ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 282 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 708 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 488 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,140 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 811 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 18. มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 325 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
275 275-อภิธัมมาวตาร6(3) กามาวจรกุศลวิบากเจตสิก
27 สิงหาคม 2565
29
274 274-อภิธัมมาวตาร6(2) โมหมูลเจตสิก และลักษณะวิจิกิจฉา
27 สิงหาคม 2565
26
273 273-อภิธัมมาวตาร6(1) โทสมูลเจตสิก และลักษณะโทสะ
27 สิงหาคม 2565
37
272 272-อภิธัมมาวตาร5(7) จำนวนเจตสิกที่เกิดในโลภมูลจิต
23 กรกฎาคม 2565
42
271 271-อภิธัมมาวตาร5(6) อุทธัจจะ มานะ อิสสา มัจฉริยะ ถินมิทธะ
23 กรกฎาคม 2565
41
270 270-อภิธัมมาวตาร5(5) อหิริกะ อโนตัปปะ โลภะ โมหะ มิจฉาทิฏฐิ
23 กรกฎาคม 2565
33
269 269-อภิธัมมาวตาร5(4) อกุศลเจตสิก
23 กรกฎาคม 2565
35
268 268-อภิธัมมาวตาร5(3) จำนวนเจตสิกที่เกิดในกุศลจิต
23 กรกฎาคม 2565
32
267 267-อภิธัมมาวตาร5(2) มนสิการ กรุณา มุทิตา วิรตี
23 กรกฎาคม 2565
35
266 266-อภิธัมมาวตาร5(1) ฉันทะ อธิโมกข์ ตัตรมัชฌัตตตา
23 กรกฎาคม 2565
45
265 265-อภิธัมมาวตาร4(6) ธรรมคู่12อย่างมีกายปัสสัทธิเป็นต้น
18 มิถุนายน 2565
28
264 264-อภิธัมมาวตาร4(5) ชีวิตะ อโลภะ อโทสะ หิริ โอตตัปปะ
18 มิถุนายน 2565
26
263 263-อภิธัมมาวตาร4(4) จิตเตกัคคตา สัทธา สติ วิริยะ ปัญญา
18 มิถุนายน 2565
24
262 262-อภิธัมมาวตาร4(3) เจตนา วิตักกะ วิจาระ ปีติ
18 มิถุนายน 2565
23
261 261-อภิธัมมาวตาร4(2) ผัสสะ โสมนัสเวทนา สัญญา
18 มิถุนายน 2565
28
260 260-อภิธัมมาวตาร4(1) เจตสิก33 หรือ34 เกิดในจิต
18 มิถุนายน 2565
30
259 259-อภิธัมมาวตาร3(6) เจตสิกในกุศลจิต ดวงที่1
4 มิถุนายน 2565
64
258 258-อภิธัมมาวตาร3(5) สรุปจิต89
4 มิถุนายน 2565
41
257 257-อภิธัมมาวตาร3(4) มหัคคตกิริยาจิต9
4 มิถุนายน 2565
27
256 256-อภิธัมมาวตาร3(3) กามาวจรกิริยาจิต11
4 มิถุนายน 2565
33
255 255-อภิธัมมาวตาร3(2) อกุศลวิบากจิต7
4 มิถุนายน 2565
37
254 254-อภิธัมมาวตาร3(1) โลกุตตรวิบากจิต4
4 มิถุนายน 2565
40
253 253-อภิธัมมาวตาร2(5) มหัคคตวิบากจิต9
23 เมษายน 2565
62
252 252-อภิธัมมาวตาร2(4) กุศลอเหตุกวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
55
251 251-อภิธัมมาวตาร2(3) กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
50
250 250-อภิธัมมาวตาร2(2) โมหมูลจิต2
23 เมษายน 2565
33
249 249-อภิธัมมาวตาร2(1) โทสมูลจิต2
23 เมษายน 2565
47
248 248-อภิธัมมาวตาร1(9) โลภมูลจิต8
26 มีนาคม 2565
81
247 247-อภิธัมมาวตาร1(8) โลกุตตรกุศลจิต4หรือ20
26 มีนาคม 2565
54
246 246-อภิธัมมาวตาร1(7) อรูปาวจรกุศลจิต4
26 มีนาคม 2565
40
245 245-อภิธัมมาวตาร1(6) รูปาวจรกุศลจิต5
26 มีนาคม 2565
39
244 244-อภิธัมมาวตาร1(5) มหากุศลจิตในบุญกิริยาวัตถุ10
26 มีนาคม 2565
66
243 243-อภิธัมมาวตาร1(4) กามาวจรกุศลจิต8
26 มีนาคม 2565
54
242 242-อภิธัมมาวตาร1(3) คำจำกัดความของกุศล
26 มีนาคม 2565
65
241 241-อภิธัมมาวตาร1(2) คำจำกัดความของจิต
26 มีนาคม 2565
79
240 240-อภิธัมมาวตาร1(1) คำเริ่มต้นคัมภีร์
26 มีนาคม 2565
61
239 239-ทิฏฐิกถา20 ทบทวนและสรุปทิฏฐิกถา
26 กุมภาพันธ์ 2565
89
238 238-ทิฏฐิกถา19 วิปันนทิฏฐิ กับ สัมปันนทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
40
237 237-ทิฏฐิกถา18 วิธีการถอนทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
89
236 236-ทิฏฐิกถา17 ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
48
235 235-ทิฏฐิกถา16 อัตตวาทปฏิสังยุตต และ โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ
29 มกราคม 2565
44
234 234-ทิฏฐิกถา15 มานวินิพันธทิฏฐิ18
29 มกราคม 2565
30
233 233-ทิฏฐิกถา14 สัญโญชนิกาทิฏฐิ18
29 มกราคม 2565
27
232 232-ทิฏฐิกถา13 ปุพพันตานุทิฏฐิ18 อปรันตานุทิฏฐิ44
29 มกราคม 2565
30
231 231-ทิฏฐิกถา12 อันตัคคาหิกทิฏฐิ50
29 มกราคม 2565
44
230 230-ทิฏฐิกถา11 สักกายทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ
25 ธันวาคม 2564
75
229 229-ทิฏฐิกถา10 มิจฉาทิฏฐิ10อย่าง
25 ธันวาคม 2564
62
228 228-ทิฏฐิกถา9 อาการอัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
25 ธันวาคม 2564
116
227 227-ทิฏฐิกถา8 อัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
78
226 226-ทิฏฐิกถา7 อัสสาททิฏฐิ35อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
52
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 325 รายการ