ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,198
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 326 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 342 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 459 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 908 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,509 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,342 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ธรรมผู้เริ่มต้น "อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเบื้องต้น" ทั้งหมด 18 รายการ

# ชื่อ/รายละเอียด Views
18 054-เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะฯ จึงมี
27 พฤศจิกายน 2558
2711
17 053-เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
29 ตุลาคม 2558
2456
16 052-เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี
2 ตุลาคม 2558
2675
15 051-เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
4 กันยายน 2558
2599
14 050-เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
7 สิงหาคม 2558
2583
13 049-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 มิถุนายน 2558
2513
12 027-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
2632
11 026-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
2363
10 025-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
2625
9 048-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
2523
8 023-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2
10 พฤษภาคม 2558
2518
7 022-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1
10 พฤษภาคม 2558
2615
6 047-เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี
3 เมษายน 2558
2696
5 046-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่3
3 เมษายน 2558
2458
4 045-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่2
6 มีนาคม 2558
2762
3 044-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่1
6 กุมภาพันธ์ 2558
2951
2 043-หลักอิทัปปัจจยตา กับ ปฏิจจสมุปบาท
9 มกราคม 2558
2923
1 042-อิทัปปัจจยตา; ทุกสิ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
7 พฤศจิกายน 2557
2998
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ