ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,981 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,831 2831-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ.
4 มิถุนายน 2566
73
1,830 2830-อริยสัจ4ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2566
71
1,829 2829-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2566
89
1,828 2828-อายตนะ12และวิธีกำหนดอายตนะ
2 มิถุนายน 2566
58
1,827 2827-ขันธ์5และวิธีกำหนดขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2566
43
1,826 2826-รู้ทุกข์ รู้สมุทัย รู้นิโรธ คือ มรรค ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
59
1,825 2825-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
70
1,824 2824-วิธีดูนิวรณ์ข้อละ5ประเด็น ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
89
1,823 2823-ดูสภาวะด้วยอนุปัสสนา7ประการ ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
67
1,822 2822-สติปัฏฐาน4แบ่งเป็น21หมวด ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
46
1,821 2821-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
71
1,820 2820-โพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
55
1,819 2819-กายคตาสติ18วิธี และ สัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2566
73
1,818 2818-มีพื้นฐานรองรับและเตรียมฝึกจิต ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2566
54
1,817 2817-ปฏิบัติธรรมเพื่อความไม่เกิดของทุกข์ ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
62
1,816 2816-สรุปธรรมเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ มูลนิธิมายาโคตมี
21 พฤษภาคม 2566
90
1,815 2815-ตอบปัญหาธรรม5 มูลนิธิมายาโคตมี
21 พฤษภาคม 2566
82
1,814 2814-มุมมมองสัมมาทิฏฐินำเข้าสู่อริยมรรค
20 พฤษภาคม 2566
66
1,813 2813-อริยมรรคทำให้เกิดญาณในอริยสัจ4
20 พฤษภาคม 2566
105
1,812 2812-ตอบปัญหาธรรม4 มูลนิธิมายาโคตมี
20 พฤษภาคม 2566
55
1,811 2811-ขันธ์5พร้อมเหตุเกิดและเหตุดับ
20 พฤษภาคม 2566
65
1,810 2810-ตอบปัญหาธรรม3 มูลนิธิมายาโคตมี
20 พฤษภาคม 2566
52
1,809 2809-วิธีปฏิบัติดูนิวรณ์ มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
62
1,808 2808-วิธีปฏิบัติดูจิต มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
50
1,807 2807-ตอบปัญหาธรรม2 มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
39
1,806 2806-วิธีทำอริยมรรคให้เกิด21แบบ มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
43
1,805 2805-ตอบปัญหาธรรม1 มูลนิธิมายาโคตมี
19 พฤษภาคม 2566
62
1,804 2804-อาศัยมรรคประจำ3ทำสติปัฏฐาน4 มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
41
1,803 2803-อนุธรรม5และสัมปชัญญะ4 มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
44
1,802 2802-มีสรณะ พื้นฐานดี ทำกายคตาสติ มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
42
1,801 2801-ปฏิบัติธรรม มรรค ผล นิพพาน มูลนิธิมายาโคตมี
18 พฤษภาคม 2566
46
1,800 2800-อาศัยพระพุทธเจ้านำสู่มัคคภาวนา อาศรมมาตา
17 พฤษภาคม 2566
62
1,799 2799-มัคคสัมมาทิฏฐิในชีวิตประจำวัน อาศรมมาตา
17 พฤษภาคม 2566
62
1,798 2798-ธัมมจักรและญาณในอริยสัจ4 อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
72
1,797 2797-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
44
1,796 2796-รู้จักสักกายทิฏฐิ อาศรมมาตา
16 พฤษภาคม 2566
40
1,795 2795-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือขันธ์5 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
65
1,794 2794-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
77
1,793 2793-วิธีเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
44
1,792 2792-วิธีเห็นกาย เวทนา และจิต อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2566
41
1,791 2791-ทำมรรคให้เกิดด้วยสติปัฏฐาน21หมวด อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
34
1,790 2790-เริ่มมัคคภาวนาด้วยสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
51
1,789 2789-ที่อาศัย สรณะ สติ สัมปชัญญะ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2566
58
1,788 2788-มูลกัมมัฏฐาน อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2566
45
1,787 2787-ปฏิบัติธรรมคืออะไรและอย่างไร อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2566
62
1,786 2786-ความหมายในคุณพระรัตนตรัย สวนป่ามัชฌิมา
10 เมษายน 2566
75
1,785 2785-สังโยชน์3ละด้วยโสดาปัตติมรรค
9 เมษายน 2566
120
1,784 2784-ตอบปัญหาธรรม2 สวนป่ามัชฌิมา
9 เมษายน 2566
102
1,783 2783-ธัมมานุปัสสนาหมวดสัจจะ สวนป่ามัชฌิมา
9 เมษายน 2566
79
1,782 2782-ธัมมานุปัสสนาหมวดอายตนะและโพชฌงค์
8 เมษายน 2566
59
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1981 รายการ