ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
942 942-ขุ.ธ.อัตตวรรค10 พึงขวนขวายในประโยชน์ตนให้เต็มที่
22 เมษายน 2564
81
941 941-ขุ.ธ.อัตตวรรค9 บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน
22 เมษายน 2564
92
940 940-ผู้ศึกษาธรรมเกิดเป็นเทวดาบรรลุธรรม4แบบ
1 เมษายน 2564
223
939 939-ตัณหาในปิยรูปสาตรูป60
1 เมษายน 2564
217
938 938-ขุ.ธ.อัตตวรรค8 ทิฏฐิเลวและโต้แย้งคำสอนเกิดเพื่อทำลายตน
1 เมษายน 2564
99
937 937-ขุ.ธ.อัตตวรรค7 สิ่งดีและมีประโยชน์ทำยากที่สุด
1 เมษายน 2564
134
936 936-ขุ.ธ.อัตตวรรค6 ความทุศีลสิ้นเชิงทำลายผู้นั้น
1 เมษายน 2564
106
935 935-ขุ.ธ.อัตตวรรค5 บาปที่ตนทำนั่นเอง ทำลายตน
18 มีนาคม 2564
124
934 934-ขุ.ธ.อัตตวรรค4(2) อดีตนิทานมารดาท่านพระกุมารกัสสปะ
18 มีนาคม 2564
94
933 933-ตอบปัญหา ประกอบมรรคเพื่อละวิภวตัณหา
18 มีนาคม 2564
185
932 932-ขุ.ธ.อัตตวรรค4(1) ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก
18 มีนาคม 2564
94
931 931-ขุ.ธ.อัตตวรรค3 ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกผู้อื่น ตนฝึกยากที่สุด
18 มีนาคม 2564
72
930 930-ขุ.ธ.อัตตวรรค2 ตั้งตนไว้ในธรรมเหมาะสมก่อน ค่อยสอนผู้อื่น
18 มีนาคม 2564
107
929 929-ขุ.ธ.อัตตวรรค1 พึงรักษาตนในวัยใดวัยหนึ่ง
11 มีนาคม 2564
92
928 928-เหตุแห่งเอตทัคคะ และ สิ่งขวางมรรคผล
11 มีนาคม 2564
96
927 927-สุตมยญาณกับการนำไปปฏิบัติ
11 มีนาคม 2564
91
926 926-มหาปัญญากถา12 บุคคลผู้มีปฏิสัมภิทามากขึ้นตามลำดับ
11 มีนาคม 2564
67
925 925-มหาปัญญากถา11 นิพเพธิกปัญญา ปัญญาชำแรกกิเลส
11 มีนาคม 2564
66
924 924-ตอบปัญหา ละทิฏฐิโดยพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4นัย
4 กุมภาพันธ์ 2564
164
923 923-มหาปัญญากถา10 ติกขปัญญา ปัญญาแหลมคม
4 กุมภาพันธ์ 2564
64
922 922-มหาปัญญากถา9 ชวนปัญญา ปัญญาแล่นเร็ว
4 กุมภาพันธ์ 2564
78
921 921-ตอบปัญหา วิธีเจริญมรรคทางทวาร6และกรรม3
21 มกราคม 2564
207
920 920-มหาปัญญากถา8 ปัญญาพาหุลละ สีฆ.ลหุ.หาสปัญญา
21 มกราคม 2564
74
919 919-มหาปัญญากถา7 ภูริปัญญา
21 มกราคม 2564
61
918 918-มหาปัญญากถา6 พระพุทธเจ้าทรงมีอสามันตปัญญาเป็นยอด
21 มกราคม 2564
82
917 917-มหาปัญญากถา5 วิปุลปัญญา คัมภีรปัญญา และอสามันตปัญญา
7 มกราคม 2564
81
916 916-ปัจจัยที่มีอิทธพลเยอะสุดและวิธีดูวิบากอย่างง่าย
7 มกราคม 2564
244
915 915-มหาปัญญากถา4 มหาปัญญา และ ปุถุปัญญา
7 มกราคม 2564
78
914 914-มหาปัญญากถา3 ปัญญาปฏิลาภะ ปัญญาพุทฒิ และปัญญเวปุลละ
7 มกราคม 2564
88
913 913-มหาปัญญากถา2 เหตุ4 ทำให้แจ้งผล5 เป็นไปเพื่อปัญญา16
24 ธันวาคม 2563
159
912 912-ตอบปัญหา เจตสิก ยุคลธรรม สัมมาสมาธิ สัญญา เป็นต้น
24 ธันวาคม 2563
172
911 911-มหาปัญญากถา1 เชื่อมโยงอนุปัสสนา7 ปัญญา10 ปฏิสัมภิทา4
24 ธันวาคม 2563
146
910 910-ขุ.ธ.ชราวรรค9(2) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่2
17 ธันวาคม 2563
97
909 909-ตอบปัญหา ที่เกิด-ที่ดับและลักษณะของตัณหา
17 ธันวาคม 2563
218
908 908-ขุ.ธ.ชราวรรค9(1) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่1
17 ธันวาคม 2563
91
907 907-ขุ.ธ.ชราวรรค8 พุทธอุทานครั้งแรกหลังจากตรัสรู้
17 ธันวาคม 2563
102
906 906-ขุ.ธ.ชราวรรค7 พระโลลุทายีกล่าวธรรมสะเปะสะปะ
19 พฤศจิกายน 2563
68
905 905-ขุ.ธ.ชราวรรค6 มัลลิกาเทวีตกนรก7วันแล้วเกิดุสิตภพ
19 พฤศจิกายน 2563
87
904 904-ตอบปัญหาการพิจารณาธรรม201บทลงสู่อริยสัจ
19 พฤศจิกายน 2563
84
903 903-ขุ.ธ.ชราวรรค5 พระนางรูปนันทาเถรีพิจารณาร่างกาย
19 พฤศจิกายน 2563
84
902 902-ขุ.ธ.ชราวรรค4 ภิกษุสำคัญตนว่าบรรลุอรหันต์
19 พฤศจิกายน 2563
75
901 901-ขุ.ธ.ชราวรรค3 อุตตราเถรีอายุ120ปีบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
111
900 900-ขุ.ธ.ชราวรรค2(2) พิจารณาศพนางสิริมา
5 พฤศจิกายน 2563
72
899 899-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาคุณพระรัตนตรัยให้ลื่นไหล
5 พฤศจิกายน 2563
268
898 898-ขุ.ธ.ชราวรรค2(1) นางสิริมาเสียชีวิต
5 พฤศจิกายน 2563
78
897 897-ขุ.ธ.ชราวรรค1 หญิงสหายนางวิสาขาบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
143
896 896-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค11 สุขสามเณรวัตถุ สามเณรสุข7ขวบบรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
93
895 895-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(2) ปิโลกติกติสสเถรวัตถุ2 เตือนตนด้วยผ้าเก่า
29 ตุลาคม 2563
81
894 894-ตอบปัญหารูปแบบการพิจารณาในสติปัฏฐาน
29 ตุลาคม 2563
150
893 893-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(1) ปิโลติกติสสเถรวัตถุ1 ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริ
29 ตุลาคม 2563
82
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ