ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 631 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 316 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
166 166-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
3 พฤศจิกายน 2559
1476
165 165-ธรรมะที่ควรเจริญ2 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
9 ตุลาคม 2559
1379
164 164-ธรรมะที่ควรเจริญ1 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
9 ตุลาคม 2559
1493
163 163-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
6 ตุลาคม 2559
1559
162 162-สรุปธรรม ยุวเนกขัมม์
6 ตุลาคม 2559
1394
161 161-สัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
5 ตุลาคม 2559
1386
160 160-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
26 กันยายน 2559
1563
159 159-ธรรมะที่มีอุปการะมาก2 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
21 สิงหาคม 2559
1590
158 158-ธรรมะที่มีอุปการะมาก1 สาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
21 สิงหาคม 2559
1554
157 157-ตอบปัญหาธรรม คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1619
156 156-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
20 สิงหาคม 2559
1352
155 155-ทาน ศีล ภาวนา คอร์สเจ้าภาพ
12 สิงหาคม 2559
1607
154 154-ตอบปัญหาธรรม
10 กรกฎาคม 2559
1664
153 153-อริยมรรคมีองค์8
10 กรกฎาคม 2559
1516
152 152-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2559
1632
151 151-อริยมรรคมีองค์8
21 มิถุนายน 2559
1420
150 150-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
23 พฤษภาคม 2559
1517
149 149-ตอบปัญหาธรรม
18 พฤษภาคม 2559
1611
148 148-อริยมรรคมีองค์8
18 พฤษภาคม 2559
1643
147 147-สรุปธรรมสัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1433
146 146-เรียนรู้จากกิจกรรม ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1478
145 145-ขันธ์5 อายตนะ6 อารมณ์6 และกรรม3
9 เมษายน 2559
1443
144 144-ดี ชั่ว สูง ต่ำ ส่งเสริม ซ้ำเติม ตามกรรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1478
143 143-มีความเพียร ความรู้ และสติ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1362
142 142-ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1386
141 141-หลักพระพุทธศาสนา; หลักความจริง กับ หลักปฏิบัติ
2 เมษายน 2559
1616
140 140-อริยมรรคมีองค์8; สัมมาทิฏฐิมาก่อน
20 มีนาคม 2559
1704
139 139-อริยมรรคมีองค์8; แนวดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
29 กุมภาพันธ์ 2559
1463
138 138-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา4
28 กุมภาพันธ์ 2559
1518
137 137-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา3
28 กุมภาพันธ์ 2559
1635
136 136-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา2
14 กุมภาพันธ์ 2559
1611
135 135-โยนิโสมนสิการ; วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา1
14 กุมภาพันธ์ 2559
1826
134 134-หลักพระพุทธศาสนา
30 มกราคม 2559
2571
133 133-ฉันทะ, แรงจูงใจให้ก้าวไปในความดี2
17 มกราคม 2559
1380
132 132-ฉันทะ, แรงจูงใจให้ก้าวไปในความดี1
17 มกราคม 2559
1642
131 131-อริยมรรคมีองค์8
23 ธันวาคม 2558
2216
130 130-อริยมรรคมีองค์8
30 พฤศจิกายน 2558
2522
129 129-หลักพระพุทธศาสนา
21 พฤศจิกายน 2558
2525
128 128-อริยมรรคมีองค์8
7 ตุลาคม 2558
1526
127 127-สัมมาทิฏฐิ2; เห็นตรงคล้อยตามธรรมและตอบปัญหา
30 กันยายน 2558
1564
126 126-สัมมาทิฏฐิ1; เห็นตรงกรรมและผลของกรรม
30 กันยายน 2558
1621
125 125-อริยมรรคมีองค์8
12 กันยายน 2558
1558
124 124-เส้นทางสู่โสดาบัน6
30 สิงหาคม 2558
2358
123 123-เส้นทางสู่โสดาบัน5
30 สิงหาคม 2558
2465
122 122-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
1515
121 121-เส้นทางสู่โสดาบัน4
16 สิงหาคม 2558
2327
120 120-เส้นทางสู่โสดาบัน3
16 สิงหาคม 2558
2233
119 119-พระพุทธศาสนาสอนอะไร
15 สิงหาคม 2558
2291
118 118-เส้นทางสู่โสดาบัน2
9 สิงหาคม 2558
2324
117 117-เส้นทางสู่โสดาบัน1
9 สิงหาคม 2558
2799
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ