ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,781
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 451 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
101 101-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (6) หัดเห็นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
25 กุมภาพันธ์ 2559
1137
100 100-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (5) กฎเกณฑ์แห่งสากล
25 กุมภาพันธ์ 2559
1034
99 099-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (4) ดี ชั่ว กรรม และมงคล
24 กุมภาพันธ์ 2559
1171
98 098-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (3) เห็นธรรมคือนิวรณ์ ๕
24 กุมภาพันธ์ 2559
1132
97 097-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (2) ต้นทางสติปัฏฐาน
24 กุมภาพันธ์ 2559
1205
96 096-รร.เฟลิกซ์ฯ 23-26ก.พ.59 (1) ทางเดินอริยมรรค
24 กุมภาพันธ์ 2559
1134
95 095-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (7) ระบบพัฒนาบุญ
24 มกราคม 2559
1292
94 094-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (6) มิจฉาทิฏฐิ ๑๐ และสัมมาทิฏฐิ ๑๐
24 มกราคม 2559
1016
93 093-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (5) ธรรม ๔๐ เป็นอกุศลและ ๔๐ เป็นกุศล
24 มกราคม 2559
1079
92 092-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (4) รู้จักลักษณะกุศลกับอกุศล
23 มกราคม 2559
1135
91 091-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (3) ทำด้วยสติปัญญา
23 มกราคม 2559
1142
90 090-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (2) อัปปมาทะและโยนิโสมนสิการ
23 มกราคม 2559
1100
89 089-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว22-27ม.ค.59 (1) พุทธธรรมภาคปฏิบัติ
22 มกราคม 2559
1280
88 088-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (15) สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ
4 มกราคม 2559
1149
87 087-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (14) เห็นถูกในอริยสัจ ละกิเลสได้
4 มกราคม 2559
1203
86 086-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (13) เห็นสิ่งไม่เคยเห็นคืออริยสัจ ๔
3 มกราคม 2559
1221
85 085-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (12) สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
3 มกราคม 2559
1259
84 084-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (11) ความเป็นมาและเป็นไปของชีวิต
3 มกราคม 2559
1102
83 083-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (10) ตอบปัญหาธรรม ๒
3 มกราคม 2559
1223
82 082-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (9) ตอบปัญหาธรรม
2 มกราคม 2559
1097
81 081-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (8) มองให้ทะลุสิ่งปิดบังไตรลักษณ์
2 มกราคม 2559
1147
80 080-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (7) ชีวิต รูปนาม และขันธ์ ๕
2 มกราคม 2559
1153
79 079-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (6) ฝึกวิปัสสนาปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ๔
1 มกราคม 2559
1215
78 078-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (5) สังเกตและใส่ใจให้ถูกต้อง
1 มกราคม 2559
1202
77 077-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (4) ฝึกสัจจะและอธิษฐานด้วยการจงกรม
1 มกราคม 2559
1279
76 076-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (3) อุบายฝึกสติ
1 มกราคม 2559
1107
75 075-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (2) กายคตาสติ กับ อมตธรรม
31 ธันวาคม 2558
1164
74 074-อาศรมมาตา31-4ม.ค.59 (1) ปีใหม่ เห็นใหม่
31 ธันวาคม 2558
1083
73 073-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (7) ปฏิบัติให้เป็นโสดาบัน
7 ธันวาคม 2558
1314
72 072-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (6) ปฏิบัติในทางสายกลาง
7 ธันวาคม 2558
1224
71 071-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (5) รู้ให้ถึงอริยสัจ4
6 ธันวาคม 2558
1127
70 070-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (4) ความเพียรที่ถูกต้อง
6 ธันวาคม 2558
1204
69 069-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (3) จงละสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา
6 ธันวาคม 2558
1293
68 068-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (2) ฝึกสังเกตให้เกิดสติสัมปชัญญะ
5 ธันวาคม 2558
1481
67 067-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 5-7ธ.ค.58 (1) ทิ้งความคิดด้วยสติ
5 ธันวาคม 2558
1368
66 066-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (12) สรุปเนื้อหาและแก่นการปฏิบัติ
11 กันยายน 2558
1523
65 065-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (11) จากโพชฌงค์ ๗ สู่อริยมรรคมีองค์ ๘
10 กันยายน 2558
1498
64 064-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (10) พิจารณาอายตนะและการเกิดสังโยชน์
10 กันยายน 2558
1380
63 063-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (9) ความคิดมี ไม่มีผู้คิด, กรรมมี ไม่มีผู้ทำ
10 กันยายน 2558
1321
62 062-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (8) เห็นธรรมในธรรมคือขันธ์ ๕
9 กันยายน 2558
1370
61 061-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (7) เหตุเกิดนิวรณ์และธรรมย่อย ๕ ประการ
9 กันยายน 2558
1240
60 060-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (6) รู้ชัดนิวรณ์ ๕ ว่าเป็นนิวรณ์
9 กันยายน 2558
1303
59 059-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (5) ฝึกสติปัฏฐานให้เกิดปัญญา
8 กันยายน 2558
1318
58 058-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (4) จุดจบของกายและสังขาร
8 กันยายน 2558
1318
57 057-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (3) มีสติ รู้ตัว และทำสมาธิ
7 กันยายน 2558
1402
56 056-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (2) ฝึกสติด้วยการจงกรมและการนั่ง
7 กันยายน 2558
1401
55 055-วังรีรีสอร์ท 7-11ก.ย.58 (1) มรรคที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ
7 กันยายน 2558
1318
54 054-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (9) โอวาทปิดการอบรม
16 สิงหาคม 2558
1178
53 053-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (8) เห็นตรงต่อสัจธรรม
16 สิงหาคม 2558
1352
52 052-ธรรมสถานว่องวานิช 14-16ส.ค.58 (7) ตอบปัญหาธรรม2
16 สิงหาคม 2558
1239
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ