
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2319
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2343
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2131
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2317
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2223
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2342
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2574
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2718
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3034
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2329
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2195
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2171
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2205
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2403
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2320
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2499
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2350
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2603
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3703
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3414
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
2974
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2236
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2208
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2422
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
3006
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2547
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2231
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2667
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2298
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2721
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2669
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
3019
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ