ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 637 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 494 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,061 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,620 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,521 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,595 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,595 2594-ธรรมพื้นฐานคือศีลและความเห็นตรง
8 พฤษภาคม 2565
85
1,594 2593-เป็นชาวพุทธปฏิบัติตามมรรค8 ยุวพุทธฯ
8 พฤษภาคม 2565
59
1,593 2592-ทุกข์และสมุทัยที่เป็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
72
1,592 2591-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
66
1,591 2590-วิธีฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
72
1,590 2589-สรณะ กายคตาสติ และสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
39
1,589 2588-ฝึกสติพื้นฐานเพื่อการภาวนา ยุวพุทธฯ
6 พฤษภาคม 2565
40
1,588 2587-โอวาทเปิดคอร์สปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
6 พฤษภาคม 2565
31
1,587 2586-ธรรมพื้นฐานและโอวาทปิดอบรม ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2565
76
1,586 2585-สรุปรวมมรรค8 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2565
110
1,585 2584-มัชฌิมาปฏิปทาและญาณ3รอบในอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
52
1,584 2583-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
80
1,583 2582-ทุกข์ที่เป็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
86
1,582 2581-จากสติปัฏฐานสู่มัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
86
1,581 2580-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
66
1,580 2579-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
55
1,579 2578-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565
86
1,578 2577-มุมมองปัญญา ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
85
1,577 2576-เจริญวิปัสสนาตามแบบสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565
69
1,576 2575-ตั้งสติและฝึกสัมปชัญญะด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
58
1,575 2574-ความรู้และวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
34
1,574 2573-ความรู้เตรียมพร้อมปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
39
1,573 2572-ทำบุญกิริยา มีสรณะ ปฏิบัติสู่นิพพาน
23 มกราคม 2565
107
1,572 2571-สัมมาทิฏฐินำเข้าสู่การประกอบมรรค ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2565
75
1,571 2570-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2565
82
1,570 2569-ตั้งสติ กำหนดแยก กาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2565
76
1,569 2568-อาศัยกายสร้างสติและประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
21 มกราคม 2565
57
1,568 2567-รักษาตัว ไม่ตกต่ำ ไม่พลาดโอกาสเจริญ ยุวพุทธฯ
21 มกราคม 2565
70
1,567 2566-ความเข้าใจชัดเรื่องการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
21 มกราคม 2565
49
1,566 2565-โอวาทหลักของพระอรหันต์ อาศรมมาตา
4 มกราคม 2565
143
1,565 2564-สัมมาสมาธิมีองค์มรรค7ประกอบ อาศรมมาตา
4 มกราคม 2565
138
1,564 2563-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
3 มกราคม 2565
131
1,563 2562-อริยสัจ, ความหมายและตัวสภาวะ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2565
129
1,562 2561-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2565
165
1,561 2560-หัดแยกขันธ์5 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2565
140
1,560 2559-อารมณ์สติปัฏฐานและวิธีพิจารณา อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
154
1,559 2558-ธรรมสมาธิ=ผลการปฏิบัติเบื้องต้น อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
91
1,558 2557-วิธีทำให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
122
1,557 2556-ไม่ประมาท และ ประกอบสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
84
1,556 2555-มีสรณะและมีหลักของจิต อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2564
107
1,555 2554-ทำความเข้าใจการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2564
119
1,554 2553-ที่ตั้งแห่งการทำบุญเพื่อชำระจิต ยุวพุทธฯ
6 ธันวาคม 2564
126
1,553 2552-ให้มีมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
6 ธันวาคม 2564
87
1,552 2551-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
5 ธันวาคม 2564
88
1,551 2550-ปฏิบัติให้ตรงต่อกิจต่อในอริยสัจ ยุวพุทธฯ
5 ธันวาคม 2564
62
1,550 2549-วิธีแยกแยะและพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
5 ธันวาคม 2549
81
1,549 2548-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
58
1,548 2547-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
53
1,547 2546-มีสรณะและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
45
1,546 2545-มีสติ รู้ตัว ไม่ใจลอย ไม่หลง ยุวพุทธฯ
4 ธันวาคม 2564
58
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1595 รายการ