ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 467 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
167 166-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (6).ตอบปัญหาธรรม 1
28 มิถุนายน 2560
698
166 165-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (5).เจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4
28 มิถุนายน 2560
808
165 164-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (4).ฝึกสัมปชัญญะ 4
28 มิถุนายน 2560
814
164 163-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (3).มีสติ พิจารณาความจริงของกาย
27 มิถุนายน 2560
794
163 162-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (2).อยู่กับกาย แก้ไขจิต
27 มิถุนายน 2560
823
162 161-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (1).อริยมรรคฆ่ากิเลสได้
27 มิถุนายน 2560
847
161 159-พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร
31 มีนาคม 2560
1117
160 160-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน
1 เมษายน 2560
974
159 158-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (13).มีจิตเลื่อมใสในสิ่งเลิศและมีพื้นฐานดี
17 กุมภาพันธ์ 2560
1066
158 157-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (12).ตอบปัญหาธรรม
17 กุมภาพันธ์ 2560
983
157 156-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (11).ตอบปัญหาธรรม
16 กุมภาพันธ์ 2560
1115
156 155-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (10).สัจจะของพระอริยะ
15 กุมภาพันธ์ 2560
978
155 154-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (9).ตอบปัญหาธรรม 3
15 กุมภาพันธ์ 2560
1006
154 153-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (8).การเห็นธรรมในธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2560
1170
153 152-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (7).เห็นบ่อยๆ เนืองๆ แบบสติปัฏฐาน
14 กุมภาพันธ์ 2560
1182
152 151-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (6).ตอบปัญหาธรรม 2
14 กุมภาพันธ์ 2560
1101
151 150-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
14 กุมภาพันธ์ 2560
940
150 149-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (4).ฝึกปฏิบัติธรรมผ่ายปัญญา
14 กุมภาพันธ์ 2560
1124
149 148-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (3).จากสติสัมปชัญญะไปสู่ปีติและสมาธิ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1068
148 147-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (2).ใส่ใจถูกต้องแยบคายให้เกิดสติสัมปชัญญะ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1052
147 146-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (1).ประตูสู่อิสรภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1170
146 145-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1200
145 144-โครงสร้างสภาวะธรรม
10 มกราคม 2560
1121
144 143-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1132
143 142-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1085
142 141-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (14) ตอบปัญหาธรรม
18 พฤศจิกายน 2559
1220
141 140-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (13) พระธรรมเทศนาสำคัญ 3 อย่าง
18 พฤศจิกายน 2559
1110
140 139-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (12) ตอบปัญหาธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1153
139 138-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (11) พิจารณาธรรมจนกระทั้งเห็นอริยสัจในจิต
16 พฤศจิกายน 2559
1141
138 137-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (10) ตอบปัญหาธรรม
15 พฤศจิกายน 2559
1193
137 136-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (9) วิปัสสนากับสติปัฏฐานและเจริญมรรค
15 พฤศจิกายน 2559
1139
136 135-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (8) วิปัสสนาสัมมาทิฏฐินำเข้าสู่อริยมรรค
15 พฤศจิกายน 2559
1063
135 134-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (7) วิธีพิจารณารูปนามลงในไตรลักษณ์
14 พฤศจิกายน 2559
1116
134 133-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (6) วิธีเจริญวิปัสสนา
14 พฤศจิกายน 2559
1264
133 132-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (5) ธรรมประจำกายควรพิจารณาเนืองๆ
13 พฤศจิกายน 2559
1100
132 131-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (4) วิธีพิจารณาให้เลิกกลัวตาย
12 พฤศจิกายน 2559
1087
131 130-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (3) ลักษณะผู้มีสติสัมปชัญญะและอุบายแก้กิเลส
11 พฤศจิกายน 2559
1163
130 129-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (2) กรรมฐานที่ควรทำไว้เสมอ 4 อย่าง
10 พฤศจิกายน 2559
1051
129 128-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (1) ปฏิบัติธรรมเข้มข้น
10 พฤศจิกายน 2559
1251
128 127-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม
13 พฤศจิกายน 2559
1135
127 126-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ ตอนที่ 2
6 พฤศจิกายน 2559
1107
126 125-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ ตอนที่ 1
6 พฤศจิกายน 2559
1267
125 124-ธรรมะที่ควรเจริญ ตอนที่ 2
9 ตุลาคม 2559
1103
124 123-ธรรมะที่ควรเจริญ ตอนที่ 1
9 ตุลาคม 2559
988
123 120-ยุวเนกขัมม์-สัมมาทิฏฐิ
5 ตุลาคม 2559
1158
122 122-ยุวเนกขัมม์-ตอบปัญหาธรรม
6 ตุลาคม 2559
1242
121 121-ยุวเนกขัมม์-สรุปธรรม
6 ตุลาคม 2559
1200
120 119-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (8) ตอบปัญหาธรรมและสรุป
23 กันยายน 2559
1159
119 118-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (7) สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
23 กันยายน 2559
1240
118 117-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (6) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
22 กันยายน 2559
1094
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 467 รายการ