ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,986
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 478 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 343 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 954 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 680 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 747 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,262 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,154 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
304 304-ยถาภูตญาณทัสสนะ; ความหมายและตัวสภาวะ
17 ตุลาคม 2556
1747
303 303-เพลินทุกข์ ไม่พ้นทุกข์, ไม่เพลินทุกข์ พ้นทุกข์ สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1749
302 302-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของรูปเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1521
301 301-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของจักษุเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1681
300 300-อุปาทานจากหยาบถึงละเอียด
3 ตุลาคม 2556
1687
299 299-ลำดับการแสดงธาตุ4 และชื่อเจตสิกในภาษาไทย
3 ตุลาคม 2556
1759
298 298-เพราะยึดมั่นอะไร สุขทุกข์ภายในจึงเกิด สํ.ข.อัชฌัตตสูตร
12 กันยายน 2556
1848
297 297-วิปัสสนามาตรฐานเริ่มต้นจนถึงอรหันต์ สํ.ข.สีลวันตสูตร
12 กันยายน 2556
1906
296 296-ความไหวของจิตและความเข้าใจเรื่องผลกับวิบาก
12 กันยายน 2556
1855
295 295-ใจกว้าง ใจแคบ และใจไร้ขอบเขต
12 กันยายน 2556
1915
294 294-วิธีเจริญวิปัสสนาจนถึงอรหันต์ 23 แบบ สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
12 กันยายน 2556
1699
293 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1735
292 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1761
291 291-อกุศลวิตกดับด้วยสติปัฏฐานและอนิมิตตสมาธิ สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1613
290 290-ใบไม้กำมือเดียวประยุกต์
29 สิงหาคม 2556
1595
289 289-พรหมจรรย์บริบูรณ์คนทุกระดับทำได้ มหาวัจฉโคตตสูตร
1 สิงหาคม 2556
1600
288 288-ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา
1 สิงหาคม 2556
1641
287 287-กุศลและอกุศลอย่างย่อ2 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1679
286 286-กุศลและอกุศลอย่างย่อ1 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1536
285 285-จากกรรมบถ10 เป็นธรรม40 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2556
284 284-ขยายความมโนสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2657
283 283-ขยายความวจีสุจริต4 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2558
282 282-ขยายความกายสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
1776
281 281-นามรูป, รูปนาม และญาณที่๑
25 กรกฎาคม 2556
1767
280 280-สมบัติคือสุจริต3 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1529
279 279-ขยายความมิจฉาทิฏฐิ10 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1683
278 278-ขยายความอภิชฌาและพยาบาท อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1697
277 277-วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลง
11 กรกฎาคม 2556
1837
276 276-ขยายความวจีทุจริต4 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1700
275 275-ขยายความกายทุจริต3 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
2615
274 274-เหตุ 5 ประการทำให้เกิดกรรมชั่วและกรรมดี อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1773
273 273-การพูดกับตนเอง; ตัวสภาวะ ประโยชน์ และการฝึกหัด
20 มิถุนายน 2556
1753
272 272-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่2
6 มิถุนายน 2556
1734
271 271-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่1
6 มิถุนายน 2556
1832
270 270-ปรินิพพานแล้วไปไหน..เหมือนไฟสิ้นเชื้อ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
6 มิถุนายน 2556
1807
269 269-ศีล 5 พาไปสวรรค์
6 พฤษภาคม 2556
3029
268 268-ปฏิเสธอันตคาหิกทิฏฐิ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ม.ม. ตอนที่1
16 พฤษภาคม 2556
1809
267 267-เหตุผลในญาณ ๒, ในปฏิจจสมุปบาท และในอริยมรรค
16 พฤษภาคม 2556
1584
266 266-คิหิสัญโญชน์เป็นต้น จูฬวัจฉโคตตสูตร ม.ม.ตอนที่2
16 พฤษภาคม 2556
1724
265 265-ลักษณะสัพพัญญุตญาณ จูฬวัจฉโคตตสูตร ม.ม.ตอนที่1
16 พฤษภาคม 2556
1779
264 264-วิธีละและสลัดคืนทิฏฐิ ทีฆนขสูตร ม.ม.ตอนที่4
9 พฤษภาคม 2556
1785
263 263-วิธีละและสลัดคืนทิฏฐิ ทีฆนขสูตร ม.ม.ตอนที่3
9 พฤษภาคม 2556
1741
262 262-วิธีละและสลัดคืนทิฏฐิ ทีฆนขสูตร ม.ม.ตอนที่2
9 พฤษภาคม 2556
1719
261 261-วิธีละและสลัดคืนทิฏฐิ ทีฆนขสูตร ม.ม. ตอนที่1
9 พฤษภาคม 2556
1933
260 260-อนุปทสูตร ม.อุ. วิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร ตอนที่2
28 มีนาคม 2556
1752
259 259-อนุปทสูตร ม.อุ. วิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร ตอนที่1
28 มีนาคม 2556
1730
258 258-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่6
28 มีนาคม 2556
1733
257 257-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่5
28 มีนาคม 2556
1649
256 256-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่4
21 มีนาคม 2556
1675
255 255-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่3
21 มีนาคม 2556
1653
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1154 รายการ