ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 637 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 494 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,061 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,521 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,079 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
129 129-ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส ตอนที่4
29 ตุลาคม 2553
1694
128 128-ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส ตอนที่3
29 ตุลาคม 2553
1788
127 127-ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส ตอนที่2
30 กันยายน 2553
1790
126 126-ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส ตอนที่1
30 กันยายน 2553
1869
125 125-สฬายตนวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
26 สิงหาคม 2553
1811
124 124-สฬายตนวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
26 สิงหาคม 2553
1713
123 123-ปัณฑิตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่2
28 กรกฎาคม 2553
1753
122 122-ปัณฑิตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
28 กรกฎาคม 2553
1873
121 121-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่2
23 มิถุนายน 2553
1751
120 120-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
23 มิถุนายน 2553
1658
119 119-ปุพผวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1977
118 118-จิตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1831
117 117-อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1585
116 116-ยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1713
115 115-อริยวังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1797
114 114-โคตมกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1667
113 113-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
25 กุมภาพันธ์ 2553
1922
112 112-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
25 กุมภาพันธ์ 2553
1746
111 111-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่6
21 มกราคม 2553
1879
110 110-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
21 มกราคม 2553
1630
109 109-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
24 ธันวาคม 2550
1771
108 108-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
24 ธันวาคม 2550
1781
107 101-วิปัสสนากถา2 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1743
106 100-วิปัสสนากถา1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1818
105 099-ปัญจเวรภยสูตร
30 กรกฎาคม 2552
1799
104 098-สัมมสสูตร2
25 มิถุนายน 2552
1894
103 097-สัมมสสูตร1
25 มิถุนายน 2552
1809
102 096-การพัฒนาตนเอง
11 มิถุนายน 2552
1763
101 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1742
100 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1843
99 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1760
98 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1772
97 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1755
96 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2300
95 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1775
94 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1828
93 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1671
92 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1585
91 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1784
90 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1555
89 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1632
88 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1709
87 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1824
86 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1952
85 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1746
84 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1865
83 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1970
82 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1878
81 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1774
80 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1650
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1079 รายการ