ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 451 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
151 151-วังรีรีสอร์ท 1-3 ส.ค.59 (1).ปฏิบัติวิเวก3 กาย จิต และอุปธิ
1 สิงหาคม 2559
1115
150 150-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (6).มุ่งหน้าเดินในอริยมรรค
18 กรกฎาคม 2559
1169
149 149-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (5).เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา
17 กรกฎาคม 2559
1011
148 148-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (4).รับผิดชอบและอดทนต่อการปฏิบัติ
17 กรกฎาคม 2559
1047
147 147-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (3).รู้รอบทุกข์ ละสมุทัย
17 กรกฎาคม 2559
1111
146 146-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (2).ไม่ประมาทจึงหวังอริยมรรคได้
16 กรกฎาคม 2559
1046
145 145-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 16-18 ก.ค.59 (1).ปฏิบัติธรรมรับผิดชอบตนเอง
16 กรกฎาคม 2559
1176
144 144-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (8).พิจารณาธรรมประจำสรีระ 10 และการลอยบาป
6 กรกฎาคม 2559
1172
143 143-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (7).ตอบปัญหาธรรม 2
6 กรกฎาคม 2559
1240
142 142-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (6).ตอบปัญหาธรรม 1
6 กรกฎาคม 2559
1093
141 141-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (5).ยาสำรอกที่ใช้ได้ผลแน่นอน
5 กรกฎาคม 2559
1172
140 140-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (4).สละคืนกายและเวทนา
5 กรกฎาคม 2559
1155
139 139-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (3).พึงมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
4 กรกฎาคม 2559
1161
138 138-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (2).ฝึกผูกใจให้อยู้กับปัจจุบัน
4 กรกฎาคม 2559
1071
137 137-วังรีรีสอร์ท 4-6 ก.ค. 2559 (1).หลักสำคัญการปฏิบัติธรรม
4 กรกฎาคม 2559
1061
136 136-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (13).ตอบปัญหาและสรุปธรรม
28 พฤษภาคม 2559
1230
135 135-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (12).สัมมาสังกัปปะเป็นต้น
28 พฤษภาคม 2559
1213
134 134-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (11).โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ, อนุโลมญาณ
27 พฤษภาคม 2559
1211
133 133-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (10).โลกิยสัมมาทิฏฐิ, กัมมัสสกตาญาณ
27 พฤษภาคม 2559
1255
132 132-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (9).ตอบปัญหาธรรม 2
27 พฤษภาคม 2559
1122
131 131-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (8).ฝึกสติสมาธิปัญญาและสัมมาทิฏฐิ
27 พฤษภาคม 2559
1096
130 130-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (7).หลักสติปัฏฐาน 4
26 พฤษภาคม 2559
1203
129 129-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (6).ตอบปัญหาธรรม
26 พฤษภาคม 2559
1060
128 128-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (5).พิจารณากายเปรียบเทียบกับศพที่ถูกทิ้ง
26 พฤษภาคม 2559
1271
127 127-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (4).พิจารณาสิ่งปฏิกูลและธาตุ 4 ในกาย
26 พฤษภาคม 2559
1233
126 126-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (3).หลักหรือเสาอันมั่นคง
25 พฤษภาคม 2559
1214
125 125-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (2).วิธีฝึกสติตามแนวกายคตาสติ
25 พฤษภาคม 2559
1245
124 124-ยุวพุทธิกสมาคมฯ(เจ้าหน้าที่ กฟผ.) 25-28 พ.ค. 2559 (1).ก้าวย่างสู่ทางธรรม
25 พฤษภาคม 2559
1106
123 123-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (14).ความเห็นถูกขั้นพื้นฐาน 10 ข้อ
4 พฤษภาคม 2559
1180
122 122-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (13).สัมมาทิฏฐินำเข้าสู่มรรค
4 พฤษภาคม 2559
1265
121 121-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (12).หลักแห่งสัจธรรม
3 พฤษภาคม 2559
1137
120 120-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (11).ตอบปัญหาธรรม 2
3 พฤษภาคม 2559
1043
119 119-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (10).ตอบปัญหาธรรม 1
3 พฤษภาคม 2559
1066
118 118-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (9).เห็นธรรมว่าเป็นธรรม
3 พฤษภาคม 2559
1178
117 117-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (8).ความเพียร สติ และสมาธิที่ถูกต้อง
2 พฤษภาคม 2559
1261
116 116-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (7).อาศัยเจริญญาณ
2 พฤษภาคม 2559
1192
115 115-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (6).ทางนี้เป็นทางเดียว
2 พฤษภาคม 2559
1308
114 114-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (5).พิจารณากายปฏิกูล ถึงศพในป่าช้า
1 พฤษภาคม 2559
1145
113 113-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (4).แนะนำวิธีฝึกดูกายเดิน
1 พฤษภาคม 2559
1152
112 112-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (3).แนะนำวิธีฝึกดูลมหายใจและดูกายยืน
1 พฤษภาคม 2559
1243
111 111-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (2).คุณค่าอานิสงส์และวิธีปฏิบัติกายคตาสติ
30 เมษายน 2559
1219
110 110-อาศรมมาตา 30 เม.ย.-4 พ.ค. 59 (1).ธรรมพื้นฐาน ความไม่ประมาท
30 เมษายน 2559
1099
109 109-รพ.สมุทรปราการ 27มี.ค.59 (4) อบรมวิปัสสนา๔ ตอบปัญหาธรรม
27 มีนาคม 2559
1185
108 108-รพ.สมุทรปราการ 27มี.ค.59 (3) อบรมวิปัสสนา๓ นำปฏิบัติ ยืน เดิน นั่ง
27 มีนาคม 2559
1178
107 107-รพ.สมุทรปราการ 27มี.ค.59 (2) อบรมวิปัสสนา๒ วิปัสสนาภูมิ
27 มีนาคม 2559
1118
106 106-รพ.สมุทรปราการ 27มี.ค.59 (1) อบรมวิปัสสนา๑ ฐานะของวิปัสสนา
27 มีนาคม 2559
1247
105 105-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (10) ลำดับปฏิบัติเบื้องต้นจนถึงนิพพาน
1224
104 104-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (9) สรุปรวมอริยมรรคมีองค์ ๘
26 กุมภาพันธ์ 2559
1178
103 103-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (8) สรุปธรรมลงอริยสัจ ๔
25 กุมภาพันธ์ 2559
1133
102 102-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-24ก.พ.59 (7) เหตุเกิดทุกข์ กับ ความดับทุกข์
25 กุมภาพันธ์ 2559
1135
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ