ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 300 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
300 300-อุทานธรรม7(5) อุเทนสูตร ความกังวลไม่มีสำหรับผู้เห็นสัจธรรม
3 เมษายน 2565
113
299 299-อุทานธรรม7(4) อุปปัชชันติสูตร พระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น
3 เมษายน 2565
54
298 298-อุทานธรรม7(3) อุปาติธาวันติสูตร ตายเหมือนแมงเม่าเข้าเปลวไฟ
3 เมษายน 2565
55
297 297-อุทานธรรม7(2) ตติยนานาติตถิยสูตร มัวเถียงกันไม่พ้นวัฏฏสงสาร
3 เมษายน 2565
62
296 296-อุทานธรรม7(1) ปฐมนานาติตถิยสูตร เถียงกันเหมือนตาบอดคลำช้าง
3 เมษายน 2565
57
295 295-อุทานธรรม6(5) สัตตชฏิลสูตร ไม่พึงค้าขายธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2565
45
294 294-อุทานธรรม6(4) สธายมานสูตร บัณฑิตปลอมเอาแต่พูด
20 กุมภาพันธ์ 2565
43
293 293-อุทานธรรม6(3) สังฆเภทสูตร บาปพระอริยะทั้งหลายไม่ท
20 กุมภาพันธ์ 2565
26
292 292-อุทานธรรม6(2) เอกปุตตกสูตร ไม่ประมาทจึงขุดมูลทุกข์ได้
20 กุมภาพันธ์ 2565
28
291 291-อุทานธรรม6(1) พาหิยสูตร ลักษณะอนุปาทาปรินิพพาน
20 กุมภาพันธ์ 2565
41
290 290-อุทานธรรม5(5) อุปาสกสูตร เป็นคนของผู้อื่นต้องกังวลเดือดร้อน
13 กุมภาพันธ์ 2565
36
289 289-อุทานธรรม5(4) ราชสูตร กามสุขสมาธิสุขไม่ถึงเสี้ยวนิพพานสุข
13 กุมภาพันธ์ 2565
28
288 288-อุทานธรรม5(3) ชฏิลสูตร คนสะอาดเพราะมีสัจจะและธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
22
287 287-อุทานธรรม5(2) มุจจลินทสูตร นิพพานสุขยอดสุด
13 กุมภาพันธ์ 2565
26
286 286-อุทานธรรม5(1) นิหุหุงกสูตร ลักษณะพราหมณ์โดยธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2565
36
285 285-พระอานนท์เถระ; ข้อธรรมนำปฏิบัติ
12 กันยายน 2564
124
284 284-รู้ชัดเรื่องความตาย...ปลายทางของชีวิต
15 สิงหาคม 2564
247
283 283-อุทานธรรม4(7) โสณสูตร พระอริยะไม่ยินดีในบาป
8 สิงหาคม 2564
51
282 282-อุทานธรรม4(6) อุโปสถสูตร กิเลสไม่รั่วรดผู้ไม่ปกปิดอาบัติ
8 สิงหาคม 2564
50
281 281-อุทานธรรม4(5) กุมารกสูตร ความพ้นจากทุกข์ไม่มีแก่ผู้ทำบาป
8 สิงหาคม 2564
65
280 280-อุทานธรรม4(4) สุปปพุทธกุฏฐิสูตร บัณฑิตพึงหลีกเลี่ยงบาป
8 สิงหาคม 2564
50
279 279-อุทานธรรม4(3) อัปปายุกสูตร อายุน้อยควรเพียรทำพรหมจรรย์
8 สิงหาคม 2564
61
278 278-อุทานธรรม4(2) ปิยตรสูตร ผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
8 สิงหาคม 2564
49
277 277-อุทานธรรม4(1) สุนทรีสูตร ภิกษุพึงอดกลั้นต่อคำใส่ร้ายทิ่มแทง
8 สิงหาคม 2564
51
276 276-อุทานธรรม3(4) โคปาลกสูตร จิตตั้งไว้ผิดทำลายตนรุนแรง
20 มิถุนายน 2564
60
275 275-อุทานธรรม3(3) อุทธตสูตร สัมมาทิฏฐินำหน้ารู้ขันธ์เกิดดับ
20 มิถุนายน 2564
76
274 274-อุทานธรรม3(2) เมฆิยสูตร วิธีปิดกั้นวิตกและผู้ละวิตกได้
18 มิถุนายน 2564
80
273 273-อุทานธรรม3(1) โลกสูตร สัตว์เดือดร้อนในภพ
20 มิถุนายน 2564
67
272 272-พิจารณาสัจธรรมในเหตุการณ์ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
231
271 271-กรอบหลักธรรมมุมมองที่ถูกต้อง ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2564
163
270 270-อุทานธรรม2(5) กัลยาณปุถุชนและอุทานวิเวกสุข
24 มกราคม 2564
67
269 269-อุทานธรรม2(4) วิสาขาสูตร อำนาจในมือผู้อื่น
24 มกราคม 2564
75
268 268-อุทานธรรม2(3) สุปปวาสาสูตร คัพภทุกข์7ปี7วัน
24 มกราคม 2564
53
267 267-อุทานธรรม2(2) สักการสูตร ลาภสักการะมาก
24 มกราคม 2564
62
266 266-อุทานธรรม2(1) กุมารสูตร เด็กทำร้ายงู
24 มกราคม 2564
70
265 265-อุทานธรรม1(2) อุทานสเหตุธรรม นิพพาน และอริยมรรค
17 มกราคม 2564
112
264 264-อุทานธรรม1(1) ปฐมอุทานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
17 มกราคม 2564
91
263 263-ปฏิจจสมุปบาท11(2) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ4
29 พฤศจิกายน 2563
127
262 262-ปฏิจจสมุปบาท11(1) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ3
29 พฤศจิกายน 2563
119
261 261-ปฏิจจสมุปบาท10(2) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ2
27 กันยายน 2563
97
260 260-ปฏิจจสมุปบาท10(1) อำนาจปัจจัยในปัจจยาการ1
27 กันยายน 2563
102
259 259-พระมหากัจจายนะเถระ3 ร่วมภาวนาและตอบปัญหาธรรม
9 สิงหาคม 2563
105
258 258-พระมหากัจจายนะเถระ2 แนวอธิบายอริยสัจตามแนวเทสนาหาระ
9 สิงหาคม 2563
103
257 257-พระมหากัจจายนะเถระ1 ประวัติ ปฏิปทาและคติธรรม
9 สิงหาคม 2563
117
256 256-ปฏิจจสมุปบาท9(2) สภาวธรรมในปัจจยาการ2
22 มีนาคม 2563
546
255 255-ปฏิจจสมุปบาท9(1) สภาวธรรมในปัจจยาการ1
22 มีนาคม 2563
501
254 254-ปฏิจจสมุปบาท8(2) ปัจจยาการภายในจิตหนึ่งขณะ2
19 มกราคม 2563
480
253 253-ปฏิจจสมุปบาท8(1) ปัจจยาการภายในจิตหนึ่งขณะ1
19 มกราคม 2563
544
252 252-ปฏิจจสมุปบาท7(2) ปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบัน2
8 ธันวาคม 2562
518
251 251-ปฏิจจสมุปบาท7(1) ปฏิจจสมุปบาทแบบชาติปัจจุบัน1
8 ธันวาคม 2562
544
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ