ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,894
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 380 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 273 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 886 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 633 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 698 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,222 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 769 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
519 519-ยมกปาลิ9 นัยที่11 นัยที่12 นัยที่13 นัยที่14 และสรุปธาตุกถา
23 สิงหาคม 2564
30
518 518-ธาตุกถา8 นัยที่7 นัยที่8 นัยที่9 นัยที่10
23 สิงหาคม 2564
30
517 517-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างคัมภีร์วิภังคปาลิ
20 สิงหาคม 2564
33
516 516-ปรมัตถธรรม6 จำแนกเจตสิก52
19 สิงหาคม 2564
46
515 515-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์6 วิเคราะห์ทิฏฐิกถา
19 สิงหาคม 2564
56
514 514-ยมกปาลิ8 สุทธขันธและสุทธขันธมูลจักกวาระ
18 สิงหาคม 2564
17
513 513-วิภังคปาลิ1 โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการแสดง
18 สิงหาคม 2564
18
512 512-เนตติปกรณ์8 สาสนปฏฐาน16
17 สิงหาคม 2564
20
511 511-ธาตุกถา7 นัยที่6 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
16 สิงหาคม 2564
37
510 510-ยมกปาลิ7 โสธนวาระและโสธนมูลจักกวาระ
11 สิงหาคม 2564
27
509 509-ธัมมสังคณี7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
11 สิงหาคม 2564
26
508 508-เนตติปกรณ์7 นยสมุฏฐาน เหตุเกิดแห่งคำอธิบายพระพุทธพจน์
10 สิงหาคม 2564
28
507 507-ธาตุกถา6 นัยที่2 นัยที่3 นัยที่4 นัยที่5
9 สิงหาคม 2564
30
506 506-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
6 สิงหาคม 2564
21
505 505-ปรมัตถธรรม5 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
5 สิงหาคม 2564
38
504 504-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 หมวดธรรมสำคัญในสุตมยญาณ
5 สิงหาคม 2564
46
503 503-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนวาระ
4 สิงหาคม 2564
19
502 502-ธัมมสังคณี6 จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
4 สิงหาคม 2564
34
501 501-เนตติปกรณ์6 วิจยหาระ ยุตติหาระ... สมาโรปนหาระ
3 สิงหาคม 2564
22
500 500-ธาตุกถา5 สรุปปฐมนยะ
2 สิงหาคม 2564
33
499 499-ปรมัตถธรรม4 กามาวจรจิต54
29 กรกฎาคม 2564
62
498 498-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์สุตมยญาณนิทเทส
29 กรกฎาคม 2564
44
497 497-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 กามาวจรกุศลจิต ดวงที่1
23 กรกฎาคม 2564
60
496 496-ปรมัตถธรรม3 ความหมายและลักขณาทิจตุกกะ
22 กรกฎาคม 2564
37
495 495-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
22 กรกฎาคม 2564
30
494 494-ยมกปาลิ5 อกุสลบท เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
21 กรกฎาคม 2564
22
493 493-ธัมมสังคณี5 อธิบายจิตตุปปาทกัณฑ์
21 กรกฎาคม 2564
24
492 492-เนตติปกรณ์5 อธิบายเทสนาหาระ
20 กรกฎาคม 2564
22
491 491-ธาตุกถา4 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายอายตนะ12
19 กรกฎาคม 2564
39
490 490-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 บทสวดอภิธรรมและวิเคราะห์กุสลติกะ
16 กรกฎาคม 2564
39
489 489-ปรมัตถธรรม2 บาลีปรมัตถธรรม
15 กรกฎาคม 2564
45
488 488-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์2 โครงสร้างคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
15 กรกฎาคม 2564
31
487 487-ยมกปาลิ4 มูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
14 กรกฎาคม 2564
17
486 486-ธัมมสังคณี4 อธิบาย วิปากติกะ และ เหตุทุกะ
14 กรกฎาคม 2564
20
485 485-ธาตุกถา3 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายขันธ์5
12 กรกฎาคม 2564
39
484 484-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 เนื้อความย่อของพระอภิธรรม
9 กรกฎาคม 2564
41
483 483-ยมกปาลิ3 มูลยมก มูลนัย มูลมูลนัย มูลกนัย
7 กรกฎาคม 2564
28
482 482-ธัมมสังคณี3 อธิบายศัพท์และองค์ธรรม กุสลติกะ
7 กรกฎาคม 2564
25
481 481-เนตติปกรณ์4 อธิบายหาระ16 นยะ5 ตามแบบอรรถกถา
6 กรกฎาคม 2564
28
480 480-ธาตุกถา2 ความหมาย และ มาติกา5
5 กรกฎาคม 2564
35
479 479-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 พัฒนาการของอภิธรรม
7 กรกฎาคม 2564
44
478 478-เนตติปกรณ์3 คำจำกัดความหาระ16 และนยะ5
29 มิถุนายน 2564
21
477 477-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์2 ความหมายและลักษณะพิเศษ
25 มิถุนายน 2564
35
476 476-ยมกปาลิ2 ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
23 มิถุนายน 2564
39
475 475-ธัมมสังคณี2 ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
23 มิถุนายน 2564
34
474 474-เนตติปกรณ์2(2) สังคหวาระ และ อุทเทสวาระ
22 มิถุนายน 2564
27
473 473-เนตติปกรณ์2(1) ความเป็นมา ความหมาย และโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2564
28
472 472-ธาตุกถา1(2) สรุปความปรมัตถธรรมเบื้องต้น
21 มิถุนายน 2564
51
471 471-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
21 มิถุนายน 2564
31
470 470-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น10 ปรมัตถธรรม กับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
18 มิถุนายน 2564
51
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 769 รายการ