ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,258 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,258 1258-มธุปิณฑิกสูตร4 เมื่อจักขุเป็นต้นมี ผัสสะเป็นต้นจึงมี
29 กุมภาพันธ์ 2567
18
1,257 1257-พระสวดบทอะไรในงานศพ
29 กุมภาพันธ์ 2567
18
1,256 1256-สังโยชน์เกิดโดยไม่มีเจตนาอย่างไร
29 กุมภาพันธ์ 2567
19
1,255 1255-มธุปิณฑิกสูตร3 เหตุให้ปปัญจสัญญาเกิดจนวัฏฏะยืดยาว
29 กุมภาพันธ์ 2567
21
1,254 1254-มธุปิณฑิกสูตร2 ที่สุดของอนุสัย7 และ บาปอกุศลดับ
1 กุมภาพันธ์ 2567
82
1,253 1253-เนื้อหาย่อของจูฬ-มหาสีนาทสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2567
42
1,252 1252-มธุปิณฑิกสูตร1 พระพุทธเจ้าไม่โต้แย้งกับชาวโลก
1 กุมภาพันธ์ 2567
51
1,251 1251-สารีปุตตสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อมีปัญญาเป็นพระอรหันต์
11 มกราคม 2567
114
1,250 1250-เหตุผลลำดับมรรคกับการละสังโยชน์10
11 มกราคม 2567
95
1,249 1249-สารีปุตตสูตร1 วิธีปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้เบื่อหน่ายในทุกข์
11 มกราคม 2567
87
1,248 1248-อัตตทัณฑสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสของตน
28 ธันวาคม 2566
85
1,247 1247-วิโมกข์3กับการปฏิบัติไตรลักษณ์
28 ธันวาคม 2566
72
1,246 1246-อัตตทัณฑสูตร1 ภัยเกิดจากโทษภายในตัวเอง
28 ธันวาคม 2566
79
1,245 1245-ตุวฏกสูตร2 ข้อปฏิบัติพื้นฐานผู้ต้องการบรรลุเร็ว
21 ธันวาคม 2566
133
1,244 1244-วิธีรู้ขันธ์5เพื่อเบื่อหน่ายและเห็นอริยสัจ
21 ธันวาคม 2566
117
1,243 1243-ตุวฏกสูตร1 เห็นอย่างไรจึงไม่ยึดถือและสิ้นกิเลส
21 ธันวาคม 2566
92
1,242 1242-มหาวิยูหสูตร3 พระอรหันต์วางเฉยสมมติที่เกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
117
1,241 1241-วิธีเจริญวิปัสสนาในการพูด
16 พฤศจิกายน 2566
119
1,240 1240-มหาวิยูหสูตร2 ทิฏฐิสมมติเกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
64
1,239 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
66
1,238 1239-อัตตานุทิฏฐิ กับ สักกายทิฏฐิ
2 พฤศจิกายน 2566
78
1,237 1238-กถาวัตถุ10 สงเคราะห์ลงไตรสิกขา
2 พฤศจิกายน 2566
43
1,236 1236-จูฬวิยูหสูตร3 ทิฏฐิเกิดเพราะกำหนดตามวิตก
12 ตุลาคม 2566
70
1,235 1235-อาสวะละได้7แบบและสังวร5ประการ
12 ตุลาคม 2566
76
1,234 1234-จูฬวิยูหสูตร2 ทิฏฐิทั้งปวงล้วนผิดเกิดจากไม่รู้นิพพาน
12 ตุลาคม 2566
55
1,233 1233-จูฬวิยูหสูตร1 เพราะทิฏฐิจึงยึดว่าตนถูกคนอื่นผิด
5 ตุลาคม 2566
75
1,232 1232-ขอบเขตความรู้ของกัมมัสสกตาญาณ
5 ตุลาคม 2566
65
1,231 1231-กลหวิวาทสูตร2 สิ่งน่าพอใจไม่น่าพอใจเกิดเพราะผัสสะ
28 กันยายน 2566
81
1,230 1230-ท่านพระอนุรุทธะบรรลุธรรม
28 กันยายน 2566
81
1,229 1229-กลหวิวาทสูตร1 ทะเลาะวิวาทเกิดเพราะสิ่งเป็นที่รัก
28 กันยายน 2566
61
1,228 1228-ปุราเภทสูตร2 พระอรหันต์สิ้นกิเลสก่อนขันธ์ดับ
21 กันยายน 2566
40
1,227 1227-การกำหนดรู้ทุกข์24ชุดในมูลปริยายสูตร
21 กันยายน 2566
47
1,226 1226-ปุราเภทสูตร1 สิ้นตัณหาก่อนตายดีที่สุด
21 กันยายน 2566
64
1,225 1225-มาคันทิยสูตร4 ยึดสัญญาและทิฏฐิจึงกระทบกระทั่งกัน
17 สิงหาคม 2566
70
1,224 1224-สงเคราะห์คุณพระรัตนตรัยลงในอริยสัจ
17 สิงหาคม 2566
59
1,223 1223-มาคันทิยสูตร2 ยึดทิฏฐิจึงไม่ถึงความสงบภายใน
17 สิงหาคม 2566
59
1,222 1222-มาคันทิยสูตร1 ตอบปัญหามาคัณฑิยพราหมณ์
17 สิงหาคม 2566
51
1,221 1221-ปสูรสูตร2 ทิฏฐิเป็นเหตุให้วิวาทกัน2
3 สิงหาคม 2566
50
1,220 1220-การพิจารณาอริยสัจ16ลักษณะ
3 สิงหาคม 2566
94
1,219 1219-ปสูรสูตร1 ทิฏฐิเป็นเหตุให้วิวาทกัน1
3 สิงหาคม 2566
48
1,218 1218-ติสสเมตเตยยสูตร ความคับแค้นของผู้ครองเรือน
3 สิงหาคม 2566
67
1,217 1217-ชราสูตร2 พระอริยะไม่แสดงตนในภพ
20 กรกฎาคม 2566
47
1,216 1216-การแยกคำสามัญ กับ อริยสัจ
20 กรกฎาคม 2566
54
1,215 1215-ชราสูตร1 ชีวิตนี้เป็นของน้อยต้องตายแน่
20 กรกฎาคม 2566
63
1,214 1214-ปรมัฏฐกสูตร2 พระอรหันต์ไม่มีสัญญาผิด
20 กรกฎาคม 2566
41
1,213 1213-ปรมัฏฐกสูตร ยึดทิฏฐิทำให้มองคนอื่นว่าเลว
6 กรกฎาคม 2566
57
1,212 1212-พิจารณาโพชฌงค์และสัจจะต้นจนจบ
6 กรกฎาคม 2566
84
1,211 1211-สุทธัฏฐกสูตร ความหมดจดผิดและถูก
6 กรกฎาคม 2566
39
1,210 1210-ทุฏฐัฏฐกสูตร2 ความเห็นผิดถอนได้ยาก2
15 มิถุนายน 2566
43
1,209 1209-เทียบปฏิสัมภิทามรรคกับทสุตตรสูตร
15 มิถุนายน 2566
36
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1258 รายการ