ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

หนังสือ (Book) ทั้งหมด 78 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
58-อนุปุพพิกถา (เรียกดู : 3,590 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
57-คุณพระรัตนตรัย (เรียกดู : 3,070 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
56-โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔ (เรียกดู : 5,229 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
55-พระพุทธเจ้า (เรียกดู : 3,201 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
54-อริยสัจ ๔ (ปกแข็ง) (เรียกดู : 3,940 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
53-อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 4,137 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
52-เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ (เรียกดู : 3,195 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
51-แผนที่ภาวนา (เรียกดู : 2,955 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
50-เครื่องมือพัฒนาจิต (เรียกดู : 2,940 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
49-ศรัทธาที่ถูกต้อง (เรียกดู : 3,418 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
48-สวดธรรม (ฉบับพกพา) (เรียกดู : 3,049 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
47-อริยสัจ ๔ (เรียกดู : 3,382 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
46-สวดธรรม (เรียกดู : 2,914 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
45-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม (เรียกดู : 3,648 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
44-เอกายนมรรค (เรียกดู : 2,709 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
43-อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท (เรียกดู : 3,959 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
42-What is Dhamma? How Can..? (เรียกดู : 1,684 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
41-มหาสติปัฏฐานสูตร แปล (เรียกดู : 2,871 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
40-ปกิณณกอภิธรรม (เรียกดู : 3,095 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
39-มรณสติในพระไตรปิฎก (เรียกดู : 2,667 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
แสดงผล 20 รายการ จากทั้งหมด 78 รายการ