ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 921 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
171 171-ปรมัตถธรรม2 ความเข้าใจปรมัตถธรรมเบื้องต้น
1 พฤศจิกายน 2560
1211
170 170-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา
1 พฤศจิกายน 2560
1161
169 169-กถาวัตถุ12 สรุปแนวข้อสอบและวิธีตอบ
27 กันยายน 2560
1140
168 168-กถาวัตถุ11 แค่สมาทานศีลก็เจริญขึ้น,พระพุทธเจ้าอยู่ทุกทิศหรือ
13 กันยายน 2560
1312
167 167-กถาวัตถุ10 อันตรภพคือระหว่างภพมีอยู่หรือ
6 กันยายน 2560
1284
166 166-กถาวัตถุ9 บุญสำเร็จเพิ่มจากการบริโภคใช้สอยวัตถุ?
23 สิงหาคม 2560
1203
165 165-กถาวัตถุ8 จิตมีดวงเดียว?..ปฏิจจสมุปบาทเป็นอสังขตะ?
16 สิงหาคม 2560
1309
164 164-กถาวัตถุ7 สติปัฏฐานกถา ธรรมทั้งปวงเป็นสติปัฏฐาน?
9 สิงหาคม 2560
1348
163 163-กถาวัตถุ6 ปุคคลกถา4 การชำระความเห็นแง่มุมต่างๆ
2 สิงหาคม 2560
1247
162 162-กถาวัตถุ5 ปุคคลกถา3 อัฏฐมุขนัย8และนัยอื่นๆ
5 กรกฎาคม 2560
1192
161 161-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา2 ปัจจนีกานุโลม
28 มิถุนายน 2560
1202
160 160-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา1 อนุโลมปัจจนีก
21 มิถุนายน 2560
1275
159 159-กถาวัตถุ2 โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการ
14 มิถุนายน 2560
1342
158 158-กถาวัตถุ1 ความหมายและความเป็นมา
7 มิถุนายน 2560
1296
157 157-ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสติปัฏฐาน ป.โท วิปัสสนา
24 พฤษภาคม 2560
1399
156 156-สติปัฏฐานภาวนา7 นิทเทสธัมมานุปัสสนา2 ป.โท วิปัสสนา
24 พฤษภาคม 2560
1394
155 155-สติปัฏฐานภาวนา6 นิทเทสธัมมานุปัสสนา1 ป.โท วิปัสสนา
24 พฤษภาคม 2560
1413
154 154-สติปัฏฐานภาวนา5 นิทเทสเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนา
17 พฤษภาคม 2560
1287
153 153-สติปัฏฐานภาวนา4 นิทเทสกายานุปัสสนา2
17 พฤษภาคม 2560
1264
152 152-สติปัฏฐานภาวนา3 นิทเทสกายานุปัสสนา1
17 พฤษภาคม 2560
1456
151 151-สติปัฏฐานภาวนา2 ขยายความอุทเทสตามแนวอรรถกถา ป.โท
3 พฤษภาคม 2560
1360
150 150-สติปัฏฐานภาวนา1 แนะนำรายวิชาและอุทเทสสติปัฏฐาน ป.โท
3 พฤษภาคม 2560
1370
149 149-ยมก14 สัจจยมก ตอนที่2
15 กุมภาพันธ์ 2560
1352
148 148-ยมก13 สัจจยมก ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1563
147 147-ยมก12 ธาตุยมก ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1165
146 146-ยมก11 ธาตุยมก ตอนที่1
1 กันยายน 2560
1390
145 145-ยมก10 อายตนยมก ตอนที่4
1 กุมภาพันธ์ 2560
1331
144 144-ยมก9 อายตนยมก ตอนที่3
18 มกราคม 2560
1335
143 143-ยมก8 อายตนยมก ตอนที2
18 มกราคม 2560
1224
142 141-ยมก7 ขันธยมก ตอนที่3 และอายตนยมก
11 มกราคม 2560
1269
141 140-ยมก6 ขันธยมก ตอนที่2
21 ธันวาคม 2559
1334
140 139-ยมก5 ขันธยมก ตอนที่1
7 ธันวาคม 2559
1393
139 138-ยมก4 มูลยมก ตอนที่4
30 พฤศจิกายน 2559
1266
138 137-ยมก3 มูลยมก ตอนที่3
23 พฤศจิกายน 2559
1424
137 136-ยมก2 มูลยมก ตอนที่2
9 พฤศจิกายน 2559
1450
136 135-ยมก1 มูลยมก ตอนที่1
2 พฤศจิกายน 2559
1390
135 134-กถาวัตถุ10 ทักขิณาวิสุทธิกถาเป็นต้น
21 กันยายน 2559
1367
134 133-กถาวัตถุ9 สมาทานเหตุกถาเป็นต้น
14 กันยายน 2559
1473
133 132-กถาวัตถุ8 ทานกถาเป็นต้น
31 สิงหาคม 2559
1286
132 131-กถาวัตถุ7 อัญญาณกถาเป็นต้น
17 สิงหาคม 2559
1536
131 130-กถาวัตถุ6 ปฏิจจสมุปปาทกถาและปริหานิกถา
5 สิงหาคม 2559
1479
130 129-กถาวัตถุ5 สติปัฏฐานกถา
13 กรกฎาคม 2559
1403
129 129-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา3
6 กรกฎาคม 2559
1359
128 128-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา2
29 มิถุนายน 2559
1450
127 127-กถาวัตถุ2 ปุคคลกถา1
22 มิถุนายน 2559
1366
126 126-กถาวัตถุ1 ความหมาย ความเป็นมาและโครงสร้างคัมภีร์
15 มิถุนายน 2559
1534
125 125-สติปัฏฐานภาวนา12 นิทเทสธัมมานุปัสสนา3
18 พฤษภาคม 2559
1348
124 124-สติปัฏฐานภาวนา11 นิทเทสธัมมานุปัสสนา2
18 พฤษภาคม 2559
1425
123 123-สติปัฏฐานภาวนา10 นิทเทสธัมมานุปัสสนา1
18 พฤษภาคม 2559
1462
122 122-สติปัฏฐานภาวนา9 นิทเทสจิตตานุปัสสนา
18 พฤษภาคม 2559
1403
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 921 รายการ