ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 06. วีดีโอ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 115 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
115 115-กาลัตตยอนิจจสูตร พิจารณาขันธ์ให้เห็นไม่น่าเพลิน
5 พฤษภาคม 2562
343
114 114-สมาธิสูตร จิตตั้งมั่นแล้วรู้ชัดความเกิดและความดับ
5 พฤษภาคม 2562
400
113 113-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
405
112 112-ตทังคนิพพานและไม่รู้จริงจึงเกิดมานะ
7 เมษายน 2562
379
111 111-สํ.เทวตาสังยุต อะไรครอบงำสิ่งทั้งปวงเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
339
110 110-สํ.เทวตาสังยุต ให้อะไร ชื่อว่าให้กำลัง
3 มีนาคม 2562
356
109 109-ชฏาสูตร คุณสมบัติผู้สามารถแก้ตัณหาได้ 6 อย่าง
3 กุมภาพันธ์ 2562
403
108 108-โอฆตรณสูตร ไม่พัก ไม่เพียร ไม่จม ไม่ลอย
3 กุมภาพันธ์ 2562
303
107 107-ตอบปัญหาธรรม
20 มกราคม 2562
355
106 106-สมิทธิสูตร วิธีปฏิบัติแนวอริยมรรค
20 มกราคม 2562
311
105 105-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ 2
16 ธันวาคม 2561
318
104 104-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ 1
16 ธันวาคม 2561
284
103 103-ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า 2
4 พฤศจิกายน 2561
358
102 102-ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า 1
4 พฤศจิกายน 2561
296
101 101-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติภาวนา
7 ตุลาคม 2561
313
100 100-ทุติยเทวสูตร วัตตบท ๗ ประการเหตุให้เป็นท้าวสักกะ
7 ตุลาคม 2561
303
99 099-เวปจิตติและสุภาสิตชยสูตร ท้าวสักกะสรรเสริญขันติ
7 ตุลาคม 2561
279
98 098-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร 2 อกุศลเสื่อม กุศลเจริญ
2 กันยายน 2561
298
97 097-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร 1 ธรรมควรเสพกับไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
333
96 096-พบเมืองเก่า ทางเข้าคือมรรค 8 นครสูตร สํ.นิ.
5 สิงหาคม 2561
288
95 095-นามรูปกับวิญญาณอิงอาศัยกัน นฬกลาปิสูตร สํ.นิ.
5 สิงหาคม 2561
319
94 086-สํ.นิ.มหารุกขสูตรและตอบปัญหาธรรม
1 กรกฎาคม 2561
291
93 085-สํ.นิ.ทุติยอริยสาวกสูตรเป็นต้น ตัณหาเจริญ
1 กรกฎาคม 2561
264
92 094-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (8).รู้ชัดและศึกษา
19 กรกฎาคม 2561
314
91 093-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (7).จากสติสัมปชัญญะไปสู่การเห็นสัจจะ
19 กรกฎาคม 2561
335
90 092-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (6).ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัย
18 กรกฎาคม 2561
312
89 091-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (5).เพราะยึดมั่นขันธ์ 5 ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น
18 กรกฎาคม 2561
318
88 090-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (4).พิจารณาอริยสัจ 4 ในทวาร 6
18 กรกฎาคม 2561
305
87 089-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (3).พิจารณาธาตุ 4 ลงเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
17 กรกฎาคม 2561
328
86 088-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (2).สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
17 กรกฎาคม 2561
386
85 087-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (1).มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
17 กรกฎาคม 2561
327
84 084-รัฏฐปาลสูตร 2 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิด
3 มิถุนายน 2561
296
83 083-รัฏฐปาลสูตร 1 ธัมมุทเทส 4 ประการ
3 มิถุนายน 2561
291
82 082-จูฬทุกขักขันธสูตร 2 สุขบรรลุถึงได้ด้วยสุข
6 พฤษภาคม 2561
301
81 081-จูฬทุกขักขันธสูตร 1 คุณและโทษของกาม
6 พฤษภาคม 2561
281
80 080-วิธีรักษาสมาธิ และการพิจารณาเวทนา 4 แบบ
1 เมษายน 2561
302
79 079-อุบายละบรรเทาความง่วง 7 วิธี
1 เมษายน 2561
282
78 078-สรุปหลักปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ 16 ขั้น
1 เมษายน 2561
315
77 077-ฝึกให้มีธรรมสูงขึ้นและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
289
76 076-เหตุ 5 ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
250
75 075-เหตุที่อานาปานสติสมาธิเป็นสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหา
7 มกราคม 2561
304
74 074-อานาปานสติสมาธิทำให้มากได้วิชชาและวิมุตติ
7 มกราคม 2561
286
73 073-ทัศนะหมดจดดีเห็นพระนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
989
72 072-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
947
71 071-ความรู้และข้อปฏิบัติเพื่อละกามตัณหา
3 กันยายน 2560
927
70 070-กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์
3 กันยายน 2560
876
69 068-องค์ประกอบ 11 อย่างทำให้เจริญในธรรม 1
6 สิงหาคม 2560
898
68 069-องค์ประกอบ 11 อย่างทำให้เจริญในธรรม 2
6 สิงหาคม 2560
892
67 067-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (9).หลักตัดสินคำสอนของพระศาสดา 8 อย่าง
27 กรกฎาคม 2560
883
66 066-ปฏิบัติธรรม 25-27 ก.ค.60 (8).ตอบปัญหาธรรม 3
27 กรกฎาคม 2560
904
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ