ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 303 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
303 303-ธชัคคสูตร นึกถึงคุณพระรัตนตรัยความกลัวไม่เกิด
20 ธันวาคม 2563
85
302 302-อัคคัปปสาทสูตร เลื่อมใสในสิ่งเลิศ4ประการให้วิบากเลิศ
20 ธันวาคม 2563
89
301 301-สีหสูตร พระพุทธองค์ทรงบันลืออริยสัจธรรม
20 ธันวาคม 2563
57
300 300-ตอบปัญหาธรรม
1 พฤศจิกายน 2563
151
299 299-อํ.สตฺตก.อัคคิสูตร ไฟ3ควรละ กับ ไฟ3ควรบูชา
1 พฤศจิกายน 2563
57
298 298-ตอบปัญหาธรรม
4 ตุลาคม 2563
155
297 297-อํ.สตฺตก.อรักเขยยสูตร พระตถาคตไม่ต้องรักษา4ไม่ถูกตำหนิ3ฐานะ
4 ตุลาคม 2563
65
296 296-อํ.สตฺตก.อัพยากตสูตร หมดความสงสัยเพราะรู้ชัดอริยสัจแห่งทิฏฐิ
4 ตุลาคม 2563
101
295 295-ตอบปัญหาธรรม
6 กันยายน 2563
122
294 294-อํ.ฉกฺก.โสปปสูตร ผู้เห็นแก่การนอน ไม่มีใครถึงวิมุตติ
6 กันยายน 2563
92
293 293-สํ.นิ.กลิงครสูตร นอนหมอนไม้มารไม่ได้ช่อง
2 สิงหาคม 2563
132
292 292-ตอบคำถามคัมภีร์วิสุทธิมรรคสำคัญอย่างไร
2 สิงหาคม 2563
163
291 291-สํ.นิ.อาณิสูตร ควรเรียนสุตตันตะลึกซึ้งขั้นโลกุตตระ
2 สิงหาคม 2563
127
290 290-สํ.นิ.ธนุคคหสูตร อายุสังขารสิ้นไปเร็วกว่าความเร็วอื่น
2 สิงหาคม 2563
127
289 289-สํ.นิ.สัตติสูตร ผู้มีเมตตาเจโตวิมุตติอมนุษย์ทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่ได้
2 สิงหาคม 2563
162
288 288-ตอบปัญหาธรรม
12 กรกฎาคม 2563
198
287 287-สํ.นิ.โอกขาสูตร เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าทานวันละ300หม้อ
12 กรกฎาคม 2563
178
286 286-สํ.นิ.กุลสูตร ผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติถูกอมนุษย์กำจัดได้ยาก
12 กรกฎาคม 2563
150
285 285-สํ.นิ.นขสิขสูตร หมู่สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย
12 กรกฎาคม 2563
138
284 284-สํ.นิ.กูฏสูตร อกุศลธรรมทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูล
12 กรกฎาคม 2563
156
283 283-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2563
243
282 282-สํ.สฬา.ปฐมสมุคฆาตสัปปายสูตร ปฏิปทาสะดวกต่อการถอนกิเลส
7 มิถุนายน 2563
191
281 281-สํ.สฬา.อภินันทสูตร เพลินในอายตนะ ชื่อว่าเพลินในทุกข์
15 มีนาคม 2563
308
280 280-สํ.สฬา.อนิจจาตีตานาคตสูตร วิธีปฏิบัติเพื่อดับอายตนะที่เป็นปัจจุบัน
15 มีนาคม 2563
334
279 279-ตอบปัญหาธรรม
2 กุมภาพันธ์ 2563
456
278 278-สํ.ข.อุปปาทสังยุต ความเกิดและความดับแห่งทุกข์
2 กุมภาพันธ์ 2563
382
277 277-อํ.ทสก.ทุติยโกสลสูตร เหตุให้พระเจ้าโกศลนอบน้อมพระพุทธเจ้า
5 มกราคม 2563
327
276 276-ตอบปัญหาธรรม
5 มกราคม 2563
368
275 275-สํ.ข.ทุติยคัททูลพัทธสูตร อุปมาด้วยสุนัขถูกผูกไว้
5 มกราคม 2563
284
274 274-อํ.ทสก.กัณฏกสูตร ธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน10ชุด
1 ธันวาคม 2562
423
273 273-อํ.ทสก.อากังขสูตร หากหวังผล10ประการพึงประกอบเหตุ5อย่าง
1 ธันวาคม 2562
452
272 272-ตอบปัญหาธรรม
3 พฤศจิกายน 2562
563
271 271-อํ.ทสก.ปฐมโกสลสูตร ภาวะดีเลิศที่น่าเบื่อหน่าย
3 พฤศจิกายน 2562
596
270 270-อํ.ทสก.สมถสูตร ต้องทำให้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา
6 ตุลาคม 2562
527
269 269-อํ.ทสก.สจิตตสูตร เราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
6 ตุลาคม 2562
559
268 268-ตอบปัญหาธรรม
7 กรกฎาคม 2562
704
267 267-สํ.ข.ทุติยนันทิกขยสูตร วิธีปฏิบัติทำให้จิตหลุดพ้นด้วยดี
7 กรกฎาคม 2562
543
266 266-สํ.ข.ตติยอัสสาทสูตร อัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ
7 กรกฎาคม 2562
547
265 265-สํ.ข.มหาลิสูตร เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์
7 กรกฎาคม 2562
572
264 264-สํ.ข.นิรุตติปถสูตร บัญญัติถ้อยคำระบุถึงขันธ์5ใน3กาล
2 มิถุนายน 2562
660
263 263-สํ.ข.อุปาทานปริปวัตตนสูตร ความรู้ขันธ์5ขันธ์ละ4ญาณ
2 มิถุนายน 2562
667
262 262-สํ.ข.กาลัตตยอนิจจสูตรเป็นต้น พิจารณาขันธ์ให้เห็นไม่น่าเพลิน
5 พฤษภาคม 2562
581
261 261-สํ.ข.สมาธิสูตร จิตตั้งมั่นแล้วรู้ชัดความเกิดและความดับของขันธ์
5 พฤษภาคม 2562
715
260 260-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
993
259 259-สํ.ข.อัตตทีปสูตรและโสณสูตร ตทังคนิพพานและไม่รู้จริงจึงเกิดมานะ
7 เมษายน 2562
820
258 258-สํ.เทวตาสังยุต อะไรครอบงำสิ่งทั้งปวงเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
740
257 257-สํ.เทวตาสังยุต บุคคลให้อะไร ชื่อว่าให้กำลังเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
786
256 256-ชฏาสูตร, คุณสมบัติบุคคลผู้สามารถแก้ตัณหาได้6อย่าง
3 กุมภาพันธ์ 2562
769
255 255-โอฆตรณสูตร, ไม่พัก ไม่เพียร, ไม่จม ไม่ลอย ข้ามโอฆะได้
3 กุมภาพันธ์ 2562
735
254 254-ตอบปัญหาธรรม
20 มกราคม 2562
922
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ