ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 1,009 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
209 209-ตอบปัญหาธรรมและโอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1772
208 208-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1623
207 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2553
1525
206 206-เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1609
205 205-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1478
204 204-อริยสัจธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1669
203 203-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2553
1440
202 202-การฝึกสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1812
201 201-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1418
200 200-เบื้องต้นของวิปัสสนา ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2553
1640
199 099-ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
6 พฤษภาคม 2553
1710
198 199-สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1697
197 198-สมถะวิปัสสนาและคุณสมบัติพระโสดาบัน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1716
196 197-มีสติรักษาจิต วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1690
195 196-ต้องทำเอาเอง อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2553
1667
194 195-กรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1802
193 194-มรรค อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1580
192 193-ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1645
191 192-อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1573
190 191-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1657
189 190-การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1732
188 189-จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาภายหลัง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1737
187 188-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2553
1685
186 187-สิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1654
185 186-ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม 3 อย่าง รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1706
184 185-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่2 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1533
183 184-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่1 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1697
182 183-ความจริงอันประเสริฐสุด รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1476
181 182-ชีวิตเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5 รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1471
180 181-ไม่ทำบาปทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
8 พฤษภาคม 2553
1465
179 180-เพียรละกิเลส รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1633
178 179-ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1546
177 178-พึ่งตนเองกลับบ้าน อาศรมมาตา
24 เมษายน 2553
1671
176 177-กรรมและวิธีการปฏิบัติต่อทุกข์และสุข อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1608
175 176-เกิดกับไม่เกิด ตายกับไม่ตาย อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1652
174 175-ความสว่างละความมืด อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1606
173 174-อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1703
172 173-หลักการฝึกสติ อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1534
171 172-การพัฒนาตามลำดับไตรสิกขา อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1560
170 171-พัฒนาจิต พัฒนางาน อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1659
169 170-สุขโดยไม่ต้องทุกข์ พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1654
168 169-ที่ดูอินทรีย์5 พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1772
167 168-ละความยินดียินร้ายในโลก พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1736
166 167-ความจริงของสิ่งทั้งปวง พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1688
165 166-ความรู้เกี่ยวกับกรรม2 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1609
164 165-ความรู้เกี่ยวกับกรรม1 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1540
163 164-ธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ พุทธธรรมสวนหลวง
4 เมษายน 2553
1553
162 163-องค์มรรคมีสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้า พุทธธรรมสวนหลวง
8 เมษายน 2553
1645
161 162-ปฏิบัติธรรมให้ประสบผลสำเร็จตามหลักอิทธิบาท4 วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1527
160 161-ตอบปัญหาธรรมเรื่องการเห็นเกิดดับเป็นต้น วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1559
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1009 รายการ