ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,507
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,250 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,876 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ



 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,626 2625-คุณสมบัติพระโสดาบัน3ด้าน วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2565
86
1,625 2624-เหตุและผลในปฏิจจสมุปบาท วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
152
1,624 2623-สมุทยวาระ กับ นิโรธวาระ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
58
1,623 2622-ธาตุ4อุปมาด้วยงูพิษเป็นต้น วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
59
1,622 2621-กายคตาสติและสติสังวร วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
70
1,621 2620-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
1 สิงหาคม 2565
56
1,620 2619-เป้าหมาย ทางเดิน ผู้เดิน วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
55
1,619 2618-เหตุให้บรรลุโสดาบัน ยุวพุทธฯ
24 กรกฎาคม 2565
73
1,618 2617-กิจต่ออริยสัจ ยุวพุทธฯ
24 กรกฎาคม 2565
53
1,617 2616-ความหมายของอริยสัจ ยุวพุทธฯ
23 กรกฎาคม 2565
51
1,616 2615-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 กรกฎาคม 2565
76
1,615 2614-ดูให้เกิดปัญญาตามแนวอนุปัสสนา7
23 กรกฎาคม 2565
47
1,614 2613-ตั้งสติและฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
23 กรกฎาคม 2565
52
1,613 2612-กายคตาสติ; คุณค่าและวิธีการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
22 กรกฎาคม 2565
62
1,612 2611-โอวาทปิดการอบรม
26 มิถุนายน 2565
48
1,611 2610-สรุปและสงเคราะห์องค์มรรค8
26 มิถุนายน 2565
74
1,610 2609-ความหมายโสดาบัน
26 มิถุนายน 2565
63
1,609 2608-ตอบปัญหาธรรม3
25 มิถุนายน 2565
97
1,608 2607-อริยสัจ4 ความหมาย ตัวสภาวะและกิจ
24 มิถุนายน 2565
75
1,607 2606-สติปัฏฐานเพื่อเข้าถึงมรรค21หมวด ยุวพุทธ2
23 มิถุนายน 2565
49
1,606 2605-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธ2
23 มิถุนายน 2565
73
1,605 2604-หลักทำความเข้าใจสติปัฏฐาน ยุวพุทธ2
22 มิถุนายน 2565
80
1,604 2603-กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต
22 มิถุนายน 2565
37
1,603 2602-แดนที่เป็นของบิดาตน ยุวพุทธ2
22 มิถุนายน 2565
43
1,602 2601-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
60
1,601 2600-สติปัฏฐานทางเอกและอานิสงส์ ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
50
1,600 2599-ความรู้เห็นแบบอนุปัสสนา7 ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
38
1,599 2598-วิธีการปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
49
1,598 2597-หลักปฏิบัติต่อกายคตาสติ ยุวพุทธ2
21 มิถุนายน 2565
44
1,597 2596-กายคตาสติ18 และสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธ2
20 มิถุนายน 2565
87
1,596 2595-หลักการและวิธีการปฏิบัติ ยุวพุทธ2
20 มิถุนายน 2565
68
1,595 2594-ธรรมพื้นฐานคือศีลและความเห็นตรง
8 พฤษภาคม 2565
186
1,594 2593-เป็นชาวพุทธปฏิบัติตามมรรค8 ยุวพุทธฯ
8 พฤษภาคม 2565
123
1,593 2592-ทุกข์และสมุทัยที่เป็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
176
1,592 2591-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
128
1,591 2590-วิธีฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
135
1,590 2589-สรณะ กายคตาสติ และสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
73
1,589 2588-ฝึกสติพื้นฐานเพื่อการภาวนา ยุวพุทธฯ
6 พฤษภาคม 2565
73
1,588 2587-โอวาทเปิดคอร์สปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
6 พฤษภาคม 2565
57
1,587 2586-ธรรมพื้นฐานและโอวาทปิดอบรม ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2565
84
1,586 2585-สรุปรวมมรรค8 ยุวพุทธฯ
7 กุมภาพันธ์ 2565
120
1,585 2584-มัชฌิมาปฏิปทาและญาณ3รอบในอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
74
1,584 2583-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
97
1,583 2582-ทุกข์ที่เป็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
6 กุมภาพันธ์ 2565
106
1,582 2581-จากสติปัฏฐานสู่มัคคสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
102
1,581 2580-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
76
1,580 2579-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
5 กุมภาพันธ์ 2565
61
1,579 2578-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565
94
1,578 2577-มุมมองปัญญา ยุวพุทธฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565
98
1,577 2576-เจริญวิปัสสนาตามแบบสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565
82
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1876 รายการ