ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,060
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 145 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 233 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 389 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 814 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,449 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,247 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,501 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
401 1400-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
8 กรกฎาคม 2558
1523
400 1399-หลายหลากวิธีปฏิบัติโดยใช้ลมหายใจ
8 กรกฎาคม 2558
1366
399 1398-ไม่มีตัวตน ไม่มีของตน
8 กรกฎาคม 2558
1457
398 1397-อริยสัจ4; สัจจะจริงแท้ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
2341
397 1396-วิธีแก้กรรม วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
1493
396 1395-กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
2192
395 1394-ขันติและกายคตาสติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1362
394 1393-ไม่สันโดษในกุศลและไม่ย่อหย่อนความเพียร
6 กรกฎาคม 2558
1225
393 1392-ความเข้าใจพื้นฐานการปฏิบัติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1349
392 1391-จากโยนิโสมนสิการสู่ปัญญาตรัสรู้
16 มิถุนายน 2558
1552
391 1390-โยนิโสมนสิการ ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1513
390 1389-ฉันทะ; แรงจูงใจในการทำความดี
15 มิถุนายน 2558
2313
389 1388-ความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1176
388 1387-หิริโอตัปปะ ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2141
387 1386-สัมมาทิฎฐิเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2278
386 1385-โทษของความไม่อดทน, อานิสงส์ของความอดทน
13 มิถุนายน 2558
2308
385 1384-ความเคารพ ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
2062
384 1383-อานิสงส์การฟังธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
1410
383 1382-วิธีละอาสวกิเลส 7 แบบ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
1347
382 1381-รู้จักนิพพานสุขด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
2243
381 1380-ฝึกจิต ทำสมถะวิปัสสนา เจริญมรรค ยุวพุทธฯ
12 พฤษภาคม 2558
1333
380 1379-ปฏิบัติบันได 3 ขั้น ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2558
1443
379 1378-สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะและสัมมาสมาธิ
6 มิถุนายน 2558
1356
378 1377-สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1248
377 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2266
376 1375-อริยสัจ4 ตอนที่2 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1310
375 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2095
374 1373-อริยสัจ4 ตอนที่1 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1302
373 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2252
372 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2096
371 1370-ความเข้าใจกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1373
370 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1908
369 1368-ความเห็นถูกฝ่ายบุญ 10 อย่าง ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2293
368 1367-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2048
367 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2046
366 1365-ความอดทนและกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2558
1289
365 1364-ลำดับขั้นตอนในการฝึกจิต ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1424
364 1363-หลักปฏิบัติเดินตามอริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1375
363 1362-มีศีลและไม่ประมาท บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1286
362 1361-ปฏิบัติอริยมรรค รู้อริยสัจ บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1299
361 1360-ความอดทนและกัมมัสสกตาญาณ บ้านกานนิสา
30 พฤษภาคม 2558
2253
360 1359-คุมจิตและฝึกจิต กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
2413
359 1358-หลักในการปฏิบัติธรรม กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
1394
358 1357-ศีลดีและมีความรู้ตัว ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
2268
357 1356-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
1464
356 1355-องค์มรรค7 ที่เหลืออย่างย่อ ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1231
355 1354-กฎเกณฑ์แห่งธรรม ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1262
354 1353-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3 ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
2138
353 1352-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2316
352 1350-สัมมาทิฏฐิระดับโลก ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2150
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1501 รายการ