ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,799
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 297 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 228 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 836 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 598 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 667 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,165 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,113 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
663 663-สิกขาบทวิภังค์1 สิกขาบทคือวิรตี-เจตนา-ธรรม
19 ตุลาคม 2560
1269
662 662-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
1412
661 661-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
1217
660 660-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
1122
659 659-สัลเลขสูตร7 ธรรมเพื่อความดับสนิทของกิเลส
5 ตุลาคม 2560
1495
658 658-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ15
5 ตุลาคม 2560
1352
657 657-สัลเลขสูตร6 ธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
1304
656 656-สัลเลขสูตร5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
5 ตุลาคม 2560
1365
655 655-สัลเลขสูตร4 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง(ต่อ)
28 กันยายน 2560
1396
654 654-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
1519
653 653-สัลเลขสูตร3 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง
28 กันยายน 2560
1487
652 652-สังเลขสูตร2 วิธีละทิฏฐิและสิ่งที่ไม่ใช่สัลเลขธรรม
14 กันยายน 2560
1349
651 651-ตอบปัญหาศรัทธา,สัทธินทรีย์,สัทธาพละ,สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
1392
650 650-สัลเลขสูตร1 ธรรม44อย่าง5นัย
14 กันยายน 2560
1383
649 649-ญาณวิภังค์29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
1349
648 648-ญาณวิภังค์28 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 สิงหาคม 2560
1255
647 647-ญาณวิภังค์27 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ2
24 สิงหาคม 2560
1156
646 646-ตอบปัญหาเจริญมรรคอิงอาศัยวิเวก
24 สิงหาคม 2560
1247
645 645-ญาณวิภังค์26 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ1
24 สิงหาคม 2560
1144
644 644-ญาณวิภังค์26 อินทรีย์อ่อนแก่และอาการไม่ดีเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
1351
643 643-ตอบปัญหารับวิบากจนหมดบุญเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
1692
642 642-ญาณวิภังค์25 อนุสัย จริต และธุลีในดวงตา
3 สิงหาคม 2560
1426
641 641-ญาณวิภังค์24 อินทริยปโรปริยัตตญาณ
3 สิงหาคม 2560
1268
640 640-ญาณวิภังค์23 นานาธิมุตติกญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1208
639 639-ตอบปัญหาลำดับการกำจัดความโกรธ
20 กรกฎาคม 2560
1520
638 638-ญาณวิภังค์22 สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ กับ นานาธาตุญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1466
637 637-ญาณวิภังค์21 กัมมวิปากญาณ
6 กรกฎาคม 2560
1426
636 636-ญาณวิภังค์20 ฐานาฐานญาณ3
6 กรกฎาคม 2560
1319
635 635-ตอบปัญหากระบวนการปฏิบัติตามลำดับ
6 กรกฎาคม 2560
1287
634 634-ญาณวิภังค์19 ฐานาฐานญาณ2
6 กรกฎาคม 2560
1368
633 633-ญาณวิภังค์18 ฐานาฐานญาณ1
6 กรกฎาคม 2560
1433
632 632-ญาณวิภังค์17 ญาณหมวดละเก้าและหมวดละสิบ
15 มิถุนายน 2560
1311
631 631-ตอบปัญหาตัวอย่างฝึกองค์มรรค
15 มิถุนายน 2560
1577
630 630-ญาณวิภังค์16 ญาณหมวดละแปด
15 มิถุนายน 2560
1316
629 629-ญาณวิภังค์15 ญาณหมวดละเจ็ด
15 มิถุนายน 2560
1340
628 628-ญาณวิภังค์14 ญาณหมวดละหก
15 มิถุนายน 2560
1325
627 627-ญาณวิภังค์13 ญาณหมวดละห้า
1 มิถุนายน 2560
1365
626 626-ญาณวิภังค์12 ญาณหมวดละสี่4
1 มิถุนายน 2560
1385
625 625-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติอารักขกรรมฐาน4
1 มิถุนายน 2560
1408
624 624-ญาณวิภังค์11 ญาณหมวดละสี่3
1 มิถุนายน 2560
1357
623 623-ญาณวิภังค์10 ญาณหมวดละสี่2
18 พฤษภาคม 2560
1301
622 622-ตอบปัญหาปัญญานำเจตนา
18 พฤษภาคม 2560
1416
621 621-ญาณวิภังค์9 ญาณหมวดละสี่1
18 พฤษภาคม 2560
1487
620 620-ญาณวิภังค์8 ญาณหมวดละสาม3
4 พฤษภาคม 2560
1095
619 619-ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2560
1445
618 618-ญาณวิภังค์7 ญาณหมวดละสาม2
4 พฤษภาคม 2560
1282
617 617-ญาณวิภังค์6 ญาณหมวดละสาม1
20 เมษายน 2560
1397
616 616-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1388
615 615-ญาณวิภังค์5 ญาณหมวดละสอง2
20 เมษายน 2560
1221
614 614-ญาณวิภังค์4 ญาณหมวดละสอง1
6 เมษายน 2560
1170
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1113 รายการ