ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 999 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
199 099-ขันธ์ 5 นิวรณ์ 5 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ ถนนเพชรเกษม
6 พฤษภาคม 2553
1703
198 199-สติปิดกั้น ปัญญาถอดถอน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1687
197 198-สมถะวิปัสสนาและคุณสมบัติพระโสดาบัน วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1711
196 197-มีสติรักษาจิต วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
16 พฤษภาคม 2553
1679
195 196-ต้องทำเอาเอง อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2553
1663
194 195-กรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1792
193 194-มรรค อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1569
192 193-ขันธ์ 5 เป็นอนัตตา อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1636
191 192-อริยสัจจธรรม อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2553
1568
190 191-ศีลละทุจริต สมาธิละนิวรณ์ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1652
189 190-การพัฒนาจิตตามไตรสิกขา อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1724
188 189-จิตนี้ปภัสสร แต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาภายหลัง อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2553
1726
187 188-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2553
1680
186 187-สิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1643
185 186-ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม 3 อย่าง รพ.กรุงเทพจุรีเวช
10 พฤษภาคม 2553
1697
184 185-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่2 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1529
183 184-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่1 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1691
182 183-ความจริงอันประเสริฐสุด รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1471
181 182-ชีวิตเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5 รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1467
180 181-ไม่ทำบาปทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
8 พฤษภาคม 2553
1462
179 180-เพียรละกิเลส รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1630
178 179-ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1542
177 178-พึ่งตนเองกลับบ้าน อาศรมมาตา
24 เมษายน 2553
1666
176 177-กรรมและวิธีการปฏิบัติต่อทุกข์และสุข อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1604
175 176-เกิดกับไม่เกิด ตายกับไม่ตาย อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1646
174 175-ความสว่างละความมืด อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1599
173 174-อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1692
172 173-หลักการฝึกสติ อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1531
171 172-การพัฒนาตามลำดับไตรสิกขา อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1550
170 171-พัฒนาจิต พัฒนางาน อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1657
169 170-สุขโดยไม่ต้องทุกข์ พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1651
168 169-ที่ดูอินทรีย์5 พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1765
167 168-ละความยินดียินร้ายในโลก พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1728
166 167-ความจริงของสิ่งทั้งปวง พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1681
165 166-ความรู้เกี่ยวกับกรรม2 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1606
164 165-ความรู้เกี่ยวกับกรรม1 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1537
163 164-ธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ พุทธธรรมสวนหลวง
4 เมษายน 2553
1552
162 163-องค์มรรคมีสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้า พุทธธรรมสวนหลวง
8 เมษายน 2553
1639
161 162-ปฏิบัติธรรมให้ประสบผลสำเร็จตามหลักอิทธิบาท4 วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1505
160 161-ตอบปัญหาธรรมเรื่องการเห็นเกิดดับเป็นต้น วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1549
159 160-ธรรมะที่ควรเจริญ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา สมถะ วิปัสสนา วัดพุทธปัญญา
21 มีนาคม 2553
1703
158 159-กลับสู่ถิ่นฐานของบิดาตนเอง วัดพุทธปัญญา
31 มกราคม 2553
1528
157 158-ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม วัดพุทธปัญญา
31 มกราคม 2553
1563
156 157-พระตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่ ธรรมะก็เป็นอย่างนั้น วัดพุทธปัญญา
31 มกราคม 2553
1477
155 156-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 มกราคม 2553
1587
154 155-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 มกราคม 2553
1561
153 154-อริยสัจและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1569
152 153-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1390
151 152-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1648
150 151-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1596
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 999 รายการ