ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ พระสูตรศึกษา จำนวน 114 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
114 114-ม.อุ.สฬายตนวิภังคสูตร 2 การเกิดอริยมรรคและธรรมฝ่ายตรัสรู้
1 มิถุนายน 2562
343
113 113-ม.อุ.สฬายตนวิภังคสูตร 1 วัฏฏะกับวิวัฏฏะโดยทางอายตนะ 6
1 มิถุนายน 2562
316
112 112-สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร 2 รู้เห็นทิฏฐิ 23 แบบพร้อมทั้งเหตุเกิด
4 พฤษภาคม 2562
317
111 111-สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร 1 รู้เห็นอย่างไร ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมี
4 พฤษภาคม 2562
355
110 110-ปุณโณวาทสูตร 2 ความอดทนและสงบของพระปุณณะ
27 เมษายน 2562
330
109 109-ปุณโณวาทสูตร 1 เพราะนันทิเกิด ทุกข์จึงเกิด
27 เมษายน 2562
297
108 108-รถวินีตสูตร 4 พระอรหันต์ 2 รูปอนุโมทนายินดีต่อกัน
27 เมษายน 2562
324
107 107-ม.มู.รถวินีตสูตร 3 รถ 7 ผลัดเทียบกับวิสุทธิ 7 ต่อเนื่องกัน
2 มีนาคม 2562
271
106 106-ม.มู.รถวินีตสูตร 2 วัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์
2 มีนาคม 2562
669
105 105-ม.มู.รถวินีตสูตร 1 คุณธรรมของพระปุณณมัน
2 กุมภาพันธ์ 2562
297
104 104-กกจูปมสูตร 5 พระโอวาทอุปมาเรื่องเลื่อย
2 กุมภาพันธ์ 2562
322
103 103-กกจูปมสูตร 4 เมตตาจิตเสมอแผ่นดินเป็นต้น
5 มกราคม 2562
392
102 102-กกจูปมสูตร 3 ผู้สงบเสงี่ยมจริง
5 มกราคม 2562
399
101 101-กกจูปมสูตร 2 จงละอกุศล ประกอบกุศล
8 ธันวาคม 2561
350
100 100-กกจูปมสูตร 1 ฝึกจิตให้ไม่แปรปรวน
8 ธันวาคม 2561
403
99 099-จูฬปุณณมสูตร 2 ลักษณะสัตบุรุษ 8 ประการ
3 พฤศจิกายน 2561
372
98 098-จูฬปุณณมสูตร 1 ลักษณะอสัตบุรุษ 8 ประการ
3 พฤศจิกายน 2561
364
97 097-มหาปุณณมสูตร 4 การพิจารณาขันธ์อย่างถูกต้อง
6 ตุลาคม 2561
383
96 096-มหาปุณณมสูตร 3 อหังการมมังการไม่เกิดอย่างไร
6 ตุลาคม 2561
403
95 095-มหาปุณณมสูตร 2 สักกายทิฏฐิมีและไม่มีได้อย่างไร
8 กันยายน 2561
370
94 094-มหาปุณณมสูตร 1 คำถามตอบเกี่ยวกับอุปาทานขันธ์ 5
8 กันยายน 2561
406
93 093-อาทิตตสูตร 2 สภาวะ 30 อย่างเป็นของร้อน
8 กรกฎาคม 2561
349
92 092-อาทิตตสูตร 1 สิ่งทั้งปวงร้อนด้วยไฟ 11 อย่าง
8 กรกฎาคม 2561
380
91 091-อนัตตลักขณสูตร 3 อานิสงส์ของวิปัสสนาและมรรค
8 กรกฎาคม 2561
379
90 090-อนัตตลักขณสูตร 2 นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา
2 มิถุนายน 2561
347
89 089-อนัตตลักขณสูตร 1 ขันธ์ 5 เป็นอนัตตาเพราะอาพาธ
2 มิถุนายน 2561
406
88 088-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3
5 พฤษภาคม 2561
380
87 087-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2
5 พฤษภาคม 2561
352
86 086-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 มัชฌิมาปฏิปทา
21 เมษายน 2561
368
85 085-ม.อุ.เทวทหสูตร 9 จิตพ้นจากอาสวะ
21 เมษายน 2561
355
84 084-ม.อุ.เทวทหสูตร 8 ฌานและวิชชาอภิญญา
3 มีนาคม 2561
357
83 083-ม.อุ.เทวทหสูตร 7 สิกขาสาชีวะของพระภิกษุ
3 มีนาคม 2561
348
82 082-ม.อุ.เทวทหสูตร 6 มีศรัทธาทำตามพระพุทธเจ้า
6 มกราคม 2561
372
81 081-ม.อุ.เทวทหสูตร 5 ลำบากแบบมีประโยชน์
6 มกราคม 2561
354
80 080-ม.อุ.เทวทหสูตร 4 ความพยายามที่มีผลทำให้ทุกข์หมดไปกรรมเก่า
9 ธันวาคม 2560
365
79 079-ม.อุ.เทวทหสูตร 3 ความไร้ผลของความพยายามแก้กรรมเก่า
9 ธันวาคม 2560
377
78 078-ม.อุ.เทวทหสูตร 2 ความไม่สมเหตุผลของลัทธิกรรมเก่า
4 พฤศจิกายน 2560
1030
77 076-อํ.จตุกก.ความน่าอัศจรรย์ของพระตถาคต
7 ตุลาคม 2560
1125
76 075-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 13 สติปัฏฐานบัญญัติไว้เพื่อละทิฏฐิ
7 ตุลาคม 2560
989
75 077-ม.อุ.เทวทหสูตร 1 ลัทธิกรรมเก่าของนิคันถนาฏบุตร
4 พฤศจิกายน 2560
1004
74 074-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 12 เรื่องที่ทรงพยากรณ์และทิฏฐินิสสัย
2 กันยายน 2560
903
73 073-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 11 เรื่องที่ไม่ทรงพยากรณ์
2 กันยายน 2560
968
72 072-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 10 การตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า
2 กันยายน 2560
974
71 071-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 9 พระอรหันต์ไม่ล่วงละเมิด 9 อย่าง
5 สิงหาคม 2560
877
70 070-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 8 การเสพสุขที่ถึงนิพพานได้
5 สิงหาคม 2560
1045
69 069-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 7 การเสพสุขชั้นต่ำ
5 สิงหาคม 2560
977
68 068-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 6 เหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย 4
5 สิงหาคม 2560
873
67 067-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 5 วิธีแก้ความเข้าใจอรรถะพยัญชนะ
22 กรกฎาคม 2560
856
66 066.ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 4 หมวดธรรมที่ควรสอบทานเทียบเคียง
22 กรกฎาคม 2560
813
65 065-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร 1 ธรรมวินัยที่ประกาศไว้ไม่ดี
6 พฤษภาคม 2560
1161
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ