ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,263 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,163 1163-ขุ.ธ.พราหมณวรรค9 ควรนอบน้อมครูผู้สอนให้รู้แจ้งอริยสัจ
23 กุมภาพันธ์ 2566
25
1,162 1162-ขุ.ธ.พราหมณวรรค8 ผู้ห้ามทุจริตทั้ง3ทวารได้เป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
33
1,161 1161-ขุ.ธ.พราหมณวรรค7 จิตไม่มีความเบียดเบียนทุกข์ย่อมระงับ
9 กุมภาพันธ์ 2566
65
1,160 1160-อาสวะ อนุสัย สังโยชน์ เป็นอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2566
108
1,159 1159-การเจริญและรวมมรรคทำอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2566
134
1,158 1158-ขุ.ธ.พราหมณวรรค6 ผู้กำจัดมลทินของตนเป็นบรรพชิต
9 กุมภาพันธ์ 2566
32
1,157 1157-ขุ.ธ.พราหมณวรรค5 พระพุทธเจ้าโดดเด่นด้วยเดช5อย่าง
9 กุมภาพันธ์ 2566
32
1,156 1156-ขุ.ธ.พราหมณวรรค4 ผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
30
1,155 1155-ขุ.ธ.พราหมณวรรค3 ไม่ยึดถือฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
42
1,154 1154-ขุ.ธ.พราหมณวรรค2 ผู้ถึงฝั่งแห่งสมถะและวิปัสสนา
19 มกราคม 2566
81
1,153 1153-ขุ.ธ.พราหมณวรรค1 รู้ความสิ้นสังขารจะรู้นิพพาน
19 มกราคม 2566
84
1,152 1152-ความหมายและองค์ธรรมพยาบาท
19 มกราคม 2566
48
1,151 1151-สภาวะของมัจจุราชกับเสนา
19 มกราคม 2566
52
1,150 1150-ความเคยชินโยงปัจจัย24และมรรค
19 มกราคม 2566
73
1,149 1149-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค12 ประกอบความเพียรทำโลกนี้ให้สว่าง
19 มกราคม 2566
37
1,148 1148-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค11 ผู้มากด้วยปราโมทย์พึงถึงนิพพาน
19 มกราคม 2566
44
1,147 1147-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค10 จงเตือนตนด้วยตนและเป็นที่พึ่งของตน
12 มกราคม 2566
74
1,146 1146-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค9 ลักษณะภิกษุผู้สงบระงับแล้ว
12 มกราคม 2566
49
1,145 1145-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค8 จงสลัดทิ้งราคะและโทสะ
12 มกราคม 2566
57
1,144 1144-สัตตบท36 อตัมมยตา สติปัฏฐาน3
12 มกราคม 2566
52
1,143 1143-มีตนส่งไปแล้ว คืออย่างไร
12 มกราคม 2566
68
1,142 1142-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค7 อยู่ด้วยเมตตาบรรลุสันตบทเป็นต้น
12 มกราคม 2566
53
1,141 1141-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค6 ไม่ยึดนามรูปเป็นของตนและไม่เศร้าโศก
22 ธันวาคม 2565
113
1,140 1140-นิยาม5รวมลงในธัมมนิยาม
22 ธันวาคม 2565
63
1,139 1139-โยนิโสมนสิการ กับ โอปนยิโก.
22 ธันวาคม 2565
72
1,138 1138-องค์ธรรมของ ไม่พัก ไม่เพียร
22 ธันวาคม 2565
67
1,137 1137-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค5 ไม่ดูหมิ่นลาภตนและมีอาชีวะบริสุทธิ์
22 ธันวาคม 2565
34
1,136 1136-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค4 ยินดีในธรรมจะไม่เสื่อมจากสัทธรรม
22 ธันวาคม 2565
37
1,135 1135-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค3 วาจาไพเราะแสดงอัตถะและธรรม
22 ธันวาคม 2565
37
1,134 1134-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค2 ภิกษุยินดีภายในตั้งมั่นและสันโดษ
22 ธันวาคม 2565
56
1,133 1133-ขุ.ธ.ภิกขุวรรค1 สำรวมได้หมดพ้นทุกข์ทั้งปวง
15 ธันวาคม 2565
113
1,132 1132-วิธีพิจารณามูลปริญญาตามวิถีจิต
15 ธันวาคม 2565
83
1,131 1131-ธรรมงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
15 ธันวาคม 2565
81
1,130 1130-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค12 หมู่สัตว์มีกิเลสเป็นโืทษภายใน
15 ธันวาคม 2565
66
1,129 1129-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค11 โภคะทำลายคนทรามปัญญา
15 ธันวาคม 2565
50
1,128 1128-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค10 อรหัตตผลสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง
24 พฤศจิกายน 2565
61
1,127 1127-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค9 พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองไม่มีศาสดา
24 พฤศจิกายน 2565
33
1,126 1126-กระบวนการเจริญมรรคกับมัคคสัจ
24 พฤศจิกายน 2565
77
1,125 1125-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค8 ผู้ปราศจากตัณหาชื่อว่ามีปัญญามาก
24 พฤศจิกายน 2565
48
1,124 1124-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค7 บุคคลผู้สร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นหนา
24 พฤศจิกายน 2565
51
1,123 1123-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค6 ปล่อยอดีต อนาคต และปัจจุบัน
3 พฤศจิกายน 2565
91
1,122 1122-การพิจารณาบารมี10
3 พฤศจิกายน 2565
58
1,121 1121-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค5 ผู้กำหนัดด้วยราคะตกไปสู่ตัณหา
3 พฤศจิกายน 2565
51
1,120 1120-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค4 ตัณหาเป็นเครื่องจองจำมั่นคงที่สุด
3 พฤศจิกายน 2565
51
1,119 1119-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค3 พ้นแล้วกลับมาผูกเพราะไม่สิ้นตัณหา
27 ตุลาคม 2565
85
1,118 1118-ศีล สมาธิ ปัญญา, ทาน ศีล ภาวนา
27 ตุลาคม 2565
127
1,117 1117-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค2 ยังมีตัณหา ทุกข์ย่อมเกิดได้อีก
27 ตุลาคม 2565
67
1,116 1116-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(2) ตัณหาเกิดขึ้นทำลายพระกปิละ
20 ตุลาคม 2565
46
1,115 1115-รวมมรรคทางทวาร6และทวาร3
20 ตุลาคม 2565
58
1,114 1114-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(1) โสกะเจริญแก่ผู้มีตัณหา
20 ตุลาคม 2565
53
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1263 รายการ