ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 889 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
889 889-การสอนวิปัสสนากรรมฐาน8 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
15 กันยายน 2566
20
888 888-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11 อินทรีย์5ในอินทรียวิภังค์
8 กันยายน 2566
38
887 887-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 อริยมมรรค8ในมัคคังควิภังค์
8 กันยายน 2566
27
886 886-การสอนวิปัสสนกรรมฐาน1 รายละเอียดและวัตถุประสงค์รายวิชา
8 กันยายน 2566
19
885 885-ปุคคลปัญญัตติปาลิ1 บัญญัติ6ประการ
4 กันยายน 2566
24
884 884-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(2) โพชฌังควิภังค์ อภิธรรมและปัญหาปุจฉกะ
30 สิงหาคม 2566
15
883 883-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(1) โพชฌังควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
30 สิงหาคม 2566
14
882 882-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8 อิทธิปาทวิภังค์ อภิธรรมและปัญหาปุจฉกะ
29 สิงหาคม 2566
9
881 881-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7 อิทธิปาทวิภังค์ สุตตันตภาชนีย
29 สิงหาคม 2566
10
880 880-ธาตุกถา9 ตัวอย่างนัยที่7 ถึง นัยที่14
28 สิงหาคม 2566
12
879 879-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์6 สัมมัปปธาน4 ในคัมภีร์วิภังค์
25 สิงหาคม 2566
30
878 878-อริยสัจวิเคราะห์6 วิเคราะห์อริยสัจตามแนวเนตติปกรณ์
25 สิงหาคม 2566
19
877 877-พระไตรปิฎกศึกษา10 อธิบาย มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ
25 สิงหาคม 2566
28
876 876-ปรมัตถธรรม14 ตย.อธิบายพระสูตรด้วยปรมัตถธรรม2
24 สิงหาคม 2566
18
875 875-ปรมัตถธรรม13 ตย.อธิบายพระสูตรด้วยปรมัตถธรรม1
24 สิงหาคม 2566
22
874 874-ธาตุกถา8 นัยที่6 ตัวอย่างการเขียนและอธิบาย
21 สิงหาคม 2566
22
873 873-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์5 สติปัฏฐาน4 อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
18 สิงหาคม 2566
37
872 872-อริยสัจวิเคราะห์5 อริยสัจในทสุตตรสูตรและปฏิสัมภิทามรรค
18 สิงหาคม 2566
29
871 871-พระไตรปิฎกศึกษา9 อธิบายธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
18 สิงหาคม 2566
45
870 870-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4 สติปัฏฐานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
11 สิงหาคม 2566
24
869 869-อริยสัจวิเคราะห์4(2) สัจจยมกในคัมภีร์ยมก
11 สิงหาคม 2566
6
868 868-อริยสัจวิเคราะห์4(1) สัจจกถาในคัมภีร์กถาวัตถุ
11 สิงหาคม 2566
14
867 867-พระไตรปิฎกศึกษา8 เนื้อหาย่อพระอภิธัมมปิฎก
11 สิงหาคม 2566
23
866 866-ปรมัตถธรรม12 จิตปภัสสร จิตเศร้าหมอง จิตหลุดพ้น
10 สิงหาคม 2566
58
865 865-ปรมัตถธรรม11 อธิบายคาถาธรรมบทด้วยปรมัตถธรรม
10 สิงหาคม 2566
18
864 864-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 อธิบายบาลีสุตมยญาณนิทเทส
8 สิงหาคม 2566
29
863 863-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 อธิบายมาติกาญาณกถาตามอรรถกถา
8 สิงหาคม 2566
18
862 862-ธาตุกถา7 นัยที่6 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
7 สิงหาคม 2566
20
861 861-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 มาติกาญาณกถา2 ญาณที่29-73
7 สิงหาคม 2566
20
860 860-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์2 มาติกาญาณกถา1 ญาณที่1-28.mp3
7 สิงหาคม 2566
17
859 859-เนตติปกรณ์2 หลักเนตติและตัวอย่างการอธิบายธรรม
3 สิงหาคม 2566
21
858 858-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(2) การแสดงมัคคจิต4,000นัย
4 สิงหาคม 2566
22
857 857-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(1) ธรรมเกิน60เกิดประกอบในมัคคจิต
4 สิงหาคม 2566
16
856 856-อริยสัจวิเคราะห์3(2) สัจจวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
4 สิงหาคม 2566
15
855 855-อริยสัจวิเคราะห์3(1) สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
4 สิงหาคม 2566
15
854 854-พระไตรปิฎกศึกษา7 เนื้อหาย่อ สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
4 สิงหาคม 2566
14
853 853-เนตติปกรณ์1 การตีความพระพุทธพจน์ในเนตติปกรณ์
27 กรกฎาคม 2566
36
852 852-ธาตุกถา6(5) แบบฝึกหัด นัยที่2 กับ นัยที่5
24 กรกฎาคม 2566
24
851 851-ธาตุกถา6(4) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่5
24 กรกฎาคม 2566
15
850 850-ธาตุกถา6(3) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่4
24 กรกฎาคม 2566
14
849 849-ธาตุกถา6(2) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่3
24 กรกฎาคม 2566
12
848 848-ธาตุกถา6(1) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่2
24 กรกฎาคม 2566
14
847 847-ธาตุกถา5(2) ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
21 กรกฎาคม 2566
13
846 846-ธาตุกถา5(1) ตัวอย่าง ปฐมนย สัจจะ อินทรีย์ และมาติกา
21 กรกฎาคม 2566
14
845 845-พระไตรปิฎกศึกษา6 เนื้อหาย่อพระสุตตันตปิฎก1
21 กรกฎาคม 2566
27
844 844-วิภังคปาลิ6 สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
19 กรกฎาคม 2566
17
843 843-วิภังคปาลิ5 ธาตุวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์
19 กรกฎาคม 2566
22
842 842-พระไตรปิฎกศึกษา5 เนื้อหาย่อพระวินัยปิฎก
14 กรกฎาคม 2566
34
841 840-วิภังคปาลิ4(3) ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
12 กรกฎาคม 2566
12
840 839-วิภังคปาลิ4(2) พื้นฐานธาตุวิภังค์
12 กรกฎาคม 2566
15
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 889 รายการ