ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 272 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
222 222-ปฏิจจสมุปบาท3(2) ปฏิจจสมุปบาทกับกระบวนการปฏิบัติธรรม
9 กันยายน 2561
909
221 221-ปฏิจจสมุปบาท3(1) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
9 กันยายน 2561
876
220 220-ปฏิจจสมุปบาท2(2) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
26 สิงหาคม 2561
1020
219 219-ปฏิจจสมุปบาท2(1) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
26 สิงหาคม 2561
1054
218 218-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหา คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 สิงหาคม 2561
968
217 217-ปฏิจจสมุปบาท1(2) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
19 สิงหาคม 2561
1139
216 216-ปฏิจจสมุปบาท1(1) หลักทั่วไปและหลักแจกแจงขยายความ
19 สิงหาคม 2561
1350
215 215-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
1164
214 214-จากไตรลักษณ์สู่ไตรสิกขา ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
919
213 213-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
10 กรกฎาคม 2561
891
212 212-นำปฏิบัติ ฝึกสติ สร้างความรู้ตัว คอร์สกระทรวงวัฒนธรรม
3 กรกฎาคม 2561
776
211 211-ความจริงของสิ่งทั้งปวง คอร์สกระทรวงวัฒนธรรม
3 กรกฎาคม 2561
977
210 210-การสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติฯ(2) สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
24 มิถุนายน 2561
796
209 209-การสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติฯ(1) สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
24 มิถุนายน 2561
791
208 208-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวเนกขัมม์
5 มิถุนายน 2561
1005
207 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
867
206 206-นำภาวนา ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
734
205 205-กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวง ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
873
204 204-มีคุณสมบัติ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ สติ
1 มิถุนายน 2561
841
203 203-เรียนรู้เรื่องกาย เวทนา จิต ธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
904
202 202- นำปฏิบัติ ตั้งใจ ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
818
201 201-ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
838
200 200-กฎสามัญธรรมดาและกฎที่เหนือกฎทั้งปวง เนกขัมมบารมี
28 พฤษภาคม 2561
997
199 199-สิ่งที่ต้องเรียนรู้และคุณสมบัติผู้เรียนรู้ เนกขัมมบารมี
27 พฤษภาคม 2561
884
198 198-ปฏิบัติธรรม; ความหมายและนำฝึกปฏิบัติ เนกขัมมบารมีฯ
26 พฤษภาคม 2561
797
197 197-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 ธันวาคม 2560
1068
196 196-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน คอร์สพัฒนาจิตฯ
11 พฤศจิกายน 2560
1137
195 195-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
28 กันยายน 2560
1610
194 194-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิต
10 กันยายน 2560
1273
193 193-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ2 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1368
192 192-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ1 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1366
191 191-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
23 สิงหาคม 2560
1390
190 190-โยนิโสมนสิการ10แบบ
14 สิงหาคม 2560
1718
189 189-ธรรมะพื้นฐานและบุพพนิมิต7อย่าง
14 สิงหาคม 2560
1719
188 188-ตอบปัญหาธรรม3 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1390
187 187-ตอบปัญหาธรรม2 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1360
186 186-ผูกจิตด้วยอารมณ์หลายอย่าง คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1338
185 185-ตอบปัญหาธรรม1 คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1382
184 184-นำภาวนาฝึกจิตให้อยู่กับตัว คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1292
183 183-สัมมาทิฏฐินำสู่การปฏิบัติธรรม คอร์สเนกขัมมบารมี
1 สิงหาคม 2560
1272
182 182-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
8 มิถุนายน 2560
1535
181 181-ตอบปัญหาธรรมและนำปฏิบัติ เนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2560
1445
180 180-เรียนรู้และปฏิบัติธรรม เนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2560
1469
179 179-นำฝึกสติยืน-เดิน-นั่ง เนกขัมม์
23 พฤษภาคม 2560
1264
178 178-เรียนรู้กายใจเข้าใจโลก เนกขัมม์
23 พฤษภาคม 2560
1426
177 177-อาตาปี สัมปชาโน สติมา ธรรมสร้างตัวรู้ (คอร์สยุวเนกขัมม์)
4 เมษายน 2560
1344
176 176-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน (คอร์สพัฒนาจิตเบื้องต้น)
1 เมษายน 2560
1390
175 175-พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร (คอร์สพัฒนาจิตเบื้องต้น)
31 มีนาคม 2560
1530
174 174-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1388
173 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1508
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ