ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,060
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 145 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 233 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 389 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 814 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,449 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,247 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 976 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
626 626-ญาณวิภังค์12 ญาณหมวดละสี่4
1 มิถุนายน 2560
1382
625 625-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติอารักขกรรมฐาน4
1 มิถุนายน 2560
1406
624 624-ญาณวิภังค์11 ญาณหมวดละสี่3
1 มิถุนายน 2560
1355
623 623-ญาณวิภังค์10 ญาณหมวดละสี่2
18 พฤษภาคม 2560
1300
622 622-ตอบปัญหาปัญญานำเจตนา
18 พฤษภาคม 2560
1414
621 621-ญาณวิภังค์9 ญาณหมวดละสี่1
18 พฤษภาคม 2560
1485
620 620-ญาณวิภังค์8 ญาณหมวดละสาม3
4 พฤษภาคม 2560
1094
619 619-ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2560
1442
618 618-ญาณวิภังค์7 ญาณหมวดละสาม2
4 พฤษภาคม 2560
1281
617 617-ญาณวิภังค์6 ญาณหมวดละสาม1
20 เมษายน 2560
1396
616 616-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1387
615 615-ญาณวิภังค์5 ญาณหมวดละสอง2
20 เมษายน 2560
1220
614 614-ญาณวิภังค์4 ญาณหมวดละสอง1
6 เมษายน 2560
1168
613 613-ญาณวิภังค์3 ญาณหมวดละหนึ่ง3
6 เมษายน 2560
1296
612 612-ญาณวิภังค์2 ญาณหมวดละหนึ่ง2
6 เมษายน 2560
1323
611 611-ญาณวิภังค์1 ญาณหมวดละหนึ่ง1
6 เมษายน 2560
1395
610 610-ขุ.อิติ14 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต2
23 มีนาคม 2560
1244
609 609-ตอบปัญหาเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้นแตกต่างกัน
23 มีนาคม 2560
1306
608 608-ขุ.อิติ13 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต1
23 มีนาคม 2560
1358
607 607-ขุ.อิติ12 ลักษณะของผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพานต่อเนื่อง
23 มีนาคม 2560
1341
606 606-ขุ.อิติ11 ลักษณะผู้เกียจคร้านกับผู้ปรารภความเพียร
16 มีนาคม 2560
1260
605 605-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1443
604 604-ขุ.อิติ10 อุปมาบุรุษถูกกระแสน้ำพัดตกลงไป
16 มีนาคม 2560
1333
603 603-ขุ.อิติ9 ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นพุทธมามกะ
16 มีนาคม 2560
1306
602 602-ขุ.อิติ8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1322
601 601-ตอบปัญหาธรรมไม่เพ่งไม่เผลอ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1559
600 600-ขุ.อิติ7 พรหม, บุรพเทพ, บุรพาจารย์, อาหุเนยยะ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1185
599 599-ขุ.อิติ6 ตัณหาเกิดเพราะเหตุ4อย่าง
2 กุมภาพันธ์ 2560
1314
598 598-ขุ.อิติ5 พระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยธรรม5
2 กุมภาพันธ์ 2560
1293
597 597-ตอบปัญหาธรรม
2 กุมภาพันธ์ 2560
1423
596 596-ขุ.อิติ4 สมณะและพราหมณ์แท้รู้ชัดอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1308
595 595-ขุ.อิติ3 ความสิ้นอาสวะมีเพราะรู้เห็นอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1375
594 594-ขุ.อิติ2 ปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
19 มกราคม 2560
1494
593 593-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2560
1393
592 592-ขุ.อิติ1 ทาน, การจำแนก, อนุเคราะห์และยัญ
19 มกราคม 2560
1099
591 591-ขันธวิภังค์7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1188
590 590-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1549
589 589-ขันธวิภังค์6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1416
588 588-ขันธวิภังค์5 ขยายความสัญญาขันธ์
22 ธันวาคม 2559
1335
587 587-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1467
586 586-ขันธวิภังค์4 ขยายความเวทนาขันธ์โดยอาการ11-2
22 ธันวาคม 2559
1308
585 585-ขันธวิภังค์3 ขยายความเวทนาขันธ์โดยอาการ11-1
22 ธันวาคม 2559
1423
584 584-ขันธวิภังค์2 ขยายความรูปขันธ์โดยอาการ11
1 ธันวาคม 2559
1360
583 583-ตอบปัญหาธรรม
1 ธันวาคม 2559
1602
582 582-ขันธวิภังค์1 ความหมายของขันธ์5
1 ธันวาคม 2559
1993
581 581-ตอบปัญหาธรรม.mp3
17 พฤศจิกายน 2559
1626
580 580-สติปัฏฐานวิภังค์10 วิธีเห็นธรรมในธรรม
17 พฤศจิกายน 2559
1480
579 579-สติปัฏฐานวิภังค์9 เห็นจิตภายในและภายนอก
3 พฤศจิกายน 2559
1455
578 578-ตอบปัญหาธรรม
3 พฤศจิกายน 2559
1499
577 577-สติปัฏฐานวิภังค์8 เห็นจิตในจิตภายใน
3 พฤศจิกายน 2559
1413
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 976 รายการ