ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,257
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 385 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 370 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 485 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 945 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,527 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,372 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,024 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,024 1024-ขุ.ธ.มลวรรค5 อวิชชาเป็นมลทินที่สูงสุด
18 พฤศจิกายน 2564
25
1,023 1023-หัวข้อธรรม ลักษณะพิเศษและกิจต่อธรรม
18 พฤศจิกายน 2564
26
1,022 1022-ขุ.ธ.มลวรรค4 ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา
18 พฤศจิกายน 2564
17
1,021 1021-ขุ.ธ.มลวรรค3 กรรมของตนนำไปทุคติ
18 พฤศจิกายน 2564
27
1,020 1020-ขุ.ธ.มลวรรค2 คนมีปัญญากำจัดมลทินของตนทุกโอกาส
18 พฤศจิกายน 2564
23
1,019 1019-ขุ.ธ.มลวรรค1 ท่านจงรีบกระทำที่พึ่งให้แก่ตน
4 พฤศจิกายน 2564
94
1,018 1018-วิธีพิจารณาผัสสะให้หยั่งลงอริยสัจ
4 พฤศจิกายน 2564
106
1,017 1017-ขุ.ธ.โกธวรรค8 ผู้สำรวมกายวาจใจชื่อว่าสำรวมรอบด้าน
4 พฤศจิกายน 2564
50
1,016 1016-ขุ.ธ.โกธวรรค7 นินทาและสรรเสริญเป็นของเก่า
4 พฤศจิกายน 2564
43
1,015 1015-ขุ.ธ.โกธวรรค6 อาสวะไม่มีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อ
28 ตุลาคม 2564
89
1,014 1014-ขุ.ธ.โกธวรรค5(2) พราหมณ์และพราหมณีอรหันต์
28 ตุลาคม 2564
49
1,013 1013-วิธีอธิบายธรรมแก่คนนอกศาสนา
28 ตุลาคม 2564
75
1,012 1012-ขุ.ธ.โกธวรรค5(1) พระอเสขมุนีเข้าถึงนิพพาน
28 ตุลาคม 2564
39
1,011 1011-ขุ.ธ.โกธวรรค4 พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ
28 ตุลาคม 2564
34
1,010 1010-ขุ.ธ.โกธวรรค3 ชนะความโกรธด้วยเมตตา
28 ตุลาคม 2564
35
1,009 1009-ขุ.ธ.โกธวรรค2 พึงหยุดยั้งความโกรธที่เกิดขึ้น
7 ตุลาคม 2564
108
1,008 1008-วิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้อง
7 ตุลาคม 2564
97
1,007 1007-จากวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไปสู่เห็นนิพพาน
7 ตุลาคม 2564
134
1,006 1006-ขุ.ธ.โกธวรรค1 พึงละความโกรธและมานะ
7 ตุลาคม 2564
69
1,005 1005-ขุ.ธ.ปิยวรรค9 บุญต้อนรับผู้ทำบุญไว้เหมือนญาติ
7 ตุลาคม 2564
64
1,004 1004-ขุ.ธ.ปิยวรรค8 ลักษณะจิตพระอนาคามี
7 ตุลาคม 2564
61
1,003 1003-ขุ.ธ.ปิยวรรค7 ประชาชนรักพระอรหันต์
16 กันยายน 2564
46
1,002 1002-การพิจารณาอสัมโมหะในสัมปชัญญบรรพ
16 กันยายน 2564
58
1,001 1001-ขุ.ธ.ปิยวรรค6 ความโศกเกิดจากตัณหา
16 กันยายน 2564
44
1,000 1000-ขุ.ธ.ปิยวรรค5 ความโศกเกิดจากกาม
16 กันยายน 2564
38
999 999-ขุ.ธ.ปิยวรรค4 ความโศกเกิดจากความยินดี
16 กันยายน 2564
34
998 998-ขุ.ธ.ปิยวรรค3 ความโศกเกิดจากความรัก
16 กันยายน 2564
40
997 997-ขุ.ธ.ปิยวรรค2 ความโศกเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก
16 กันยายน 2564
50
996 996-คิริมานันทสูตร2 อานาปานสติ16ขั้น
2 กันยายน 2564
98
995 995-การแยกสัญญาขันธ์ในธัมมานุปัสสนา
2 กันยายน 2564
77
994 994-ลำดับญาณ ทิฏฐิ และอานาปานสติ
2 กันยายน 2564
67
993 993-คิริมานันทสูตร1 สัญญา10ประการ
2 กันยายน 2564
103
992 992-ขุ.ธ.ปิยวรรค1 ไม่พึงทำสิ่งทั้งปวงให้เป็นที่รัก
19 สิงหาคม 2564
111
991 991-ขุ.ธ.สุขวรรค8 อยู่กับคนพาลเป็นทุกข์ อยู่กับพระอริยะเป็นสุข
19 สิงหาคม 2564
72
990 990-เชื่อมโยง มรรค พรหมวิหาร4 สังคหวัตถุ4
19 สิงหาคม 2564
69
989 989-ขุ.ธ.สุขวรรค7 พระอรหันต์ดื่มรสจากวิเวก ไม่มีบาป
19 สิงหาคม 2564
59
988 988-ขุ.ธ.สุขวรรค6 ความไม่มีโรคเป็นลาภ นิพพานบรมสุข
19 สิงหาคม 2564
58
987 987-ขุ.ธ.สุขวรรค5 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง
19 สิงหาคม 2564
44
986 986-ขุ.ธ.สุขวรรค4 ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ที่ต้องบริหารไม่มี
19 สิงหาคม 2564
66
985 985-ขุ.ธ.สุขวรรค3 ละความชนะและความพ่ายแพ้ อยู่สบาย
19 สิงหาคม 2564
66
984 984-ขุ.ธ.สุขวรรค2 ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล อยู่สบาย
19 สิงหาคม 2564
69
983 983-ขุ.ธ.สุขวรรค1(2) ทรงระงับการทะเลาะกันของพระญาติ
5 สิงหาคม 2564
46
982 982-วิธีรับข่าวสารอย่างเป็นกลาง
5 สิงหาคม 2564
82
981 981-มัคคสัจทำให้ถึงภาวะไร้เงื่อนไข
5 สิงหาคม 2564
71
980 980-การพิจารณาอายตนะจนหหมดทิฏฐิ
5 สิงหาคม 2564
114
979 979-ขุ.ธ.สุขวรรค1(1) อยู่สบาย ไม่มีเวร ไม่เดือดร้อน ไม่ขวนขวาย
5 สิงหาคม 2564
64
978 978-ขุ.ธ.พุทธวรรค9 บุญของผู้บูชาท่านที่ควรบูชาไม่อาจนับ
5 สิงหาคม 2564
49
977 977-ขุ.ธ.พุทธวรรค8 ความเกิดขึ้นของพุทธเจ้านำสุขมาให้
5 สิงหาคม 2564
37
976 976-ขุ.ธ.พุทธวรรค7 บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก
15 กรกฎาคม 2564
69
975 975-การปล่อยวางในพระพุทธศาสนา
15 กรกฎาคม 2564
195
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1024 รายการ