ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,257
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 385 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 370 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 485 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 945 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,527 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,372 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,544 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,544 2543-ธรรมพิเศษ10อย่างในธรรมทั้งปวง
21 พฤศจิกายน 2564
65
1,543 2542-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
21 พฤศจิกายน 2564
40
1,542 2541-ตอบปัญหาธรรม3
21 พฤศจิกายน 2564
47
1,541 2540-วิธีเห็นอริยสัจตามความเป็นจริง
20 พฤศจิกายน 2564
59
1,540 2539-ความรู้สำคัญและวิธีปฏิบัติต่อโพชฌงค์
19 พฤศจิกายน 2564
78
1,539 2538-ตอบปัญหาธรรม2
18 พฤศจิกายน 2564
53
1,538 2537-ประกอบมรรคโลกิยะและโลกุตตระ
18 พฤศจิกายน 2564
48
1,537 2536-ตอบปัญหาธรรม1
17 พฤศจิกายน 2564
69
1,536 2535-สุตมยญาณ ถึง สังขารุเปกขาญาณ
17 พฤศจิกายน 2564
34
1,535 2534-วิธีรู้ชัดนิวรณ์ ขันธ์ อายตนะ ตามเป็นจริง
16 พฤศจิกายน 2564
71
1,534 2533-วิธีทำสติปัฏฐานให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ ยุวพทธ4
15 พฤศจิกายน 2564
78
1,533 2532-ต้องทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
71
1,532 2531-ประกอบความเพียร สัมปชัญญะ สติ ยุวพุทธ4
14 พฤศจิกายน 2564
50
1,531 2530-จากไม่มีแล้วมี จากมีแล้วหมดสิ้นไป ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
60
1,530 2529-โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์3 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
52
1,529 2528-มีกายคตาสติประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
34
1,528 2527-ปฏิบัติเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์พร้อม ยุวพุทธ4
13 พฤศจิกายน 2564
54
1,527 2526-โอวาทธรรมปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2564
72
1,526 2525-มรรค4ผล4สังโยชน์3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
110
1,525 2524-สรุปองค์มรรค8 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
102
1,524 2523-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2564
111
1,523 2522-สภาพชีวิต กรรม และสัมมาทิฏฐิ
18 กันยายน 2564
136
1,522 2521-พิจารณาอริยสัจในเหตุการณ์ประจำวัน
18 กันยายน 2564
114
1,521 2520-ชีวิตคือขันธ์5เชื่อมโลกผ่านอายตนะ6
17 กันยายน 2564
117
1,520 2519-กรรมฐาน21หมวดในสติปัฏฐาน
17 กันยายน 2564
42
1,519 2518-ปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2564
61
1,518 2517-ฝึกปัญญาเห็นสัจจะตามแนวสติปัฏฐาน
16 กันยายน 2564
78
1,517 2516-ฝึกประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2564
44
1,516 2515-กายคตาสติหลักมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
48
1,515 2514-ฝึกสติระลึกรู้ที่กาย ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2564
32
1,514 2513-ปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดของกิเลสและทุกข์
15 กันยายน 2564
77
1,513 2512-สงเคราะห์ธรรมภาคปฏิบัติลงในอริยมรรค
11 กันยายน 2564
120
1,512 2511-วิธีกำหนดรู้ทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2564
132
1,511 2510-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2564
97
1,510 2509-อริยสัจ4; ความหมาย, ญาณ12, ความว่าง
10 กันยายน 2564
87
1,509 2508-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
96
1,508 2507-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
81
1,507 2506-บาลีแสดงหลักแห่งสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2564
57
1,506 2505-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2564
105
1,505 2504-ปัญญาในการทำสมาธิ ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2564
90
1,504 2503-ฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานให้ดี ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
77
1,503 2502-กายคตาสติหลักอันมั่นคงของจิต ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
49
1,502 2501-ความเห็นถูกต้องในหลักการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
7 กันยายน 2564
75
1,501 2500-คุณธรรม5อย่างนำสู่ความเจริญ ยุวพุทธฯศูนย์2
1 มิถุนายน 2564
128
1,500 2499-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ ยุวพุทธฯศูนย์2
1 กรกฎาคม 2564
124
1,499 2498- วิธีปฏิบัติเห็นธรรมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
30 มิถุนายน 2564
114
1,498 2497-ตัวสภาวะและวิธีปฏิบัติต่ออริยสัจ4 ยุวพุทธฯศูนย์2
30 มิถุนายน 2564
128
1,497 2496-วิธีปฏิบัติเห็นธรรมหมวดสัจจะ ยุวพุทธฯศูนย์2
29 มิถุนายน 2564
86
1,496 2495-วิธีปฏิบัติเห็นธรรมหมวดโพชฌงค์ ยุวพุทธฯศูนย์2
28 มิถุนายน 2564
77
1,495 2494-วิธีปฏิบัติเห็นธรรมหมวดอายตนะ ยุวพุทธฯศูนย์2
28 มิถุนายน 2564
65
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1544 รายการ