ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 845 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 1,002 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
902 902-เหตุให้บรรลุโสดาปัตติมรรค ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
17 กรกฎาคม 2556
1780
901 901-บุพพนิมิตแห่งการรู้แจ้งอริยสัจ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
17 กรกฎาคม 2556
1737
900 900-แนะนำก่อนเดินฝึกสติ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
17 กรกฎาคม 2556
1681
899 899-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1667
898 898-รู้ชัดอริยสัจและเห็นธรรมคือปฏิจจสมุปบาท ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
16 กรกฎาคม 2556
1691
897 897-พื้นฐานของปัญญา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
2001
896 896-ฝึกเห็นธรรมด้วยปัญญา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1715
895 892-ไม่กลับมาเกิดอีก ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2556
1729
894 895-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2556
1850
893 894-รู้ให้ถึงความไม่แน่นอน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
15 กรกฎาคม 2556
1830
892 893-หลักการปฏิบัติฝึกจิต ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
15 กรกฎาคม 2556
1606
891 891-เหตุให้พ้นทุกข์ในอบายและพ้นทุกข์ในวัฏฏะ วัดสารนาถธรรมาราม
15 มิถุนายน 2556
1696
890 890-ปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรม วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง
14 มิถุนายน 2556
1769
889 889-ฝึกจิตให้เหนือคน วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
14 มิถุนายน 2556
1875
888 888-จงฉลาดในวาระจิตของตนเอง วัดสารนาถธรรมาราม
14 มิถุนายน 2556
1819
887 887-เหตุให้เกิดบาปกรรมและข้อปฏิบัติละกิเลส วัดสารนาถธรรมาราม
13 มิถุนายน 2556
1865
886 886-ตั้งจิตไว้ให้ถูกต้อง วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
13 มิถุนายน 2556
1726
885 885-ฝึกจิตตนเอง รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1611
884 884-การใช้ชีวิตประเสริฐ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1511
883 883-สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1669
882 882-คุณค่าแห่งชีวิต รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1663
881 881-วิธีทำความรู้สึกตัวและฝึกสติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1892
880 880-ชีวิตและข้อจำกัดตามธรรมชาติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1536
879 879-กลับมาที่ตัวประตูนิพพาน ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2556
1803
878 878-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2556
1635
877 877-อริยสัจและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1526
876 876-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1683
875 875-เพียรพิจารณาขันธ์ 5 เป็นไตรลักษณ์ ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1917
874 874-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1601
873 873-สักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1999
872 872-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1689
871 871-อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เป็นเหตุเกิด ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1860
870 870-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1584
869 869-ขันธ์5 ไม่ใช่ตัวตน ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1838
868 868-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1619
867 867-เห็นธรรมคือนิวรณ์5 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1644
866 866-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1599
865 865-ตอบปัญหาธรรม1ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1552
864 864-การพัฒนาสติสัมปชัญญะเพื่อสมาธิ ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1679
863 863-ตั้งใจรู้ตัว มีสติรักษาความรู้ตัว ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1676
862 862-หลักการและเหตุผลของวิปัสสนากรรมฐาน ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1594
861 861-ปฏิบัติให้เห็นสัจธรรม ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1611
860 860-ฝึกตนแล้ว ได้ที่พึ่ง ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1661
859 859-เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1445
858 858-ฝึกตามหลักสติปัฏฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
25 พฤษภาคม 2556
1595
857 857-ธรรมะเพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุ และมีปาฏิหาริย์ ศูนย์ฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1589
856 856-ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาก่อนตรัสรู้
24 พฤษภาคม 2556
1704
855 855-หลักและวิธีในการทำจิตตภาวนา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
24 พฤษภาคม 2556
1737
854 854-ปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิต ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
24 พฤษภาคม 2556
1652
853 853-ตอบปัญหาและสรุปลำดับการปฏิบัติ อาศรมมาตา
6 พฤษภาคม 2556
1677
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1002 รายการ