ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 688 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
638 1871-มิลินทปัญหา7(4) พรหมโลกปัญหา ผู้มีฤทธิ์ไปพรหมโลกได้เร็ว
24 กรกฎาคม 2566
32
637 1870-มิลินทปัญหา7(3) ทุกขัปปหานวายามปัญหา พยายามเพื่อความไม่เกิดทุกข์
24 กรกฎาคม 2566
27
636 1869-มิลินทปัญหา7(2) พุทธคุณสติปฏิลาภปัญหา ระลึกพุทธคุณก่อนตายไปสวรรค์
24 กรกฎาคม 2566
42
635 1868-มิลินทปัญหา7(1) สติอุปปัชชชนปัญหา สติเกิดด้วยอาการ17อย่าง
24 กรกฎาคม 2566
47
634 1867-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก สิริบูรพาธรรมสถาน
8 กรกฎาคม 2566
105
633 1866-มิลินทปัญหา6(16) อภิชานันตสติปัญหา สติเฉพาะหน้าและระลึกภายหลัง
25 มิถุนายน 2566
38
632 1865-มิลินทปัญหา6(15) จิรกตสรณปัญหา ระลึกอดีตได้ด้วยสติ
25 มิถุนายน 2566
33
631 1864-มิลินทปัญหา6(14) สังสารปัญหา เกิดตายเบื้องต้นไม่ปรากฏ
25 มิถุนายน 2566
38
630 1863-มิลินทปัญหา6(13) ปัญญาปติฏฐานปัญหา ปัญญามีแต่ไม่ได้อยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
32
629 1862-มิลินทปัญหา6(12) สราควีตราคนานากรณปัญหา พระอรหันต์ลิ้มรสโดยไม่มีราคะ
25 มิถุนายน 2566
26
628 1861-มิลินทปัญหา6(11) อัสสุเภสัชชาเภสัชชปัญหา น้ำตาเย็นเป็นยา
25 มิถุนายน 2566
25
627 1860-มิลินทปัญหา6(10) ภควาอุปสัมปทาปัญหา ทรงได้อุปสมบทพร้อมกับการบรรลุ
25 มิถุนายน 2566
28
626 1859-มิลินทปัญหา6(9) ภควาพรหมจาริปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์พรหม
25 มิถุนายน 2566
26
625 1858-มิลินทปัญหา6(8) มหาปุริสลักขณปัญหา มหาปุริสลักษณะไม่ได้มาจากพ่อแม่
25 มิถุนายน 2566
29
624 1857-มิลินทปัญหา6(7) สัพพัญญูภาวปัญหา พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเมื่อถึงคราว
25 มิถุนายน 2566
29
623 1856-มิลินทปัญหา6(6) กายปิยายนปัญหา ดูแลร่างกายเหมือนดูแลแผล
25 มิถุนายน 2566
37
622 1855-มิลินทปัญหา6(5) พุทธนิทัสสนปัญหา ไม่อาจกล่าวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
25
621 1854-มิลินทปัญหา6(4) อุปปัชชติชานนปัญหา ผู้จะเกิดรู้ว่าตนจักเกิดใหม่
25 มิถุนายน 2566
28
620 1853-มิลินทปัญหา6(3) กัมมผลอัตถิปัญหา ไม่อาจกล่าวว่ากรรมตั้งอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
35
619 1852-มิลินทปัญหา6(2) อัญญกายสังกมนปัญหา ไม่มีเคลื่อนจากกายนี้
25 มิถุนายน 2566
28
618 1851-มิลินทปัญหา6(1) เวทคูปัญหา อัตตาไม่มีโดยปรมัตถ์
25 มิถุนายน 2566
32
617 1850-มิลินทปัญหา5(15) อสังกมนปฏิสันทหนปัญหา จิตไม่เคลื่อนก็ปฏิสนธิได้
28 พฤษภาคม 2566
53
616 1849-มิลินทปัญหา5(14) ธัมมทิฏฐปัญหา ผู้เห็นธรรมทำตามคำสอนตลอดชีวิต
28 พฤษภาคม 2566
34
615 1848-มิลินทปัญหา5(13) อนุตตรภาวชานนปัญหา เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า
28 พฤษภาคม 2566
39
614 1847-มิลินทปัญหา5(12) พุทธอนุตตรภาวปัญหา พระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า
28 พฤษภาคม 2566
32
613 1846-มิลินทปัญหา5(11) พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหา พระพุทธเจ้ามีจริงแม้ไม่เคยเห็น
28 พฤษภาคม 2566
33
612 1845-มิลินทปัญหา5(10) นิพพานสุขชานนปัญหา ได้ยินเสียงผู้ถึงนิพพานก็รู้นิพพานเป็นสุข
28 พฤษภาคม 2566
36
611 1844-มิลินทปัญหา5(9) นิพพานลภนปัญหา ผู้ปฏิบัติชอบและรู้ความจริงจึงได้นิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
38
610 1843-มิลินทปัญหา5(8) นิโรธนิพพานปัญหา ความไม่เกิดทุกข์คือนิโรธนิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
38
609 1842-มิลินทปัญหา5(7) ปถวิสันธารกปัญหา แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำ
28 พฤษภาคม 2566
32
608 1841-มิลินทปัญหา5(6) เนรยิกัคคิอุณหภาวปัญหา ไหม้ในนรกไม่ตายเพราะกรรมจัดแจง
28 พฤษภาคม 2566
36
607 1840-มิลินทปัญหา5(5) วายามกรณปัญหา ความเพียรแต่เนิ่น ๆ จึงใช้ทำกิจได้
28 พฤษภาคม 2566
38
606 1839-มิลินทปัญหา5(4) กัมมนานากรณปัญหา กรรมจำแนกสัตว์ให้ทรามประณีต
28 พฤษภาคม 2566
30
605 1838-มิลินทปัญหา5(3) ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหา อายตนะ5เกิดจากกรรมต่างกัน
28 พฤษภาคม 2566
30
604 1837-มิลินทปัญหา5(2) นาคเสนปัญหา ความเค็มรู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณ
28 พฤษภาคม 2566
28
603 1836-มิลินทปัญหา5(1) ผัสสาทิวินิพภุชนปัญหา สัมปยุตตธรรมไม่อาจแยกจากกันได้
28 พฤษภาคม 2566
40
602 1835-ความจริงของสิ่งทั้งปวง หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค
28 พฤษภาคม 2566
56
601 1834-เห็นตน พ้นทุกข์ สถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียง
23 เมษายน 2566
173
600 1833-มิลินทปัญหา4(10) วิจารลักขณปัญหา วิจาระมีลักษณะตามเคล้าคลึง
23 เมษายน 2566
47
599 1832-มิลินทปัญหา4(9) วิตักกลักขณปัญหา วิตักกะมีลักษณะแนบชิด
23 เมษายน 2566
34
598 1831-มิลินทปัญหา4(8) วิญญาณลักขณปัญหา วิญญาณมีลักษณะรู้ต่างจากสัญญาปัญญา
23 เมษายน 2566
43
597 1830-มิลินทปัญหา4(7) เจตนาลักขณปัญหา เจตนามีลักษณะจงใจและปรุงแต่ง
23 เมษายน 2566
36
596 1829-มิลินทปัญหา4(6) สัญญาลักขณปัญหา สัญญามีลักษณะกำหนดหมาย
23 เมษายน 2566
36
595 1828-มิลินทปัญหา4(5) เวทนาลักขณปัญหา เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์
23 เมษายน 2566
35
594 1827-มิลินทปัญหา4(4) ผัสสลักขณปัญหา ผัสสะมีลักษณะกระทบถูกต้อง
23 เมษายน 2566
27
593 1826-มิลินทปัญหา4(3) จักขุวิญญาณาทิปัญหา จักขุวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณ
23 เมษายน 2566
34
592 1825-มิลินทปัญหา4(2) เวทคูปัญหา อัตตาที่เป็นผู้รู้อยู่ภายในไม่มี
23 เมษายน 2566
39
591 1824-มิลินทปัญหา4(1) ภวันตสังขารชายมานปัญหา สังขารที่มีอยู่เท่านั้นย่อมเกิด
23 เมษายน 2566
53
590 1823-มิลินทปัญหา3(10) สังขารชายมานปัญหา สังขารมีเมื่อเกิด ไม่เกิดก็ไม่มี
19 มีนาคม 2566
85
589 1822-มิลินทปัญหา3(9) โกฏิปัญญายนปัญหา สิ่งเกิดดับเป็นเชื้อของกองทุกข์ได้
19 มีนาคม 2566
48
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 688 รายการ