ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,042 1042-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค6 ทำบาปให้สงบระงับชื่อว่าสมณะ
20 มกราคม 2565
32
1,041 1041-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค5 ตัดความริษยาเป็นต้นได้ชื่อว่าคนดี
20 มกราคม 2565
38
1,040 1040-ความเห็นผิดในรูปนามตามสักกายทิฏฐิ20
6 มกราคม 2565
190
1,039 1039-โลกิยสัมมาทิฏฐิเพื่อโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
6 มกราคม 2565
122
1,038 1038-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค4 ผู้มีสัจจะและอหิงสาเป็นต้นเรียกเถระ
6 มกราคม 2565
63
1,037 1037-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค3 ผู้เห็นสัจจะและไม่ประมาทเรียกธัมมธร
6 มกราคม 2565
55
1,036 1036-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค2 ผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเรียกว่าบัณฑิต
6 มกราคม 2565
68
1,035 1035-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค1 ตัดสินคดีตามธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม
16 ธันวาคม 2564
63
1,034 1034-พกพรหมเห็นผิดว่าพรหมโลกเที่ยงแท้
16 ธันวาคม 2564
80
1,033 1033-ขุ.ธ.มลวรรค12 สมณะภายนอกพุทธศาสนาไม่มี
16 ธันวาคม 2564
45
1,032 1032-ขุ.ธ.มลวรรค11 อาสวะเจริญขึ้นแก่ผู้ชอบเพ่งโทษคนอื่น
16 ธันวาคม 2564
63
1,031 1031-ขุ.ธ.มลวรรค10 ข้อบกพร่องของคนอื่นเห็นได้ง่าย
16 ธันวาคม 2564
58
1,030 1030-ขุ.ธ.มลวรรค9 แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี
2 ธันวาคม 2564
92
1,029 1029-ขุ.ธ.มลวรรค8(2) ติเตียนทานของผู้อื่นไม่ได้สมาธิ
2 ธันวาคม 2564
66
1,028 1028-พิจารณาธรรมตามปัจจัยจัดลงในอริยสัจ
2 ธันวาคม 2564
106
1,027 1027-ขุ.ธ.มลวรรค8(1) ทำลายอกุศลจิตด้วยมรรคจึงถึงสมาธิ
2 ธันวาคม 2564
61
1,026 1026-ขุ.ธ.มลวรรค7 ผู้ผิดศีลขุดทำลายต้นทุนของตน
2 ธันวาคม 2564
55
1,025 1025-ขุ.ธ.มลวรรค6 ผู้อาชีวะบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตลำบาก
2 ธันวาคม 2564
62
1,024 1024-ขุ.ธ.มลวรรค5 อวิชชาเป็นมลทินที่สูงสุด
18 พฤศจิกายน 2564
54
1,023 1023-หัวข้อธรรม ลักษณะพิเศษและกิจต่อธรรม
18 พฤศจิกายน 2564
48
1,022 1022-ขุ.ธ.มลวรรค4 ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา
18 พฤศจิกายน 2564
40
1,021 1021-ขุ.ธ.มลวรรค3 กรรมของตนนำไปทุคติ
18 พฤศจิกายน 2564
51
1,020 1020-ขุ.ธ.มลวรรค2 คนมีปัญญากำจัดมลทินของตนทุกโอกาส
18 พฤศจิกายน 2564
54
1,019 1019-ขุ.ธ.มลวรรค1 ท่านจงรีบกระทำที่พึ่งให้แก่ตน
4 พฤศจิกายน 2564
119
1,018 1018-วิธีพิจารณาผัสสะให้หยั่งลงอริยสัจ
4 พฤศจิกายน 2564
166
1,017 1017-ขุ.ธ.โกธวรรค8 ผู้สำรวมกายวาจใจชื่อว่าสำรวมรอบด้าน
4 พฤศจิกายน 2564
68
1,016 1016-ขุ.ธ.โกธวรรค7 นินทาและสรรเสริญเป็นของเก่า
4 พฤศจิกายน 2564
62
1,015 1015-ขุ.ธ.โกธวรรค6 อาสวะไม่มีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อ
28 ตุลาคม 2564
108
1,014 1014-ขุ.ธ.โกธวรรค5(2) พราหมณ์และพราหมณีอรหันต์
28 ตุลาคม 2564
64
1,013 1013-วิธีอธิบายธรรมแก่คนนอกศาสนา
28 ตุลาคม 2564
92
1,012 1012-ขุ.ธ.โกธวรรค5(1) พระอเสขมุนีเข้าถึงนิพพาน
28 ตุลาคม 2564
50
1,011 1011-ขุ.ธ.โกธวรรค4 พึงกล่าวคำสัตย์ ไม่พึงโกรธ
28 ตุลาคม 2564
49
1,010 1010-ขุ.ธ.โกธวรรค3 ชนะความโกรธด้วยเมตตา
28 ตุลาคม 2564
58
1,009 1009-ขุ.ธ.โกธวรรค2 พึงหยุดยั้งความโกรธที่เกิดขึ้น
7 ตุลาคม 2564
123
1,008 1008-วิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้อง
7 ตุลาคม 2564
127
1,007 1007-จากวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิไปสู่เห็นนิพพาน
7 ตุลาคม 2564
169
1,006 1006-ขุ.ธ.โกธวรรค1 พึงละความโกรธและมานะ
7 ตุลาคม 2564
87
1,005 1005-ขุ.ธ.ปิยวรรค9 บุญต้อนรับผู้ทำบุญไว้เหมือนญาติ
7 ตุลาคม 2564
77
1,004 1004-ขุ.ธ.ปิยวรรค8 ลักษณะจิตพระอนาคามี
7 ตุลาคม 2564
89
1,003 1003-ขุ.ธ.ปิยวรรค7 ประชาชนรักพระอรหันต์
16 กันยายน 2564
55
1,002 1002-การพิจารณาอสัมโมหะในสัมปชัญญบรรพ
16 กันยายน 2564
80
1,001 1001-ขุ.ธ.ปิยวรรค6 ความโศกเกิดจากตัณหา
16 กันยายน 2564
64
1,000 1000-ขุ.ธ.ปิยวรรค5 ความโศกเกิดจากกาม
16 กันยายน 2564
55
999 999-ขุ.ธ.ปิยวรรค4 ความโศกเกิดจากความยินดี
16 กันยายน 2564
49
998 998-ขุ.ธ.ปิยวรรค3 ความโศกเกิดจากความรัก
16 กันยายน 2564
54
997 997-ขุ.ธ.ปิยวรรค2 ความโศกเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก
16 กันยายน 2564
64
996 996-คิริมานันทสูตร2 อานาปานสติ16ขั้น
2 กันยายน 2564
150
995 995-การแยกสัญญาขันธ์ในธัมมานุปัสสนา
2 กันยายน 2564
123
994 994-ลำดับญาณ ทิฏฐิ และอานาปานสติ
2 กันยายน 2564
104
993 993-คิริมานันทสูตร1 สัญญา10ประการ
2 กันยายน 2564
131
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ