ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ จำนวน 133 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
133 133-ภาวนา56 พระพุทธเจ้าประเสริฐและพระอรหันต์นิพพาน
7 มิถุนายน 2567
65
132 132-ภาวนา55 โสดาบันไม่ปกปิดความผิด และ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเลิศ
3 พฤษภาคม 2567
108
131 131-ภาวนา54 พระโสดาบันละกิเลส วิบาก กรรม
5 เมษายน 2567
102
130 130-ภาวนา53 รตนะ คือ พระโสดาบัน และ พระสัตตักขัตตุปรมะ
1 มีนาคม 2567
100
129 129-ภาวนา52 รัตนะ คือ อริยมรรค พระสงฆ์ และพระอรหันต์
2 กุมภาพันธ์ 2567
106
128 128-ภาวนา51 สัจจวาจาคุณพระพุทธเจ้าและนิพพาน
5 มกราคม 2567
113
127 127-ภาวนา50 ภาระ คือ ขันธ์ กิเลส และกรรม
1 ธันวาคม 2566
97
126 126-ภาวนา49 วิธีเจริญพรหมวิหาร4เบื้องต้น
3 พฤศจิกายน 2566
70
125 125-ภาวนา48 สรณะอันเกษมและรู้แจ้งธรรมปัจจุบัน
6 ตุลาคม 2566
97
124 124-ภาวนา47 โอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า
1 กันยายน 2566
99
123 123-ภาวนา46 พิจารณาความเป็นจริงของสังขาร
7 กรกฎาคม 2566
62
122 122-ภาวนา45 พิจารณากายและปัจจัย4เป็นธาตุ
5 มิถุนายน 2566
119
121 121-ภาวนา44 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์5
5 พฤษภาคม 2566
102
120 120-ภาวนา43 ฝึกสร้างอนิจจสัญญา
31 มีนาคม 2566
102
119 119-ภาวนา42 จิตเกิดที่ไหนดับที่นั่น คือที่วัตถุ6
3 มีนาคม 2566
91
118 118-ภาวนา41 ชีวิตใหม่ วิบัติ5 สมบัติ5
6 มกราคม 2566
101
117 117-ภาวนา40 ฝึกรู้ชัดสังขารที่ทำให้เนิ่นช้า
1 ธันวาคม 2565
113
116 116-ภาวนา39 ฝึกคิดดี ไม่ใส่ใจความคิดร้าย
4 พฤศจิกายน 2565
97
115 115-ภาวนา38 ยอมรับความคิดและหัดคิดดี
7 ตุลาคม 2565
124
114 114-ภาวนา37 รู้จักและหัดแยกความคิด
2 กันยายน 2565
153
113 113-ภาวนา36 ความติดใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่ม
5 สิงหาคม 2565
147
112 112-ภาวนา35 ภาวนาฝึกจิตและฝึกปัญญา
1 กรกฎาคม 2565
80
111 111-ภาวนา34 มีสติตั้งหลักและมองมุมสัมมาทิฏฐิ
4 มีนาคม 2565
202
110 110-ภาวนา33 พบสิ่งเกลียด พรากสิ่งรัก ปรารถนาสิ่งไม่ได้
2 เมษายน 2564
289
109 109-ภาวนา32 ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
5 มีนาคม 2564
107
108 108-ภาวนา31 ความตายและความเศร้าโศกเป็นทุกขอริยสัจ
5 กุมภาพันธ์ 2564
128
107 107-ภาวนา30 ความแก่เป็นทุกขอริยสัจอย่างไร
4 ธันวาคม 2563
202
106 106-ภาวนา29 ความเกิดเป็นทุกข์ ให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
6 พฤศจิกายน 2563
155
105 105-ภาวนา28 ทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตและเป็นสัจจะ
2 ตุลาคม 2563
215
104 104-ภาวนา27 ทุกคนมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้า
7 สิงหาคม 2563
193
103 103-ภาวนา26 โพชฌงค์7 องค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้
3 กรกฎาคม 2563
270
102 102-ภาวนา25 วิธีการรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์
5 มิถุนายน 2563
253
101 101-ภาวนา24 รู้อายตนะภายใน ภายนอก และสังโยชน์
7 กุมภาพันธ์ 2563
463
100 100-ภาวนา23 ความเข้าใจการทำงานของอายตนะ
3 มกราคม 2562
387
99 099-ภาวนา22 แนะนำหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร บาลี-ไทย
6 ธันวาคม 2562
387
98 098-ภาวนา21 จุดเชื่อมให้เกิดเรื่องราวต่างๆ
1 พฤศจิกายน 2562
588
97 097-ภาวนา20 ส่วนผสมของกายกับจิต
4 ตุลาคม 2562
537
96 096-ภาวนา19 แยกสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเป็นขันธ์5
2 สิงหาคม 2562
734
95 095-ภาวนา18 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือขันธ์5
5 กรกฎาคม 2562
769
94 094-ภาวนา17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
768
93 093-ภาวนา16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
786
92 092-ภาวนา15 ฝึกยืนกำหนดรู้เวทนา
5 เมษายน 2562
688
91 091-ภาวนา14 การดูในแบบวิปัสสนา
1 มีนาคม 2562
909
90 090-ภาวนา13 สติปัฏฐานเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนา
1 กุมภาพันธ์ 2562
706
89 089-ภาวนา12 ทำกายคตาสติให้มากหวังได้อานิสงส์10ประการ
4 มกราคม 2562
842
88 088-ภาวนา11 ฝึกสติเตรียมจิตพร้อมรับความจริง
7 ธันวาคม 2561
850
87 087-ภาวนา10 เจริญกายคตาสติเกิดกุศลวิชชาและมารไม่ได้ช่อง
2 พฤศจิกายน 2561
987
86 086-ภาวนา9 สรุปการมีสติรู้กาย
5 ตุลาคม 2561
932
85 085-ภาวนา8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้
7 กันยายน 2561
788
84 084-ภาวนา7 พิจารณากายนี้ไม่อาจพ้นความเป็นศพและถูกสัตว์กิน
3 สิงหาคม 2561
892
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ