ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,986
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 478 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 343 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 954 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 680 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 747 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,262 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,154 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
654 654-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
1520
653 653-สัลเลขสูตร3 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง
28 กันยายน 2560
1489
652 652-สังเลขสูตร2 วิธีละทิฏฐิและสิ่งที่ไม่ใช่สัลเลขธรรม
14 กันยายน 2560
1352
651 651-ตอบปัญหาศรัทธา,สัทธินทรีย์,สัทธาพละ,สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
1393
650 650-สัลเลขสูตร1 ธรรม44อย่าง5นัย
14 กันยายน 2560
1386
649 649-ญาณวิภังค์29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
1350
648 648-ญาณวิภังค์28 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 สิงหาคม 2560
1256
647 647-ญาณวิภังค์27 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ2
24 สิงหาคม 2560
1158
646 646-ตอบปัญหาเจริญมรรคอิงอาศัยวิเวก
24 สิงหาคม 2560
1248
645 645-ญาณวิภังค์26 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ1
24 สิงหาคม 2560
1145
644 644-ญาณวิภังค์26 อินทรีย์อ่อนแก่และอาการไม่ดีเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
1351
643 643-ตอบปัญหารับวิบากจนหมดบุญเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
1696
642 642-ญาณวิภังค์25 อนุสัย จริต และธุลีในดวงตา
3 สิงหาคม 2560
1427
641 641-ญาณวิภังค์24 อินทริยปโรปริยัตตญาณ
3 สิงหาคม 2560
1268
640 640-ญาณวิภังค์23 นานาธิมุตติกญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1208
639 639-ตอบปัญหาลำดับการกำจัดความโกรธ
20 กรกฎาคม 2560
1523
638 638-ญาณวิภังค์22 สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ กับ นานาธาตุญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1466
637 637-ญาณวิภังค์21 กัมมวิปากญาณ
6 กรกฎาคม 2560
1428
636 636-ญาณวิภังค์20 ฐานาฐานญาณ3
6 กรกฎาคม 2560
1321
635 635-ตอบปัญหากระบวนการปฏิบัติตามลำดับ
6 กรกฎาคม 2560
1290
634 634-ญาณวิภังค์19 ฐานาฐานญาณ2
6 กรกฎาคม 2560
1369
633 633-ญาณวิภังค์18 ฐานาฐานญาณ1
6 กรกฎาคม 2560
1433
632 632-ญาณวิภังค์17 ญาณหมวดละเก้าและหมวดละสิบ
15 มิถุนายน 2560
1311
631 631-ตอบปัญหาตัวอย่างฝึกองค์มรรค
15 มิถุนายน 2560
1577
630 630-ญาณวิภังค์16 ญาณหมวดละแปด
15 มิถุนายน 2560
1316
629 629-ญาณวิภังค์15 ญาณหมวดละเจ็ด
15 มิถุนายน 2560
1340
628 628-ญาณวิภังค์14 ญาณหมวดละหก
15 มิถุนายน 2560
1325
627 627-ญาณวิภังค์13 ญาณหมวดละห้า
1 มิถุนายน 2560
1365
626 626-ญาณวิภังค์12 ญาณหมวดละสี่4
1 มิถุนายน 2560
1385
625 625-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติอารักขกรรมฐาน4
1 มิถุนายน 2560
1408
624 624-ญาณวิภังค์11 ญาณหมวดละสี่3
1 มิถุนายน 2560
1357
623 623-ญาณวิภังค์10 ญาณหมวดละสี่2
18 พฤษภาคม 2560
1301
622 622-ตอบปัญหาปัญญานำเจตนา
18 พฤษภาคม 2560
1419
621 621-ญาณวิภังค์9 ญาณหมวดละสี่1
18 พฤษภาคม 2560
1487
620 620-ญาณวิภังค์8 ญาณหมวดละสาม3
4 พฤษภาคม 2560
1095
619 619-ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2560
1445
618 618-ญาณวิภังค์7 ญาณหมวดละสาม2
4 พฤษภาคม 2560
1282
617 617-ญาณวิภังค์6 ญาณหมวดละสาม1
20 เมษายน 2560
1397
616 616-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1388
615 615-ญาณวิภังค์5 ญาณหมวดละสอง2
20 เมษายน 2560
1221
614 614-ญาณวิภังค์4 ญาณหมวดละสอง1
6 เมษายน 2560
1170
613 613-ญาณวิภังค์3 ญาณหมวดละหนึ่ง3
6 เมษายน 2560
1298
612 612-ญาณวิภังค์2 ญาณหมวดละหนึ่ง2
6 เมษายน 2560
1325
611 611-ญาณวิภังค์1 ญาณหมวดละหนึ่ง1
6 เมษายน 2560
1402
610 610-ขุ.อิติ14 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต2
23 มีนาคม 2560
1247
609 609-ตอบปัญหาเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้นแตกต่างกัน
23 มีนาคม 2560
1308
608 608-ขุ.อิติ13 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต1
23 มีนาคม 2560
1359
607 607-ขุ.อิติ12 ลักษณะของผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพานต่อเนื่อง
23 มีนาคม 2560
1345
606 606-ขุ.อิติ11 ลักษณะผู้เกียจคร้านกับผู้ปรารภความเพียร
16 มีนาคม 2560
1262
605 605-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1449
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1154 รายการ