ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 690 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
690 1923-ปริยัติเป็นพื้นฐานของศาสนา สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ
8 กรกฎาคม 2567
85
689 1922-พระอภิธรรมเพื่อความหลุดพ้น มูลนิธิบ้านอารีย์
23 มิถุนายน 2567
136
688 1921-ตอบปัญหาธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
44
687 1920-อุปสรรคของการเข้าถึงธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
65
686 1919-สัมมัตตะ10 สัมมาทิฏฐิหัวหน้า3 สิ่งเลิศ4 มรรคองค์8
28 เมษายน 2567
105
685 1918-ธรรมะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า บ.AIA
4 เมษายน 2567
79
684 1917-แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มูลนิธิบ้านอารีย์
24 มีนาคม 2567
131
683 1916-วิสุทธิ7 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ฯ วัดหงส์รัตนารามฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
72
682 1915-คุณสมบัติของพระโสดาบัน ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
21 มกราคม 2567
136
681 1914-มิลินทปัญหา12(12) กุมภังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งหม้อ
24 ธันวาคม 2566
44
680 1913-มิลินทปัญหา12(11) รุกขังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์3แห่งต้นไม้
24 ธันวาคม 2566
37
679 1912-มิลินทปัญหา12(10) อินทูรังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งหนู
24 ธันวาคม 2566
25
678 1911-มิลินทปัญหา12(9) พิฬารังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์2แห่งแมว
24 ธันวาคม 2566
24
677 1910-มิลินทปัญหา12(8) ปถวีอังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์5แห่งแผ่นดิน
24 ธันวาคม 2566
24
676 1909-มิลินทปัญหา12(7) สมุททังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์5แห่งทะเล
24 ธันวาคม 2566
29
675 1908-มิลินทปัญหา12(6) กัมมการังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งคนรับจ้าง
24 ธันวาคม 2566
21
674 1907-มิลินทปัญหา12(5) นาวังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์3แห่งเรือ
24 ธันวาคม 2566
24
673 1906-มิลินทปัญหา12(4) คัทรภังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งลา
24 ธันวาคม 2566
33
672 1905-มิลินทปัญหา12(3) มาติกาโอปัมม คุณสมบัติผู้ต้องการทำให้แจ้งอรหัตตผล
24 ธันวาคม 2566
35
671 1904-มิลินทปัญหา12(2) ธุตังคปัญหา ความวิเศษมหัศจรรย์ของธุดงค์
24 ธันวาคม 2566
26
670 1903-มิลินทปัญหา12(1) อนุมานปัญหา เหตุอนุมานความยอดสุดของพระพุทธเจ้า
24 ธันวาคม 2566
32
669 1902-มิลินทปัญหา11(6) อนุมานปัญหา พระพุทธเจ้าสร้างธัมมนครมีพร้อมทุกสิ่ง
26 พฤศจิกายน 2566
53
668 1901-มิลินทปัญหา11(5) นิพพานสัจฉิกรณปัญหา เห็นโทษสังขารจิตจึงแล่นไปนิพพาน
26 พฤศจิกายน 2566
61
667 1900-มิลินทปัญหา11(4) นิพพานปัญหา นิพพานเป็นอสังขตะรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ
26 พฤศจิกายน 2566
43
666 899-มิลินทปัญหา11(3) โลเกนัตถิภาวปัญหา สิ่ง3อย่างไม่มีในโลก
26 พฤศจิกายน 2566
42
665 1898-มิลินทปัญหา11(2) ขีณาสวภาวปัญหา เพศคฤหัสถ์รองรับภาวะอรหัตต์ไม่ได้
26 พฤศจิกายน 2566
33
664 1897-มิลินทปัญหา11(1) ทุสสีลปัญหา ความต่างคฤหัสถ์ทุศีลกับสมณะทุศีล
26 พฤศจิกายน 2566
40
663 1896-มิลินทปัญหา10(5) หีนายาวัตตนปัญหา ผู้ลาสิกขาแสดงคุณของศาสนา5ข้อ
22 ตุลาคม 2566
49
662 1895-มิลินทปัญหา10(4) คิหิปัพพชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา ผู้มีสัมมาปฏิบัติประเสริฐสุด
22 ตุลาคม 2566
47
661 1894-มิลินทปัญหา10(3) ทวินนังพุทธานังอนุปัชชนปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติพร้อมกัน
22 ตุลาคม 2566
34
660 1893-มิลินทปัญหา10(2) อาจาริยานาจริยปัญหา มีอาจารย์ในโลกิยะ ไม่มีอาจารย์ในโลกุตตระ
22 ตุลาคม 2566
37
659 1892-มิลินทปัญหา10(1)ธัมมเทสนายอัปโปสสุกกปัญหา เหตุให้พระทัยขวนขวายน้อย
22 ตุลาคม 2566
40
658 1891-มิลินทปัญหา9(5) มัคคุปปาทนปัญหา ทำมรรคเก่าที่ยังไม่เกิดให้เกิด
24 กันยายน 2566
53
657 1890-มิลินทปัญหา9(4) กุสลากุสลมวิสมปัญหา กุศลกับอกุศลให้วิบากแตกต่างกัน
24 กันยายน 2566
48
656 1889-มิลินทปัญหา9(3) เมตตาภาวนานิสังสปัญหา เมตตาภาวนาอยู่กับจิตจึงได้อานิสงส์
24 กันยายน 2566
42
655 1888-มิลินทปัญหา9(2) อิทธิกัมมวิปากปัญหา วิบากแห่งกรรมมีกำลังมากกว่าทั้งหมด
24 กันยายน 2566
43
654 1887-มิลินทปัญหา9(1) ปิณฑปาตมหัปผลปัญหา อาหารมื้อสุดท้ายไม่มีโทษและอานิสงส์มาก
24 กันยายน 2566
32
653 1886-มิลินทปัญหา8(4) เทวทัตตปัพพัชชปัญหา ทรงให้พระเทวทัตบวชด้วยพระกรุณา
27 สิงหาคม 2566
42
652 1885-มิลินทปัญหา8(3) พุทธสัพพัญญุภาวปัญหา สัพพัญญุตญาณเนื่องกับการนึก
27 สิงหาคม 2566
37
651 1884-มิลินทปัญหา8(2) ทสอุปาสกคุณปัญหา คุณของอุบาสก10ประการ
27 สิงหาคม 2566
35
650 1883-มิลินทปัญหา8(1) อรูปธัมมววัตถานทุกกรปัญหา การแยกจิตเจตสิกทำได้ยาก
27 สิงหาคม 2566
40
649 1882-มิลินทปัญหา7(15) วิญญาณนานัตตปัญหา วิญญาณกับปัญญาคนละสภาวะกัน
24 กรกฎาคม 2566
44
648 1881-มิลินทปัญหา7(14) สุขุมปัญหา สิ่งละเอียดทั้งปวงตัดด้วยปัญญา
24 กรกฎาคม 2566
39
647 1880-มิลินทปัญหา7(13) สมุททเอกรสปัญหา ทะเลมีรสเดียวคือรสเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
29
646 1879-มิลินทปัญหา7(12) สมุททปัญหา ที่เป็นทะเลเพราะมีน้ำและเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
31
645 1878-มิลินทปัญหา7(11) อัสสาสปัสสาสนิโรธปัญหา ฌานที่4ดับลมหายใจเข้าออก
24 กรกฎาคม 2566
35
644 1877-มิลินทปัญหา7(10) ทีฆัฏฐิปัญหา กระดูกยาว100โยชน์มีได้
24 กรกฎาคม 2566
29
643 1876-มิลินทปัญหา7(9) อุตตรกุรุกาทิคมนปัญหา ไปสู่อุตตรกุรุทวีปด้วยกายนี้ได้
24 กรกฎาคม 2566
32
642 1875-มิลินทปัญหา7(8) ชานันตาชานันตปาปกรณปัญหา ผู้ไม่รู้ทำผิดเป็นบาปมากกว่า
24 กรกฎาคม 2566
26
641 1874-มิลินทปัญหา7(7) ปาปปุญญานังอัปปานัปปภาวปัญหา บุญมากกว่าบาป
24 กรกฎาคม 2566
30
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 690 รายการ