ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,092 1092-ขุ.ธ.นิรยวรรค3 กินก้อนเหล็กแดงดีกว่าหลอกโยมฉัน
14 กรกฎาคม 2565
40
1,091 1091-ขุ.ธ.นิรยวรรค2 ภิกษุชั่วไม่สำรวมตกนรก
14 กรกฎาคม 2565
48
1,090 1090-ขุ.ธ.นิรยวรรค1 คนชอบพูดคำไม่จริงตกนรก
23 มิถุนายน 2565
35
1,089 1089-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค9 พึงยินดีอยู่ผู้เดียวฝึกฝนตนเอง
23 มิถุนายน 2565
33
1,088 1088-อาฏานาฏิยะกับการเจริญมรรค
23 มิถุนายน 2565
34
1,087 1087-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค8 สัตบุรุษปรากฏในที่ไกลเหมือนเขาหิมาลัย
23 มิถุนายน 2565
25
1,086 1086-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค7 คุณธรรมทำให้ได้รับการบูชาทุกที่
23 มิถุนายน 2565
33
1,085 1085-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค6 การเดินทางไกลในวัฏฏะเป็นทุกข์
9 มิถุนายน 2565
67
1,084 1084-ประโยชน์ของการรู้เหตุปัจจัย
9 มิถุนายน 2565
103
1,083 1083-อุเบกขาเวทนาและอุเบกขา10
9 มิถุนายน 2565
64
1,082 1082-สภาวะพิเศษในธรรมทั้งปวง10อย่าง
9 มิถุนายน 2565
75
1,081 1081-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค5 กรรมฐาน6อย่างป้องกันอมนุษย์
9 มิถุนายน 2565
47
1,080 1080-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค4 ฆ่าตัณหาที่เป็นดังมารดาเป็นต้น
9 มิถุนายน 2565
46
1,079 1079-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค3 อาสวะของผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมสิ้นไป
5 พฤษภาคม 2565
74
1,078 1078-การพิจารณาวิบากลงสู่ทุกขสัจ
5 พฤษภาคม 2565
119
1,077 1077-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค2 ผู้ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ย่อมไม่พ้นจากเวร
5 พฤษภาคม 2565
39
1,076 1076-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค1(2) ลาภและการบูชาเป็นอานุภาพกรรมอดีต
5 พฤษภาคม 2565
80
1,075 1075-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค1 เพื่อสุขไพบูลย์ พึงละสุขเล็กน้อย
21 เมษายน 2565
87
1,074 1074-ตอบปัญหา อุบายละตัณหาเต็มรูปแบบ
21 เมษายน 2565
148
1,073 1073-ขุ.ธ.มัคควรรค12 ผู้ต้านทานไม่มี ต้องรีบชำระมรรค
21 เมษายน 2565
62
1,072 1072-ขุ.ธ.มัคควรรค11 ความตายพาเอาผู้ลุ่มหลงมัวเมาไป
21 เมษายน 2565
79
1,071 1071-สํ.สคาถ.วิชราสูตร เมื่อขันธ์มีอยู่ สมมติว่าสัตว์ย่อมมี
7 เมษายน 2565
136
1,070 1070-ตอบปัญหา การละกิเลสของมรรค
7 เมษายน 2565
172
1,069 1069-สํ.สคาถ.เสลาสูตร กายนี้เกิดเพราะเหตุ ดับเพราะหมดเหตุ
7 เมษายน 2565
84
1,068 1068-สํ.สคาถ.สีสุปจาลาสูตร ไม่ชอบทิฏฐิ ชอบคำสอนพระพุทธเจ้า
7 เมษายน 2565
60
1,067 1067-สํ.สคาถ.อุปจาลาสูตร ไม่ชอบสวรรค์ ชอบนิพพาน
7 เมษายน 2565
59
1,066 1066-สํ.สคาถ.จาลาสูตร ไม่ชอบใจความเกิดเพราะมีทุกข์
17 มีนาคม 2565
131
1,065 1065-สํ.สคาถ.อุปปลวัณณาสูตร อยู่คนเดียวก็ไม่มีความกลัว
17 มีนาคม 2565
95
1,064 1064-ความไม่ประมาทเป็นที่รวมกุศลธรรมทั้งปวง
17 มีนาคม 2565
118
1,063 1063-สํ.สคาถ.วิชยาสูตร พระอรหันต์ไม่มีความต้องการกาม
17 มีนาคม 2565
58
1,062 1062-สํ.สคาถ.กิสาโคตมีสูตร ลูกและผู้ชายตายเหมือนกัน
17 มีนาคม 2565
59
1,061 1061-สํ.สคาถ.โสมาสูตร การบรรลุธรรมไม่เกี่ยกับเพศ
17 มีนาคม 2565
51
1,060 1060-สํ.สคาถ.อาฬวิกาสูตร นิพพานมีอยู่จริง
17 มีนาคม 2565
87
1,059 1059-ขุ.ธ.มัคควรรค10 คนพาลไม่รู้อันตรายของชีวิต
3 มีนาคม 2565
102
1,058 1058-วิธีอบรมจิตให้เหนือเจตนา
3 มีนาคม 2565
219
1,057 1057-ขุ.ธ.มัคควรรค9 จงเพิ่มพูนสันติมรรคเท่านั้น
3 มีนาคม 2565
62
1,056 1056-ขุ.ธ.มัคควรรค8 จงตัดกิเลสดุจป่าอย่าตัดต้นไม้
3 มีนาคม 2565
71
1,055 1055-ขุ.ธ.มัคควรรค7 ปัญญาเกิดจากการประกอบ
24 กุมภาพันธ์ 2565
86
1,054 1054-ความเชื่อมโยงญาณ3รอบกับมรรค4
24 กุมภาพันธ์ 2565
85
1,053 1053-ขุ.ธ.มัคควรรค6 ชำระกุศลกรรมบถพบอริยมรรค
24 กุมภาพันธ์ 2565
86
1,052 1052-ขุ.ธ.มัคควรรค5 ผู้เกียจคร้านย่อมไม่ประสบมรรค
24 กุมภาพันธ์ 2565
76
1,051 1051-ขุ.ธ.มัคควรรค2 เห็นสามัญญลักษณะ เบื่อในทุกข์
17 กุมภาพันธ์ 2565
91
1,050 1050-สัญญาสามัญ กับ สัญญาซับซ้อน
17 กุมภาพันธ์ 2565
102
1,049 1049-ขุ.ธ.มัคควรรค1 ทางมีองค์8ประเสริฐที่สุด
17 กุมภาพันธ์ 2565
50
1,048 1048-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค10 ไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่างเพิ่งวางใจ
17 กุมภาพันธ์ 2565
43
1,047 1047-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค9 ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเรียกอริยะ
17 กุมภาพันธ์ 2565
37
1,046 1046-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค8 เว้นบาปและรู้โลกทั้งสองชื่อว่ามุนี
20 มกราคม 2565
46
1,045 1045-วิธีการดู สังขารขันธ์ และ สัญญาขันธ์
20 มกราคม 2565
112
1,044 1044-อธิบาย อนิจจตา ธัมมัฏฐิตตตา สุญญตา เป็นต้น
20 มกราคม 2565
56
1,043 1043-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค7 ลอยทั้งบุญและบาปได้ชื่อว่าภิกษุ
20 มกราคม 2565
32
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ