ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 999 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
899 899-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1659
898 898-รู้ชัดอริยสัจและเห็นธรรมคือปฏิจจสมุปบาท ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
16 กรกฎาคม 2556
1678
897 897-พื้นฐานของปัญญา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1999
896 896-ฝึกเห็นธรรมด้วยปัญญา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1713
895 892-ไม่กลับมาเกิดอีก ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2556
1723
894 895-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2556
1846
893 894-รู้ให้ถึงความไม่แน่นอน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
15 กรกฎาคม 2556
1825
892 893-หลักการปฏิบัติฝึกจิต ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
15 กรกฎาคม 2556
1603
891 891-เหตุให้พ้นทุกข์ในอบายและพ้นทุกข์ในวัฏฏะ วัดสารนาถธรรมาราม
15 มิถุนายน 2556
1688
890 890-ปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรม วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง
14 มิถุนายน 2556
1765
889 889-ฝึกจิตให้เหนือคน วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
14 มิถุนายน 2556
1866
888 888-จงฉลาดในวาระจิตของตนเอง วัดสารนาถธรรมาราม
14 มิถุนายน 2556
1812
887 887-เหตุให้เกิดบาปกรรมและข้อปฏิบัติละกิเลส วัดสารนาถธรรมาราม
13 มิถุนายน 2556
1858
886 886-ตั้งจิตไว้ให้ถูกต้อง วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
13 มิถุนายน 2556
1721
885 885-ฝึกจิตตนเอง รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1609
884 884-การใช้ชีวิตประเสริฐ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1509
883 883-สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1666
882 882-คุณค่าแห่งชีวิต รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1661
881 881-วิธีทำความรู้สึกตัวและฝึกสติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1885
880 880-ชีวิตและข้อจำกัดตามธรรมชาติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1534
879 879-กลับมาที่ตัวประตูนิพพาน ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2556
1799
878 878-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2556
1629
877 877-อริยสัจและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1519
876 876-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1674
875 875-เพียรพิจารณาขันธ์ 5 เป็นไตรลักษณ์ ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1893
874 874-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1589
873 873-สักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1988
872 872-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1685
871 871-อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เป็นเหตุเกิด ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1851
870 870-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1581
869 869-ขันธ์5 ไม่ใช่ตัวตน ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1832
868 868-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1611
867 867-เห็นธรรมคือนิวรณ์5 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1632
866 866-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1590
865 865-ตอบปัญหาธรรม1ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1546
864 864-การพัฒนาสติสัมปชัญญะเพื่อสมาธิ ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1673
863 863-ตั้งใจรู้ตัว มีสติรักษาความรู้ตัว ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1665
862 862-หลักการและเหตุผลของวิปัสสนากรรมฐาน ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1589
861 861-ปฏิบัติให้เห็นสัจธรรม ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1607
860 860-ฝึกตนแล้ว ได้ที่พึ่ง ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1658
859 859-เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1443
858 858-ฝึกตามหลักสติปัฏฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
25 พฤษภาคม 2556
1591
857 857-ธรรมะเพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุ และมีปาฏิหาริย์ ศูนย์ฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1579
856 856-ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาก่อนตรัสรู้
24 พฤษภาคม 2556
1696
855 855-หลักและวิธีในการทำจิตตภาวนา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
24 พฤษภาคม 2556
1726
854 854-ปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิต ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
24 พฤษภาคม 2556
1647
853 853-ตอบปัญหาและสรุปลำดับการปฏิบัติ อาศรมมาตา
6 พฤษภาคม 2556
1669
852 852-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
6 พฤษภาคม 2556
1597
851 851-ตอบปัญหาเรื่องนรกสวรรค์ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
5 พฤษภาคม 2556
1714
850 850-ฝึกคุณสมบัติของผู้รู้ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
5 พฤษภาคม 2556
1662
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 999 รายการ