ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 266 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,171 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,347 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,800 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 951 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
651 651-ตอบปัญหาศรัทธา,สัทธินทรีย์,สัทธาพละ,สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
1382
650 650-สัลเลขสูตร1 ธรรม44อย่าง5นัย
14 กันยายน 2560
1373
649 649-ญาณวิภังค์29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
1345
648 648-ญาณวิภังค์28 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 สิงหาคม 2560
1249
647 647-ญาณวิภังค์27 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ2
24 สิงหาคม 2560
1151
646 646-ตอบปัญหาเจริญมรรคอิงอาศัยวิเวก
24 สิงหาคม 2560
1239
645 645-ญาณวิภังค์26 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ1
24 สิงหาคม 2560
1137
644 644-ญาณวิภังค์26 อินทรีย์อ่อนแก่และอาการไม่ดีเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
1347
643 643-ตอบปัญหารับวิบากจนหมดบุญเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
1679
642 642-ญาณวิภังค์25 อนุสัย จริต และธุลีในดวงตา
3 สิงหาคม 2560
1420
641 641-ญาณวิภังค์24 อินทริยปโรปริยัตตญาณ
3 สิงหาคม 2560
1264
640 640-ญาณวิภังค์23 นานาธิมุตติกญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1204
639 639-ตอบปัญหาลำดับการกำจัดความโกรธ
20 กรกฎาคม 2560
1505
638 638-ญาณวิภังค์22 สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ กับ นานาธาตุญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1462
637 637-ญาณวิภังค์21 กัมมวิปากญาณ
6 กรกฎาคม 2560
1420
636 636-ญาณวิภังค์20 ฐานาฐานญาณ3
6 กรกฎาคม 2560
1314
635 635-ตอบปัญหากระบวนการปฏิบัติตามลำดับ
6 กรกฎาคม 2560
1275
634 634-ญาณวิภังค์19 ฐานาฐานญาณ2
6 กรกฎาคม 2560
1363
633 633-ญาณวิภังค์18 ฐานาฐานญาณ1
6 กรกฎาคม 2560
1426
632 632-ญาณวิภังค์17 ญาณหมวดละเก้าและหมวดละสิบ
15 มิถุนายน 2560
1306
631 631-ตอบปัญหาตัวอย่างฝึกองค์มรรค
15 มิถุนายน 2560
1564
630 630-ญาณวิภังค์16 ญาณหมวดละแปด
15 มิถุนายน 2560
1312
629 629-ญาณวิภังค์15 ญาณหมวดละเจ็ด
15 มิถุนายน 2560
1336
628 628-ญาณวิภังค์14 ญาณหมวดละหก
15 มิถุนายน 2560
1318
627 627-ญาณวิภังค์13 ญาณหมวดละห้า
1 มิถุนายน 2560
1359
626 626-ญาณวิภังค์12 ญาณหมวดละสี่4
1 มิถุนายน 2560
1379
625 625-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติอารักขกรรมฐาน4
1 มิถุนายน 2560
1400
624 624-ญาณวิภังค์11 ญาณหมวดละสี่3
1 มิถุนายน 2560
1350
623 623-ญาณวิภังค์10 ญาณหมวดละสี่2
18 พฤษภาคม 2560
1297
622 622-ตอบปัญหาปัญญานำเจตนา
18 พฤษภาคม 2560
1409
621 621-ญาณวิภังค์9 ญาณหมวดละสี่1
18 พฤษภาคม 2560
1483
620 620-ญาณวิภังค์8 ญาณหมวดละสาม3
4 พฤษภาคม 2560
1092
619 619-ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2560
1439
618 618-ญาณวิภังค์7 ญาณหมวดละสาม2
4 พฤษภาคม 2560
1279
617 617-ญาณวิภังค์6 ญาณหมวดละสาม1
20 เมษายน 2560
1393
616 616-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1384
615 615-ญาณวิภังค์5 ญาณหมวดละสอง2
20 เมษายน 2560
1218
614 614-ญาณวิภังค์4 ญาณหมวดละสอง1
6 เมษายน 2560
1166
613 613-ญาณวิภังค์3 ญาณหมวดละหนึ่ง3
6 เมษายน 2560
1293
612 612-ญาณวิภังค์2 ญาณหมวดละหนึ่ง2
6 เมษายน 2560
1320
611 611-ญาณวิภังค์1 ญาณหมวดละหนึ่ง1
6 เมษายน 2560
1393
610 610-ขุ.อิติ14 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต2
23 มีนาคม 2560
1243
609 609-ตอบปัญหาเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้นแตกต่างกัน
23 มีนาคม 2560
1304
608 608-ขุ.อิติ13 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต1
23 มีนาคม 2560
1356
607 607-ขุ.อิติ12 ลักษณะของผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพานต่อเนื่อง
23 มีนาคม 2560
1339
606 606-ขุ.อิติ11 ลักษณะผู้เกียจคร้านกับผู้ปรารภความเพียร
16 มีนาคม 2560
1257
605 605-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1438
604 604-ขุ.อิติ10 อุปมาบุรุษถูกกระแสน้ำพัดตกลงไป
16 มีนาคม 2560
1329
603 603-ขุ.อิติ9 ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นพุทธมามกะ
16 มีนาคม 2560
1304
602 602-ขุ.อิติ8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1320
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 951 รายการ