ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,277 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,127 1127-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค9 พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองไม่มีศาสดา
24 พฤศจิกายน 2565
34
1,126 1126-กระบวนการเจริญมรรคกับมัคคสัจ
24 พฤศจิกายน 2565
79
1,125 1125-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค8 ผู้ปราศจากตัณหาชื่อว่ามีปัญญามาก
24 พฤศจิกายน 2565
50
1,124 1124-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค7 บุคคลผู้สร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นหนา
24 พฤศจิกายน 2565
53
1,123 1123-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค6 ปล่อยอดีต อนาคต และปัจจุบัน
3 พฤศจิกายน 2565
93
1,122 1122-การพิจารณาบารมี10
3 พฤศจิกายน 2565
59
1,121 1121-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค5 ผู้กำหนัดด้วยราคะตกไปสู่ตัณหา
3 พฤศจิกายน 2565
53
1,120 1120-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค4 ตัณหาเป็นเครื่องจองจำมั่นคงที่สุด
3 พฤศจิกายน 2565
53
1,119 1119-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค3 พ้นแล้วกลับมาผูกเพราะไม่สิ้นตัณหา
27 ตุลาคม 2565
87
1,118 1118-ศีล สมาธิ ปัญญา, ทาน ศีล ภาวนา
27 ตุลาคม 2565
131
1,117 1117-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค2 ยังมีตัณหา ทุกข์ย่อมเกิดได้อีก
27 ตุลาคม 2565
68
1,116 1116-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(2) ตัณหาเกิดขึ้นทำลายพระกปิละ
20 ตุลาคม 2565
47
1,115 1115-รวมมรรคทางทวาร6และทวาร3
20 ตุลาคม 2565
61
1,114 1114-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(1) โสกะเจริญแก่ผู้มีตัณหา
20 ตุลาคม 2565
54
1,113 1113-ขุ.ธ.นาควรรค8 วิถีแห่งความสุขและไร้ทุกข์
8 กันยายน 2565
64
1,112 1112-ขุ.ธ.นาควรรค7(2) ช้างอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
8 กันยายน 2565
26
1,111 1111-การแทงตลอดอริยสัจ16ลักษณะ
8 กันยายน 2565
78
1,110 1110-ขุ.ธ.นาควรรค7(1) ไม่ได้สหายดี ให้ไปคนเดียว
8 กันยายน 2565
39
1,109 1109-ขุ.ธ.นาควรรค6 จงถอนจิตขึ้นจากกิเลส
8 กันยายน 2565
42
1,108 1108-ขุ.ธ.นาควรรค5 ข่มจิตด้วยอุบายแยบคาย
1 กันยายน 2565
90
1,107 1107-วิธีแยกและจัดการความคิด
1 กันยายน 2565
130
1,106 1106-ขุ.ธ.นาควรรค4 บริโภคมากไม่พ้นห้องนอน
1 กันยายน 2565
48
1,105 1105-ขุ.ธ.นาควรรค3 ช้างกตัญญู
1 กันยายน 2565
44
1,104 1104-ขุ.ธ.นาควรรค2 ฝึกแล้วจะรู้นิพพานที่ไม่เคยรู้
25 สิงหาคม 2565
95
1,103 1103-สติปัฏฐานเชื่อมสู่มหาวิปัสสนา18
25 สิงหาคม 2565
88
1,102 1102-ขุ.ธ.นาควรรค1 มนุษย์ผู้ฝึกแล้วประเสริฐที่สุด
25 สิงหาคม 2565
59
1,101 1101-ขุ.ธ.นิรยวรรค9 สมาทานสัมมาทิฏฐินำไปสุคติ
21 กรกฎาคม 2565
44
1,100 1100-ขุ.ธ.นิรยวรรค8 สมาทานมิจฉาทิฏฐินำไปทุคติ
21 กรกฎาคม 2565
33
1,099 1099-ต้องกำหนดรู้ขันธ์พระอริยะหรือไม่
21 กรกฎาคม 2565
36
1,098 1098-มรรคมีสมาธิระดับฌานอย่างไร
21 กรกฎาคม 2565
74
1,097 1097-ขุ.ธ.นิรยวรรค7 พึงรักษาตนเหมือนชาวเมืองรักษานคร
21 กรกฎาคม 2565
29
1,096 1096-ขุ.ธ.นิรยวรรค6 ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า
21 กรกฎาคม 2565
25
1,095 1095-ขุ.ธ.นิรยวรรค5 การบวชที่ทำย่อหย่อนจะเกลี่ยธุลี
21 กรกฎาคม 2565
27
1,094 1094-ขุ.ธ.นิรยวรรค4 เป็นชู้ภรรยาผู้อื่นได้เหตุแห่งทุกข์4ข้อ
14 กรกฎาคม 2565
64
1,093 1093-พิจารณาอริยมรรคผ่านวิตก เวทนา และสัญญา
14 กรกฎาคม 2565
159
1,092 1092-ขุ.ธ.นิรยวรรค3 กินก้อนเหล็กแดงดีกว่าหลอกโยมฉัน
14 กรกฎาคม 2565
41
1,091 1091-ขุ.ธ.นิรยวรรค2 ภิกษุชั่วไม่สำรวมตกนรก
14 กรกฎาคม 2565
48
1,090 1090-ขุ.ธ.นิรยวรรค1 คนชอบพูดคำไม่จริงตกนรก
23 มิถุนายน 2565
35
1,089 1089-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค9 พึงยินดีอยู่ผู้เดียวฝึกฝนตนเอง
23 มิถุนายน 2565
33
1,088 1088-อาฏานาฏิยะกับการเจริญมรรค
23 มิถุนายน 2565
35
1,087 1087-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค8 สัตบุรุษปรากฏในที่ไกลเหมือนเขาหิมาลัย
23 มิถุนายน 2565
25
1,086 1086-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค7 คุณธรรมทำให้ได้รับการบูชาทุกที่
23 มิถุนายน 2565
33
1,085 1085-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค6 การเดินทางไกลในวัฏฏะเป็นทุกข์
9 มิถุนายน 2565
67
1,084 1084-ประโยชน์ของการรู้เหตุปัจจัย
9 มิถุนายน 2565
109
1,083 1083-อุเบกขาเวทนาและอุเบกขา10
9 มิถุนายน 2565
67
1,082 1082-สภาวะพิเศษในธรรมทั้งปวง10อย่าง
9 มิถุนายน 2565
77
1,081 1081-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค5 กรรมฐาน6อย่างป้องกันอมนุษย์
9 มิถุนายน 2565
47
1,080 1080-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค4 ฆ่าตัณหาที่เป็นดังมารดาเป็นต้น
9 มิถุนายน 2565
47
1,079 1079-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค3 อาสวะของผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมสิ้นไป
5 พฤษภาคม 2565
78
1,078 1078-การพิจารณาวิบากลงสู่ทุกขสัจ
5 พฤษภาคม 2565
128
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1277 รายการ