ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 906 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
506 506-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
6 สิงหาคม 2564
22
505 505-ปรมัตถธรรม5 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
5 สิงหาคม 2564
44
504 504-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 หมวดธรรมสำคัญในสุตมยญาณ
5 สิงหาคม 2564
55
503 503-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนวาระ
4 สิงหาคม 2564
26
502 502-ธัมมสังคณี6 จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
4 สิงหาคม 2564
39
501 501-เนตติปกรณ์6 วิจยหาระ ยุตติหาระ... สมาโรปนหาระ
3 สิงหาคม 2564
24
500 500-ธาตุกถา5 สรุปปฐมนยะ
2 สิงหาคม 2564
34
499 499-ปรมัตถธรรม4 กามาวจรจิต54
29 กรกฎาคม 2564
74
498 498-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์สุตมยญาณนิทเทส
29 กรกฎาคม 2564
50
497 497-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 กามาวจรกุศลจิต ดวงที่1
23 กรกฎาคม 2564
61
496 496-ปรมัตถธรรม3 ความหมายและลักขณาทิจตุกกะ
22 กรกฎาคม 2564
44
495 495-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
22 กรกฎาคม 2564
33
494 494-ยมกปาลิ5 อกุสลบท เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
21 กรกฎาคม 2564
27
493 493-ธัมมสังคณี5 อธิบายจิตตุปปาทกัณฑ์
21 กรกฎาคม 2564
28
492 492-เนตติปกรณ์5 อธิบายเทสนาหาระ
20 กรกฎาคม 2564
26
491 491-ธาตุกถา4 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายอายตนะ12
19 กรกฎาคม 2564
40
490 490-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 บทสวดอภิธรรมและวิเคราะห์กุสลติกะ
16 กรกฎาคม 2564
41
489 489-ปรมัตถธรรม2 บาลีปรมัตถธรรม
15 กรกฎาคม 2564
49
488 488-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์2 โครงสร้างคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
15 กรกฎาคม 2564
34
487 487-ยมกปาลิ4 มูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
14 กรกฎาคม 2564
20
486 486-ธัมมสังคณี4 อธิบาย วิปากติกะ และ เหตุทุกะ
14 กรกฎาคม 2564
22
485 485-ธาตุกถา3 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายขันธ์5
12 กรกฎาคม 2564
41
484 484-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 เนื้อความย่อของพระอภิธรรม
9 กรกฎาคม 2564
44
483 483-ยมกปาลิ3 มูลยมก มูลนัย มูลมูลนัย มูลกนัย
7 กรกฎาคม 2564
31
482 482-ธัมมสังคณี3 อธิบายศัพท์และองค์ธรรม กุสลติกะ
7 กรกฎาคม 2564
26
481 481-เนตติปกรณ์4 อธิบายหาระ16 นยะ5 ตามแบบอรรถกถา
6 กรกฎาคม 2564
30
480 480-ธาตุกถา2 ความหมาย และ มาติกา5
5 กรกฎาคม 2564
36
479 479-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 พัฒนาการของอภิธรรม
7 กรกฎาคม 2564
45
478 478-เนตติปกรณ์3 คำจำกัดความหาระ16 และนยะ5
29 มิถุนายน 2564
23
477 477-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์2 ความหมายและลักษณะพิเศษ
25 มิถุนายน 2564
36
476 476-ยมกปาลิ2 ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
23 มิถุนายน 2564
41
475 475-ธัมมสังคณี2 ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
23 มิถุนายน 2564
35
474 474-เนตติปกรณ์2(2) สังคหวาระ และ อุทเทสวาระ
22 มิถุนายน 2564
30
473 473-เนตติปกรณ์2(1) ความเป็นมา ความหมาย และโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2564
30
472 472-ธาตุกถา1(2) สรุปความปรมัตถธรรมเบื้องต้น
21 มิถุนายน 2564
53
471 471-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
21 มิถุนายน 2564
33
470 470-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น10 ปรมัตถธรรม กับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
18 มิถุนายน 2564
53
469 469-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น9 รูป28 และนิพพาน
18 มิถุนายน 2564
48
468 468-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น8 เจตสิก52
18 มิถุนายน 2564
38
467 467-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น7 วิธีการจำแนกจิต9แบบ
18 มิถุนายน 2564
37
466 466-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น6 รูปาวจรจิต15 อรูปาวจรจิต12 โลกุตตรจิต8
18 มิถุนายน 2564
34
465 465-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น5 สเหตุกกามาวจรจิต24
18 มิถุนายน 2564
29
464 464-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น4 อเหตุกจิต18
18 มิภุนายน 2564
36
463 463-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น3 อกุศลจิต12
18 มิถุนายน 2564
41
462 462-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น2 การจำแนกจิต89หรือ121
18 มิถุนายน 2564
55
461 461-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น1 ความหมายและประเภท
18 มิถุนายน 2564
52
460 460-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชา
18 มิถุนายน 2564
26
459 459-ปรมัตถธรรม1 รายละเอียดรายวิชา
17 มิถุนายน 2564
29
458 458-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชา
17 มิถุนายน 2564
27
457 457-ยมกปาลิ1 รายละเอียดรายวิชา
16 มิถุนายน 2564
30
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 906 รายการ