ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 921 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
871 871-พระไตรปิฎกศึกษา9 อธิบายธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
18 สิงหาคม 2566
61
870 870-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์4 สติปัฏฐานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
11 สิงหาคม 2566
40
869 869-อริยสัจวิเคราะห์4(2) สัจจยมกในคัมภีร์ยมก
11 สิงหาคม 2566
15
868 868-อริยสัจวิเคราะห์4(1) สัจจกถาในคัมภีร์กถาวัตถุ
11 สิงหาคม 2566
22
867 867-พระไตรปิฎกศึกษา8 เนื้อหาย่อพระอภิธัมมปิฎก
11 สิงหาคม 2566
33
866 866-ปรมัตถธรรม12 จิตปภัสสร จิตเศร้าหมอง จิตหลุดพ้น
10 สิงหาคม 2566
80
865 865-ปรมัตถธรรม11 อธิบายคาถาธรรมบทด้วยปรมัตถธรรม
10 สิงหาคม 2566
26
864 864-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 อธิบายบาลีสุตมยญาณนิทเทส
8 สิงหาคม 2566
34
863 863-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 อธิบายมาติกาญาณกถาตามอรรถกถา
8 สิงหาคม 2566
22
862 862-ธาตุกถา7 นัยที่6 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
7 สิงหาคม 2566
23
861 861-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 มาติกาญาณกถา2 ญาณที่29-73
7 สิงหาคม 2566
24
860 860-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์2 มาติกาญาณกถา1 ญาณที่1-28.mp3
7 สิงหาคม 2566
22
859 859-เนตติปกรณ์2 หลักเนตติและตัวอย่างการอธิบายธรรม
3 สิงหาคม 2566
24
858 858-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(2) การแสดงมัคคจิต4,000นัย
4 สิงหาคม 2566
25
857 857-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์3(1) ธรรมเกิน60เกิดประกอบในมัคคจิต
4 สิงหาคม 2566
21
856 856-อริยสัจวิเคราะห์3(2) สัจจวิภังค์ อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
4 สิงหาคม 2566
19
855 855-อริยสัจวิเคราะห์3(1) สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
4 สิงหาคม 2566
20
854 854-พระไตรปิฎกศึกษา7 เนื้อหาย่อ สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
4 สิงหาคม 2566
22
853 853-เนตติปกรณ์1 การตีความพระพุทธพจน์ในเนตติปกรณ์
27 กรกฎาคม 2566
44
852 852-ธาตุกถา6(5) แบบฝึกหัด นัยที่2 กับ นัยที่5
24 กรกฎาคม 2566
27
851 851-ธาตุกถา6(4) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่5
24 กรกฎาคม 2566
18
850 850-ธาตุกถา6(3) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่4
24 กรกฎาคม 2566
18
849 849-ธาตุกถา6(2) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่3
24 กรกฎาคม 2566
15
848 848-ธาตุกถา6(1) อธิบายและตัวอย่าง นัยที่2
24 กรกฎาคม 2566
17
847 847-ธาตุกถา5(2) ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
21 กรกฎาคม 2566
16
846 846-ธาตุกถา5(1) ตัวอย่าง ปฐมนย สัจจะ อินทรีย์ และมาติกา
21 กรกฎาคม 2566
17
845 845-พระไตรปิฎกศึกษา6 เนื้อหาย่อพระสุตตันตปิฎก1
21 กรกฎาคม 2566
31
844 844-วิภังคปาลิ6 สัจจวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
19 กรกฎาคม 2566
21
843 843-วิภังคปาลิ5 ธาตุวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์
19 กรกฎาคม 2566
25
842 842-พระไตรปิฎกศึกษา5 เนื้อหาย่อพระวินัยปิฎก
14 กรกฎาคม 2566
38
841 840-วิภังคปาลิ4(3) ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
12 กรกฎาคม 2566
17
840 839-วิภังคปาลิ4(2) พื้นฐานธาตุวิภังค์
12 กรกฎาคม 2566
20
839 838-วิภังคปาลิ4(1) อายตนวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ
12 กรกฎาคม 2566
16
838 837-วิภังคปาลิ3(2) สุตตันตภาชนีย์ และ อภิธรรมภาชนีย์
12 กรกฎาคม 2566
13
837 836-วิภังคปาลิ3(1) พื้นฐานอายตนวิภังค์
12 กรกฎาคม 2566
15
836 835-ธาตุกถา4(3) องค์ธรรมของ สัจจะ และ อินทรีย์
10 กรกฎาคม 2566
47
835 834-ธาตุกถา4(2) แบบฝึกหัด อายตนะ และ ธาตุ
10 กรกฎาคม 2566
33
834 833-ธาตุกถา4(1) ปฐมนย อายตนะ และ ธาตุ
10 กรกฎาคม 2566
28
833 832-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก
7 กรกฎาคม 2566
21
832 832-วิภังคปาลิ2(2) อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
5 กรกฎาคม 2566
17
831 831-วิภังคปาลิ2(1) ขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
5 กรกฎาคม 2566
14
830 830-วิภังคปาลิ1(2) วิธีการแสดงวิภังค์
5 กรกฎาคม 2566
15
829 829-วิภังคปาลิ1(1) ความหมายและโครงสร้างเนื้อหา
5 กรกฎาคม 2566
16
828 828-ธาตุกถา2(2) แบบฝึกหัด ปฐมนย ขันธ์
3 กรกฎาคม 2566
33
827 827-ธาตุกถา2(1) วิธีเขียน ปฐมนย ขันธ์
3 กรกฎาคม 2566
26
826 826-พระไตรปิฎกศึกษา3(2) ลักษณะพิเศษของแต่ละปิฎก
30 มิถุนายน 2566
15
825 825-พระไตรปิฎกศึกษา3(1) อธิบายการจัดหมวดหมู่คำสอน
30 มิถุนายน 2566
21
824 824-ธัมมสังคณี8 วิธีแสดงธรรมในอัตถกถากัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
11
823 823-ธัมมสังคณี7 วิธีแสดงธรรมในนิกเขปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
11
822 822-ธัมมสังคณี6 จำแนกรูปในรูปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
17
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 921 รายการ