ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 636 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 300 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
150 150-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
23 พฤษภาคม 2559
1514
149 149-ตอบปัญหาธรรม
18 พฤษภาคม 2559
1610
148 148-อริยมรรคมีองค์8
18 พฤษภาคม 2559
1640
147 147-สรุปธรรมสัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1431
146 146-เรียนรู้จากกิจกรรม ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1477
145 145-ขันธ์5 อายตนะ6 อารมณ์6 และกรรม3
9 เมษายน 2559
1436
144 144-ดี ชั่ว สูง ต่ำ ส่งเสริม ซ้ำเติม ตามกรรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1472
143 143-มีความเพียร ความรู้ และสติ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1360
142 142-ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1384
141 141-หลักพระพุทธศาสนา; หลักความจริง กับ หลักปฏิบัติ
2 เมษายน 2559
1612
140 140-อริยมรรคมีองค์8; สัมมาทิฏฐิมาก่อน
20 มีนาคม 2559
1702
139 139-อริยมรรคมีองค์8; แนวดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
29 กุมภาพันธ์ 2559
1462
138 138-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา4
28 กุมภาพันธ์ 2559
1513
137 137-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา3
28 กุมภาพันธ์ 2559
1632
136 136-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา2
14 กุมภาพันธ์ 2559
1606
135 135-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา1
14 กุมภาพันธ์ 2559
1820
134 134-หลักพระพุทธศาสนา
30 มกราคม 2559
2569
133 133-ฉันทะ, แรงจูงใจให้ก้าวไปในความดี2
17 มกราคม 2559
1379
132 132-ฉันทะ, แรงจูงใจให้ก้าวไปในความดี1
17 มกราคม 2559
1639
131 131-อริยมรรคมีองค์8
23 ธันวาคม 2558
2213
130 130-อริยมรรคมีองค์8
30 พฤศจิกายน 2558
2514
129 129-หลักพระพุทธศาสนา
21 พฤศจิกายน 2558
2519
128 128-อริยมรรคมีองค์8
7 ตุลาคม 2558
1526
127 127-สัมมาทิฏฐิ2; เห็นตรงคล้อยตามธรรมและตอบปัญหา
30 กันยายน 2558
1561
126 126-สัมมาทิฏฐิ1; เห็นตรงกรรมและผลของกรรม
30 กันยายน 2558
1620
125 125-อริยมรรคมีองค์8
12 กันยายน 2558
1557
124 124-เส้นทางสู่โสดาบัน6
30 สิงหาคม 2558
2348
123 123-เส้นทางสู่โสดาบัน5
30 สิงหาคม 2558
2456
122 122-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
1513
121 121-เส้นทางสู่โสดาบัน4
16 สิงหาคม 2558
2318
120 120-เส้นทางสู่โสดาบัน3
16 สิงหาคม 2558
2222
119 119-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
15 สิงหาคม 2558
2291
118 118-เส้นทางสู่โสดาบัน2
9 สิงหาคม 2558
2315
117 117-เส้นทางสู่โสดาบัน1
9 สิงหาคม 2558
2784
116 116-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
27 กรกฎาคม 2558
1548
115 115-อริยมรรคมีองค์8-2
20 กรกฎาคม 2558
1356
114 114-อริยมรรคมีองค์8-1
20 กรกฎาคม 2558
1609
113 113-รู้กฎ..แจ้งธรรม4
5 กรกฎาคม 2558
1563
112 112-รู้กฎ..แจ้งธรรม3
5 กรกฎาคม 2558
1613
111 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2413
110 110-รู้กฎ..แจ้งธรรม2
14 มิถุนายน 2558
2411
109 109-รู้กฎ..แจ้งธรรม1
14 มิถุนายน 2558
2437
108 108-ตอบปัญหาธรรม
16 พฤษภาคม 2558
1605
107 107-หลักพระพุทธศาสนา
16 พฤษภาคม 2558
1442
106 106-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
7 พฤษภาคม 2558
1513
105 105-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
22 มีนาคม 2558
1809
104 104-ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
22 กุมภาพันธ์ 2558
1520
103 103-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
26 ธันวาคม 2557
1483
102 102-ตอบปัญหาธรรม
8 กุมภาพันธ์ 2558
1684
101 101-อริยมรรคมีองค์8
8 กุมภาพันธ์ 2558
1521
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ