ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 01. วีดีโอ ยุวพุทธิกสมาคมฯ จำนวน 464 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
164 163-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (3).มีสติ พิจารณาความจริงของกาย
27 มิถุนายน 2560
789
163 162-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (2).อยู่กับกาย แก้ไขจิต
27 มิถุนายน 2560
820
162 161-ปฏิบัติธรรม 27 มิ.ย.-1 ก.ค.60 (1).อริยมรรคฆ่ากิเลสได้
27 มิถุนายน 2560
844
161 159-พระพุทธองค์ทรงสอนอะไร
31 มีนาคม 2560
1113
160 160-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน
1 เมษายน 2560
969
159 158-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (13).มีจิตเลื่อมใสในสิ่งเลิศและมีพื้นฐานดี
17 กุมภาพันธ์ 2560
1062
158 157-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (12).ตอบปัญหาธรรม
17 กุมภาพันธ์ 2560
979
157 156-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (11).ตอบปัญหาธรรม
16 กุมภาพันธ์ 2560
1111
156 155-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (10).สัจจะของพระอริยะ
15 กุมภาพันธ์ 2560
975
155 154-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (9).ตอบปัญหาธรรม 3
15 กุมภาพันธ์ 2560
1001
154 153-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (8).การเห็นธรรมในธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2560
1168
153 152-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (7).เห็นบ่อยๆ เนืองๆ แบบสติปัฏฐาน
14 กุมภาพันธ์ 2560
1178
152 151-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (6).ตอบปัญหาธรรม 2
14 กุมภาพันธ์ 2560
1098
151 150-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (5).ตอบปัญหาธรรม 1
14 กุมภาพันธ์ 2560
938
150 149-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (4).ฝึกปฏิบัติธรรมผ่ายปัญญา
14 กุมภาพันธ์ 2560
1119
149 148-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (3).จากสติสัมปชัญญะไปสู่ปีติและสมาธิ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1062
148 147-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (2).ใส่ใจถูกต้องแยบคายให้เกิดสติสัมปชัญญะ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1046
147 146-ปฏิบัติธรรม 13-17ก.พ.60 (1).ประตูสู่อิสรภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1165
146 145-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1193
145 144-โครงสร้างสภาวะธรรม
10 มกราคม 2560
1115
144 143-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1126
143 142-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1082
142 141-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (14) ตอบปัญหาธรรม
18 พฤศจิกายน 2559
1216
141 140-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (13) พระธรรมเทศนาสำคัญ 3 อย่าง
18 พฤศจิกายน 2559
1102
140 139-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (12) ตอบปัญหาธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1148
139 138-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (11) พิจารณาธรรมจนกระทั้งเห็นอริยสัจในจิต
16 พฤศจิกายน 2559
1136
138 137-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (10) ตอบปัญหาธรรม
15 พฤศจิกายน 2559
1187
137 136-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (9) วิปัสสนากับสติปัฏฐานและเจริญมรรค
15 พฤศจิกายน 2559
1134
136 135-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (8) วิปัสสนาสัมมาทิฏฐินำเข้าสู่อริยมรรค
15 พฤศจิกายน 2559
1057
135 134-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (7) วิธีพิจารณารูปนามลงในไตรลักษณ์
14 พฤศจิกายน 2559
1112
134 133-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (6) วิธีเจริญวิปัสสนา
14 พฤศจิกายน 2559
1260
133 132-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (5) ธรรมประจำกายควรพิจารณาเนืองๆ
13 พฤศจิกายน 2559
1095
132 131-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (4) วิธีพิจารณาให้เลิกกลัวตาย
12 พฤศจิกายน 2559
1081
131 130-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (3) ลักษณะผู้มีสติสัมปชัญญะและอุบายแก้กิเลส
11 พฤศจิกายน 2559
1159
130 129-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (2) กรรมฐานที่ควรทำไว้เสมอ 4 อย่าง
10 พฤศจิกายน 2559
1045
129 128-ปฏิบัติธรรมเข้มข้น(ศูนย์4) 10-18พ.ย.59 (1) ปฏิบัติธรรมเข้มข้น
10 พฤศจิกายน 2559
1245
128 127-อริยมรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม
13 พฤศจิกายน 2559
1132
127 126-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ ตอนที่ 2
6 พฤศจิกายน 2559
1104
126 125-ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ ตอนที่ 1
6 พฤศจิกายน 2559
1263
125 124-ธรรมะที่ควรเจริญ ตอนที่ 2
9 ตุลาคม 2559
1098
124 123-ธรรมะที่ควรเจริญ ตอนที่ 1
9 ตุลาคม 2559
982
123 120-ยุวเนกขัมม์-สัมมาทิฏฐิ
5 ตุลาคม 2559
1155
122 122-ยุวเนกขัมม์-ตอบปัญหาธรรม
6 ตุลาคม 2559
1238
121 121-ยุวเนกขัมม์-สรุปธรรม
6 ตุลาคม 2559
1195
120 119-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (8) ตอบปัญหาธรรมและสรุป
23 กันยายน 2559
1156
119 118-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (7) สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
23 กันยายน 2559
1237
118 117-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (6) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
22 กันยายน 2559
1089
117 116-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (5) สัมมาสังกัปปะคิดออกจากกามเป็นต้น
22 กันยายน 2559
1164
116 115-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (4) สัมมาทิฏฐิญาณในอริยสัจ 4
22 กันยายน 2559
1226
115 114-ปฏิบัติ 21-23ก.ย.59 (3) ระลึกถึงสิ่งที่เลิศเสริมการปฏิบัติ
21 กันยายน 2559
1078
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 464 รายการ