ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,142 1142-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค7 อยู่ด้วยเมตตาบรรลุสันตบทเป็นต้น
12 มกราคม 2566
53
1,141 1141-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค6 ไม่ยึดนามรูปเป็นของตนและไม่เศร้าโศก
22 ธันวาคม 2565
112
1,140 1140-นิยาม5รวมลงในธัมมนิยาม
22 ธันวาคม 2565
62
1,139 1139-โยนิโสมนสิการ กับ โอปนยิโก.
22 ธันวาคม 2565
70
1,138 1138-องค์ธรรมของ ไม่พัก ไม่เพียร
22 ธันวาคม 2565
64
1,137 1137-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค5 ไม่ดูหมิ่นลาภตนและมีอาชีวะบริสุทธิ์
22 ธันวาคม 2565
34
1,136 1136-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค4 ยินดีในธรรมจะไม่เสื่อมจากสัทธรรม
22 ธันวาคม 2565
37
1,135 1135-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค3 วาจาไพเราะแสดงอัตถะและธรรม
22 ธันวาคม 2565
37
1,134 1134-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค2 ภิกษุยินดีภายในตั้งมั่นและสันโดษ
22 ธันวาคม 2565
54
1,133 1133-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค1 สำรวมได้หมดพ้นทุกข์ทั้งปวง
15 ธันวาคม 2565
113
1,132 1132-วิธีพิจารณามูลปริญญาตามวิถีจิต
15 ธันวาคม 2565
82
1,131 1131-ธรรมงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
15 ธันวาคม 2565
80
1,130 1130-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค12 หมู่สัตว์มีกิเลสเป็นโืทษภายใน
15 ธันวาคม 2565
66
1,129 1129-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค11 โภคะทำลายคนทรามปัญญา
15 ธันวาคม 2565
49
1,128 1128-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค10 อรหัตตผลสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง
24 พฤศจิกายน 2565
61
1,127 1127-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค9 พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองไม่มีศาสดา
24 พฤศจิกายน 2565
33
1,126 1126-กระบวนการเจริญมรรคกับมัคคสัจ
24 พฤศจิกายน 2565
76
1,125 1125-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค8 ผู้ปราศจากตัณหาชื่อว่ามีปัญญามาก
24 พฤศจิกายน 2565
47
1,124 1124-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค7 บุคคลผู้สร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นหนา
24 พฤศจิกายน 2565
49
1,123 1123-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค6 ปล่อยอดีต อนาคต และปัจจุบัน
3 พฤศจิกายน 2565
87
1,122 1122-การพิจารณาบารมี10
3 พฤศจิกายน 2565
56
1,121 1121-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค5 ผู้กำหนัดด้วยราคะตกไปสู่ตัณหา
3 พฤศจิกายน 2565
51
1,120 1120-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค4 ตัณหาเป็นเครื่องจองจำมั่นคงที่สุด
3 พฤศจิกายน 2565
50
1,119 1119-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค3 พ้นแล้วกลับมาผูกเพราะไม่สิ้นตัณหา
27 ตุลาคม 2565
84
1,118 1118-ศีล สมาธิ ปัญญา, ทาน ศีล ภาวนา
27 ตุลาคม 2565
124
1,117 1117-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค2 ยังมีตัณหา ทุกข์ย่อมเกิดได้อีก
27 ตุลาคม 2565
66
1,116 1116-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(2) ตัณหาเกิดขึ้นทำลายพระกปิละ
20 ตุลาคม 2565
38
1,115 1115-รวมมรรคทางทวาร6และทวาร3
20 ตุลาคม 2565
54
1,114 1114-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(1) โสกะเจริญแก่ผู้มีตัณหา
20 ตุลาคม 2565
45
1,113 1113-ขุ.ธ.นาควรรค8 วิถีแห่งความสุขและไร้ทุกข์
8 กันยายน 2565
63
1,112 1112-ขุ.ธ.นาควรรค7(2) ช้างอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
8 กันยายน 2565
25
1,111 1111-การแทงตลอดอริยสัจ16ลักษณะ
8 กันยายน 2565
68
1,110 1110-ขุ.ธ.นาควรรค7(1) ไม่ได้สหายดี ให้ไปคนเดียว
8 กันยายน 2565
38
1,109 1109-ขุ.ธ.นาควรรค6 จงถอนจิตขึ้นจากกิเลส
8 กันยายน 2565
40
1,108 1108-ขุ.ธ.นาควรรค5 ข่มจิตด้วยอุบายแยบคาย
1 กันยายน 2565
87
1,107 1107-วิธีแยกและจัดการความคิด
1 กันยายน 2565
125
1,106 1106-ขุ.ธ.นาควรรค4 บริโภคมากไม่พ้นห้องนอน
1 กันยายน 2565
47
1,105 1105-ขุ.ธ.นาควรรค3 ช้างกตัญญู
1 กันยายน 2565
42
1,104 1104-ขุ.ธ.นาควรรค2 ฝึกแล้วจะรู้นิพพานที่ไม่เคยรู้
25 สิงหาคม 2565
93
1,103 1103-สติปัฏฐานเชื่อมสู่มหาวิปัสสนา18
25 สิงหาคม 2565
83
1,102 1102-ขุ.ธ.นาควรรค1 มนุษย์ผู้ฝึกแล้วประเสริฐที่สุด
25 สิงหาคม 2565
58
1,101 1101-ขุ.ธ.นิรยวรรค9 สมาทานสัมมาทิฏฐินำไปสุคติ
21 กรกฎาคม 2565
42
1,100 1100-ขุ.ธ.นิรยวรรค8 สมาทานมิจฉาทิฏฐินำไปทุคติ
21 กรกฎาคม 2565
30
1,099 1099-ต้องกำหนดรู้ขันธ์พระอริยะหรือไม่
21 กรกฎาคม 2565
33
1,098 1098-มรรคมีสมาธิระดับฌานอย่างไร
21 กรกฎาคม 2565
68
1,097 1097-ขุ.ธ.นิรยวรรค7 พึงรักษาตนเหมือนชาวเมืองรักษานคร
21 กรกฎาคม 2565
29
1,096 1096-ขุ.ธ.นิรยวรรค6 ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า
21 กรกฎาคม 2565
25
1,095 1095-ขุ.ธ.นิรยวรรค5 การบวชที่ทำย่อหย่อนจะเกลี่ยธุลี
21 กรกฎาคม 2565
27
1,094 1094-ขุ.ธ.นิรยวรรค4 เป็นชู้ภรรยาผู้อื่นได้เหตุแห่งทุกข์4ข้อ
14 กรกฎาคม 2565
62
1,093 1093-พิจารณาอริยมรรคผ่านวิตก เวทนา และสัญญา
14 กรกฎาคม 2565
135
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ