ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 01. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม1 จำนวน 1,009 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
909 904-อาหารของปัญญา รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
18 กรกฎาคม 2556
1678
908 903-การอธิษฐานจิต รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
18 กรกฎาคม 2556
1713
907 910-ฝึกเอาจิตกลับมาอยู่ที่กาย มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
20 กรกฎาคม 2556
1802
906 909-บุญอานิสงส์จากน้อยไปหามาก มูลนิธิวิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
20 กรกฎาคม 2556
2737
905 908-ตอบปัญหาธรรม รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
19 กรกฎาคม 2556
1606
904 907-ทางให้ถึงความพ้นทุกข์ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
19 กรกฎาคม 2556
1649
903 906-ทุกข์ กับ เหตุให้เกิดทุกข์ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
19 กรกฎาคม 2556
1857
902 902-เหตุให้บรรลุโสดาปัตติมรรค ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
17 กรกฎาคม 2556
1781
901 901-บุพพนิมิตแห่งการรู้แจ้งอริยสัจ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
17 กรกฎาคม 2556
1740
900 900-แนะนำก่อนเดินฝึกสติ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
17 กรกฎาคม 2556
1681
899 899-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1668
898 898-รู้ชัดอริยสัจและเห็นธรรมคือปฏิจจสมุปบาท ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
16 กรกฎาคม 2556
1695
897 897-พื้นฐานของปัญญา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
2001
896 896-ฝึกเห็นธรรมด้วยปัญญา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
16 กรกฎาคม 2556
1715
895 892-ไม่กลับมาเกิดอีก ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2556
1730
894 895-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2556
1850
893 894-รู้ให้ถึงความไม่แน่นอน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
15 กรกฎาคม 2556
1832
892 893-หลักการปฏิบัติฝึกจิต ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา
15 กรกฎาคม 2556
1606
891 891-เหตุให้พ้นทุกข์ในอบายและพ้นทุกข์ในวัฏฏะ วัดสารนาถธรรมาราม
15 มิถุนายน 2556
1696
890 890-ปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรม วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง
14 มิถุนายน 2556
1769
889 889-ฝึกจิตให้เหนือคน วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
14 มิถุนายน 2556
1875
888 888-จงฉลาดในวาระจิตของตนเอง วัดสารนาถธรรมาราม
14 มิถุนายน 2556
1819
887 887-เหตุให้เกิดบาปกรรมและข้อปฏิบัติละกิเลส วัดสารนาถธรรมาราม
13 มิถุนายน 2556
1866
886 886-ตั้งจิตไว้ให้ถูกต้อง วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
13 มิถุนายน 2556
1726
885 885-ฝึกจิตตนเอง รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1611
884 884-การใช้ชีวิตประเสริฐ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1511
883 883-สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1669
882 882-คุณค่าแห่งชีวิต รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1663
881 881-วิธีทำความรู้สึกตัวและฝึกสติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1897
880 880-ชีวิตและข้อจำกัดตามธรรมชาติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1537
879 879-กลับมาที่ตัวประตูนิพพาน ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2556
1804
878 878-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2556
1635
877 877-อริยสัจและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1528
876 876-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1683
875 875-เพียรพิจารณาขันธ์ 5 เป็นไตรลักษณ์ ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1922
874 874-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1601
873 873-สักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
2007
872 872-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1692
871 871-อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เป็นเหตุเกิด ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1861
870 870-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1585
869 869-ขันธ์5 ไม่ใช่ตัวตน ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1842
868 868-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1619
867 867-เห็นธรรมคือนิวรณ์5 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1646
866 866-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1599
865 865-ตอบปัญหาธรรม1ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1552
864 864-การพัฒนาสติสัมปชัญญะเพื่อสมาธิ ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1682
863 863-ตั้งใจรู้ตัว มีสติรักษาความรู้ตัว ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1679
862 862-หลักการและเหตุผลของวิปัสสนากรรมฐาน ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1594
861 861-ปฏิบัติให้เห็นสัจธรรม ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1611
860 860-ฝึกตนแล้ว ได้ที่พึ่ง ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1661
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1009 รายการ