ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 934 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
934 934-อภิธานัปปทีปิกา9 สามัญญกัณฑ์ อเนกัตถวรรค
10 เมษายน 2567
28
933 933-อภิธานัปปทีปิกา8 วิเสสยาธีน สังกิณณ อเนกัตถวรรค
3 เมษายน 2567
15
932 932-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร12 ทุกขนิโรธ กับ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
30 มีนาคม 2567
48
931 931-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร11 สัจจบรรพ ทุกข์ กับ ทุกขสมุทัย
30 มีนาคม 2567
35
930 930-อภิธานัปปทีปิกา7 จตุพพัณณ อรัญญ เสล ปาตาลวรรค
27 มีนาคม 2567
16
929 929-อภิธานัปปทีปิกา6 ภูกัณฑ์ ภมิวรรค ปุรวรรค และ นรวรรค
21 มีนาคม 2567
14
928 928-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร10 อายตนบรรพ กับ โพชฌังคบรรพ
16 มีนาคม 2567
45
927 927-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร9 นีวรณบรรพ กับ ขันธบรรพ
16 มีนาคม 2567
32
926 926-อภิธานัปปทีปิกา5 กุสลาทิวรรค กับ จิตตาทิวรรค
13 มีนาคม 2567
38
925 925-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร8 เวทนานุปัสสนา กับ จิตตานุปัสสนา
9 มีนาคม 2567
59
924 924-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร7 ปฏิกูลมนสิการ ธาตุมนสิการ และนวสีวถิกะ
9 มีนาคม 2567
39
923 923-บาลีมหาสติปัฏฐาน6 อิริยาปถบรรพ และ สัมปชานบรรพ
2 มีนาคม 2567
69
922 922-บาลีมหาสติปัฏฐาน5 กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
2 มีนาคม 2567
78
921 921-อภิธานัปปทีปิกา4 ทิสาทิวรรค ศัพท์ไฟ แสงสว่าง ลม เป็นต้น
28 กุมภาพันธ์ 2567
30
920 920-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่6 รูป28 และ นิพพาน
25 กุมภาพันธ์ 2567
52
919 919-อภิธานัปปทีปิกา3 สัคคาทิวรรค กับ ทิสาทิวรรค
21 กุมภาพันธ์ 2567
18
918 918-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่5 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
18 กุมภาพันธ์ 2567
59
917 917-บาลีมหาสติปัฏฐาน4 รูปแบบวิธีการขยายความนิทเทส21หมวด
17 กุมภาพันธ์ 2567
41
916 916-บาลีมหาสติปัฏฐาน3 บาลีอุทเทสของสติปัฏฐาน4
17 กุมภาพันธ์ 2567
41
915 915-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
119
914 914-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
81
913 913-อภิธานัปปทีปิกา2 พระพุทธเจ้า นิพพาน พระอรหันต์ สวรรค์ เทวดา
31 มกราคม 2567
61
912 912-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(2) จำแนกเจตสิก52
28 มกราคม 2567
49
911 911-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(1) โลกุตตรจิต และจำแนกจิต9แบบ
28 มกราคม 2567
42
910 910-อภิธานัปปทีปิกา1 เริ่มคัมภีร์ พระพุทธเจ้า32นิพพาน46
24 มกราคม 2567
42
909 909-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่3 กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต
14 มกราคม 2567
90
908 908-ปรมัตถธรรม2 ลักษณะเจตสิก รูป นิพพาน และ จิต89
7 มกราคม 2567
117
907 907-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่1 ความหมายและความเป็นมา
24 ธันวาคม 2566
46
906 906-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 วิเคราะห์อริยสัจด้วยเทสนาหาระ
1 ธันวาคม 2566
29
905 905-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน14 ระบบแบบแผนการสอน
1 ธันวาคม 2566
22
904 904-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน13 อุบายประกอบการสอน2
1 ธันวาคม 2566
15
903 903-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน12 อุบายประกอบการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
21
902 902-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน11 รูปแบบวิธีการสอน2
30 พฤศจิกายน 2566
17
901 901-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 รูปแบบวิธีการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
25
900 900-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
24 พฤศจิกายน 2566
23
899 899-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป2
24 พฤศจิกายน 2566
18
898 898-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป1
24 พฤศจิกายน 2566
25
897 897-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 เนื้อธรรมที่ทรงแสดง
23 พฤศจิกายน 2566
30
896 896-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน5 คุณสมบัติผู้สอนด้านปัญญา
23 พฤศจิกายน 2566
30
895 895-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน4 คุณสมบัติผู้สอนด้านบุคลิกภาพ
23 พฤศจิกายน 2566
24
894 894-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 คุณสมบัติผู้สอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
893 893-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 เป้าหมายการสอน2
3 พฤศจิกายน 2566
18
892 892-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(2) เป้าหมายการสอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
891 891-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(1) รายละเอียดรายวิชา
3 พฤศจิกายน 2566
27
890 890-ปรมัตถธรรมและพื้นฐานความรู้จิตเจตสิก ม.ราชภัฏพระนคร
1 ตุลาคม 2566
94
889 889-การสอนวิปัสสนากรรมฐาน8 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
15 กันยายน 2566
31
888 888-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11 อินทรีย์5ในอินทรียวิภังค์
8 กันยายน 2566
50
887 887-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 อริยมมรรค8ในมัคคังควิภังค์
8 กันยายน 2566
37
886 886-การสอนวิปัสสนกรรมฐาน1 รายละเอียดและวัตถุประสงค์รายวิชา
8 กันยายน 2566
30
885 885-ปุคคลปัญญัตติปาลิ1 บัญญัติ6ประการ
4 กันยายน 2566
30
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ