ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท จำนวน 303 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
253 253-สมิทธิสูตร-วิธีปฏิบัติแนวอริยมรรค
20 มกราคม 2562
842
252 252-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ2
16 ธันวาคม 2561
732
251 251-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ1
16 ธันวาคม 2561
680
250 250-สํ.สคาถ.ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า2
4 พฤศจิกายน 2561
792
249 249-สํ.สคาถ.ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า1
4 พฤศจิกายน 2561
738
248 248-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติภาวนา
7 ตุลาคม 2561
839
247 247-ทุติยเทวสูตร วัตตบท7ประการเหตุให้เป็นท้าวสักกะ
7 ตุลาคม 2561
716
246 246-เวปจิตติสูตรและสุภาสิตชยสูตร ท้าวสักกะสรรเสริญขันติโสรัจจะ
7 ตุลาคม 2561
695
245 245-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร2 ควรเสพธรรมอกุศลเสื่อมลงกุศลเจริญขึ้น
2 กันยายน 2561
730
244 244-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร1 ธรรมที่ควรเสพกับธรรมที่ไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
794
243 243-สํ.นิ.นครสูตร; พบเมืองเก่า ทางเข้าคือมรรค8
5 สิงหาคม 2561
980
242 242-สํ.นิ.นฬกลาปิสูตร; นามรูปกับวิญญาณอิงอาศัยกัน
5 สิงหาคม 2561
868
241 241-มหารุกขสูตร, ขุดรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่และตอบปัญหา
1 กรกฎาคม 2561
800
240 240-สํ.นิ.ทุติยอริยสาวกสูตรเป็นต้น, ตัณหาเจริญทุกข์เกิด
1 กรกฎาคม 2561
905
239 239-รัฏฐปาลสูตร2 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิดประเสริฐกว่า
3 มิถุนายน 2561
819
238 238-รัฏฐปาลสูตร1 ธัมมุทเทส4ที่ทำให้พระรัฏฐปาละออกบวช
3 มิถุนายน 2561
913
237 237-จูฬทุกขักขันธสูตร2 ความสุขบรรลุถึงได้ด้วยความสุข
6 พฤษภาคม 2561
861
236 236-จูฬทุกขักขันธสูตร1 คุณและโทษของกาม
6 พฤษภาคม 2561
937
235 235-วิธีรักษาสมาธิ และการพิจารณาเวทนา4แบบ
1 เมษายน 2561
1131
234 234-อุบายละบรรเทาความง่วง7วิธี
1 เมษายน 2561
976
233 233-สรุปหลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนาตามแนวอานาปานสติ16ขั้น
1 เมษายน 2561
1040
232 232-ฝึกให้มีธรรมสูงและประณีตขึ้นๆ จนแจ้งวิมุตติ
4 มีนาคม 2561
1372
231 231-เหตุ5ประการทำอานาปานสติกัมมัฏฐานได้ผลเร็ว
4 มีนาคม 2561
1338
230 230-เหตุที่อานาปานสติสมาธิเป็นสติปัฏฐาน4
7 มกราคม 2561
1237
229 229-อานาปานสติสมาธิทำให้มากได้วิชชาและวิมุตติ
7 มกราคม 2561
1315
228 228-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤศจิกายน 2560
1219
227 227-ความสามัคคีร่วมใจไม่วิวาทกันในหมู่ชาวพุทธ
5 พฤศจิกายน 2560
1171
226 226-ทัศนะหมดจดดีเห็นนิพพาน
1 ตุลาคม 2560
1451
225 225-สิ่งที่ทุบตีปุถุชนและเครื่องจองจำของมาร
1 ตุลาคม 2560
1513
224 224-ความรู้และข้อปฏิบัติที่ทำให้ละความเร่าร้อนเพราะกามได้
3 กันยายน 2560
1454
223 223-กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน
3 กันยายน 2560
1346
222 222-องค์ประกอบ11อย่างทำให้เจริญก้าวหน้าในธรรม2
6 สิงหาคม 2560
1448
221 221-องค์ประกอบ11อย่างทำให้เจริญก้าวหน้าในธรรม1
6 สิงหาคม 2560
1509
220 220-ตอบปัญหาธรรม
2 กรกฎาคม 2560
1453
219 219-วัตถุประสงค์การติดตามพระศาสดาเป็นต้น
2 กรกฎาคม 2560
1401
218 218-สัมปชัญญะในฉันทราคะและอัสมิมานะ
2 กรกฎาคม 2560
1342
217 217-สัมปชัญญะในการพูดและการคิด
4 มิถุนายน 2560
1732
216 216-การเป็นอยู่แบบสุญญตา
4 มิถุนายน 2560
1675
215 215-การมีความสุขที่เป็นไปเพื่อนิพพาน
7 พฤษภาคม 2560
1611
214 214-ธรรมที่ควรสอบทานและเหตุที่ทรงอนุญาตปัจจัย4
7 พฤษภาคม 2560
1364
213 213-ควรเจริญธรรม30อย่างเพื่อละธรรม30อย่าง ตอนที่2
2 เมษายน 2560
1325
212 212-ควรเจริญธรรม30อย่างเพื่อละธรรม30อย่าง ตอนที่1
2 เมษายน 2560
1549
211 211-ผู้สามารถทำอนิจจทุกขอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้
19 มีนาคม 2560
1419
210 210-ลักษณะผู้มีความเพียรต่อเนื่องในอิริยาบถ4
19 มีนาคม 2560
1680
209 209-อาธิปไตย3คืออัตตาโลกาธัมมาและตอบปัญหา
5 กุมภาพันธ์ 2560
1380
208 208-แมลงวันคืออกุศลวิตกตอมคนจิตเน่า
5 กุมภาพันธ์ 2560
1466
207 207-ตอบปัญหาธรรม
8 มกราคม 2560
1493
206 206-พิจารณาธรรมดา3อย่างเพื่อละความมัวเมา3อย่าง
8 มกราคม 2560
1398
205 205-ความสงัดจากกิเลส3ประการ
8 มกราคม 2560
1520
204 204-อุบายกำจัดอาฆาตได้โดยสิ้นเชิง2
11 ธันวาคม 2559
1460
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 303 รายการ