ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,986
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 478 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 343 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 954 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 680 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 747 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,262 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 127 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
77 077-มหาราหุโลวาทสูตร1 พิจารณาให้เห็นธาตุ5ด้วยปัญญาอันชอบ
3 มิถุนายน 2561
912
76 076-จูฬราหุโลวาทสูตร วิธีพิจารณาเพื่อชำระกรรม
6 พฤษภาคม 2561
938
75 075-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์พิสดาร
18 มีนาคม 2561
1206
74 074-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
1210
73 073-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1114
72 072-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่1
10 ธันวาคม 2560
1125
71 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1238
70 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1113
69 069-ธรรมมีกิเลส กับ ธรรมไม่มีกิเลส2
11 มิถุนายน 2560
1528
68 068-ธรรมมีกิเลส กับ ธรรมไม่มีกิเลส1
11 มิถุนายน 2560
1527
67 067-กลิ่นหอมที่ลอยตามลมและทวนลมได้
28 พฤษภาคม 2560
1533
66 066-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้
28 พฤษภาคม 2560
1536
65 065-บุคคลยังมีกิเลสแต่พ้นอบายได้9จำพวก
28 พฤษภาคม 2560
1597
64 064-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน2
9 เมษายน 2560
1434
63 063-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน1
9 เมษายน 2560
1589
62 062-โทษในราคะ โทสะ และโมหะ
6 พฤศจิกายน 2559
1651
61 061-ธรรม7ประการที่ศัตรูต้องการเกิดแก่ผู้มักโกรธ
6 พฤศจิกายน 2559
1537
60 060-ความเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
2 ตุลาคม 2559
1576
59 059-เหตุให้ธรรมเทศนาแจ่มแจ้งและประโยชน์พรหมจรรย์
2 ตุลาคม 2559
1569
58 058-เหตุเสื่อมสำหรับนักปฏิบัติ8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1700
57 057-เหตุให้เกียจคร้านและปรารภความเพียร8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1764
56 056-สิ่งน่าปรารถนา10อย่างพร้อมทั้งอันตรายและอาหาร
7 สิงหาคม 2559
1739
55 055-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1644
54 054-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1587
53 053-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1524
52 052-เหตุให้เดือดร้อนและสิ่งที่ผู้ปรารถนาสุขพึงทำ
19 มิถุนายน 2559
1679
51 051-ทักขิณาในบุคคล14ระดับและในสงฆ์7แบบ
10 เมษายน 2559
1665
50 050-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1673
49 049-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่2
17 มกราคม 2559
1603
48 048-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่1
7 มกราคม 2559
1726
47 047-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้2
6 กันยายน 2558
1681
46 046-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2557
1628
45 045-มหานิทาน10; เหตุปัจจัยของนามรูปและวิญญาณ
2 สิงหาคม 2558
1676
44 044-มหานิทาน9; เหตุปัจจัยของเวทนาและผัสสะ
2 สิงหาคม 2558
1608
43 043-มหานิทาน8; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม2
5 กรกฎาคม 2558
1808
42 042-มหานิทาน7; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1617
41 041-มหานิทาน6; เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1634
40 040-มหานิทาน5; เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1821
39 039-มหานิทาน4; เหตุปัจจัยของภพ
17 พฤษภาคม 2558
1749
38 038-มหานิทาน3; เหตุปัจจัยของชาติชราและมรณะ
17 พฤษภาคม 2558
1665
37 037-มหานิทาน2; คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง
26 เมษายน 2558
1769
36 036-มหานิทาน1; ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง
26 เมษายน 2558
1827
35 035-ความไม่ประมาท2
1 มีนาคม 2558
1781
34 034-ความไม่ประมาท1
1 มีนาคม 2558
1850
33 033-สะดุ้งเพราะถือมั่น, ไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
23 พฤศจิกายน 2557
1844
32 032-อนุตตริยะ; ภาวะอันยอดเยี่ยม 6 ประการ
23 พฤศจิกายน 2557
2022
31 031-กรรม 4 ประการ
28 กันยายน 2557
1930
30 030-อุปมาโทษของกาม 7 ประการ
28 กันยายน 2557
2062
29 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
1994
28 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1771
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ