ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,981 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,981 2981-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2567
32
1,980 2980-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
14 กรกฎาคม 2567
46
1,979 2979-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 กรกฎาคม 2567
67
1,978 2978-ฝึกประกอบอสัมโมหสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
13 กรกฎาคม 2567
33
1,977 2977-หลักการ และ วิธีการของกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
12 กรกฎาคม 2567
45
1,976 2976-มัคคสัมมาทิฏฐิและมรรคประจำ ยุวพุทธฯ
12 กรกฎาคม 2567
48
1,975 2975-ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 กรกฎาคม 2567
40
1,974 2974-ธรรมพื้นฐาน และ ธรรมพระโสดาบัน
31 พฤษภาคม 2567
149
1,973 2973-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ.
31 พฤษภาคม 2567
100
1,972 2972-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
104
1,971 2971-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
70
1,970 2970-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
100
1,969 2969-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
64
1,968 2968-เห็น ขันธ์5 เกิด ดับ ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
107
1,967 2967-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
60
1,966 2966-การเจริญอริยมรรคในสติปัฏฐาน21หมวด
28 พฤษภาคม 2567
73
1,965 2965-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2567
52
1,964 2964-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2567
53
1,963 2963-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
64
1,962 2962-วิธีทำญาตปริญญาในขันธ์5 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
79
1,961 2961-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
55
1,960 2960-หลักการและวิธีการทำกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
51
1,959 2959-มรรคหัวหน้า และ มรรคประจำ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
61
1,958 2958-มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
95
1,957 2957-ตอบปัญหาธรรม4 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
78
1,956 2956-กิจต่ออริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
66
1,955 2955-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
57
1,954 2954-วิธีกำหนดรู้ทุกข์ด้วยปริญญา3 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
99
1,953 2953-ความหมายของอริยสัจ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
47
1,952 2952-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
58
1,951 2951-อาศัยมรรคองค์3ทำสติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
53
1,950 2950-สติปัฏฐาน4เพื่อการบรรลุธรรม อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2567
80
1,949 2949-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2567
58
1,948 2948-สัมปชัญญะ4; ความรู้เพื่อสติ สมาธิ วิปัสสนา
12 พฤษภาคม 2567
66
1,947 2947-กายคตาสติ; ความสำคัญ และ หลักปฏิบัติ
12 พฤษภาคม 2567
50
1,946 2946-ธรรมหมวดละ1และหมวดละ2เพื่อการปฏิบัติ
11 พฤษภาคม 2567
47
1,945 2945-หยั่งลงสู่อริยมรรค อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2567
82
1,944 2944-ตอบปัญหาธรรม3 และโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2567
83
1,943 2943-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
70
1,942 2942-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
106
1,941 2941-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
68
1,940 2940-เจริญมัคคปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
84
1,939 2939-กายคตาสติ18วิธี และ สัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
58
1,938 2938-มรรคประจำและหลักของจิต ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
79
1,937 2937-ปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรค ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
74
1,936 2936-อุบาสกรัตนะและสัมมาทิฏฐิ10ข้อ ภูพอเพียง
26 มกราคม 2567
115
1,935 2935-ความหมายและสภาวะอริยสัจ4 ภูพอเพียง
26 มกราคม 2567
114
1,934 2934-แจกแจงชีวิตคือขันธ์5 ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
155
1,933 2933-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
104
1,932 2932-สัมปชัญญะ4 และ วิธีฝึกปัญญา ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
91
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1981 รายการ