ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,986
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 478 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 343 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 954 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 680 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 747 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,262 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,154 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
504 505-ปุคคลบัญญัติ20 บุคคลหมวดละห้า2
21 มกราคม 2559
1490
503 503-ปุคคลบัญญัติ18 บุคคลหมวดละสี่6
14 มกราคม 2559
1496
502 502-ตอบปัญหาธรรม
14 มกราคม 2559
1698
501 501-ปุคคลบัญญัติ17 บุคคลหมวดละสี่5
14 มกราคม 2559
1368
500 500-ปุคคลบัญญัติ16 บุคคลหมวดละสี่4
14 มกราคม 2559
1506
499 499-ปุคคลบัญญัติ15 บุคคลหมวดละสี่3
17 ธันวาคม 2558
1335
498 498-ตอบปัญหาเรื่องความสงสัย
17 ธันวาคม 2558
1722
497 497-ปุคคลบัญญัติ14 บุคคลหมวดละสี่2
17 ธันวาคม 2558
1433
496 496-ปุคคลบัญญัติ13 บุคคลหมวดละสี่1
17 ธันวาคม 2558
1388
495 495-ปุคคลบัญญัติ12 บุคคลหมวดละสาม3
3 ธันวาคม 2558
1403
494 494-ตอบปัญหาธรรม
3 ธันวาคม 2558
2297
493 493-ปุคคลบัญญัติ11 บุคคลหมวดละสาม2
3 ธันวาคม 2558
1466
492 492-ปุคคลบัญญัติ10 บุคคลหมวดละสาม1
3 ธันวาคม 2558
1597
491 491-ปุคคลบัญญัติ9 บุคคลหมวดละสอง6
19 พฤศจิกายน 2558
1380
490 490-ตอบปัญหาการโยนิโสให้ศีลเกิด
19 พฤศจิกายน 2558
1598
489 489-ปุคคลบัญญัติ8 บุคคลหมวดละสอง5
19 พฤศจิกายน 2558
1478
488 488-ปุคคลบัญญัติ7 บุคคลหมวดละสอง4
19 พฤศจิกายน 2558
1589
487 487-ปุคคลบัญญัติ6; บุคคลหมวดละสอง3
15 ตุลาคม 2558
1535
486 486-บทธรรมสำหรับอยู่และไปคนเดียว
15 ตุลาคม 2558
1613
485 485-ทำสติปัฏฐานต้องได้ฌานก่อนหรือไม่?
15 ตุลาคม 2558
1575
484 484-ปุคคลบัญญัติ5; บุคคลหมวดละสอง2
15 ตุลาคม 2558
1450
483 483-ปุคคลบัญญัติ4; บุคคลหมวดละสอง1
15 ตุลาคม 2558
1500
482 482-ปุคคลบัญญัติ3; บุคคลหมวดละหนึ่ง3
1 ตุลคม 2558
1651
481 481-ปุคคลบัญญัติ2; บุคคลหมวดละหนึ่ง2
1 ตุลาคม 2558
1353
480 480-ปุคคลบัญญัติ1; บุคคลหมวดละหนึ่ง1
1 ตุลาคม 2558
1578
479 479-ตอบปัญหาธรรม
1 ตุลาคม 2558
2369
478 478-อนุสาสนีของพระศาสดา
24 กันยายน 2558
1628
477 477-ตอบปัญหาธรรม
24 กันยายน 2558
2539
476 476-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร8; พระอริยะผู้ฝึกอินทรีย์แล้ว2
24 กันยายน 2558
1625
475 475-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร7; พระอริยะผู้ฝึกอินทรีย์แล้ว1
24 กันยายน 2558
1707
474 474-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร6; อินทรียภาวนาของพระเสขะ
3 กันยายน 2558
1503
473 473-ตอบปัญหาธรรม
3 กันยายน 2558
2296
472 472-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร5; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม5
3 กันยายน 2558
1640
471 471-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร4; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม4
3 กันยายน 2558
1617
470 470-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร3; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม3
20 สิงหาคม 2558
1514
469 469-ตอบปัญหาธรรม
20 สิงหาคม 2558
2404
468 468-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร2; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม2
20 สิงหาคม 2558
1509
467 467-ม.อุ.อินทรียภาวนาสูตร1; วิธีฝึกอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยม1
20 สิงหาคม 2556
1638
466 466-อํ.ฉกฺก. ละธรรม 6 ประการจึงอาจได้ปฐมฌาน
6 สิงหาคม 2558
1458
465 465-อํ.ฉกฺก. ละการคลุกคลีจึงยินดีในวิเวกได้เป็นต้น
6 สิงหาคม 2558
1551
464 464-ตอบปัญหาเรื่องเมตตาพรหมวิหาร
6 สิงหาคม 2558
1565
463 463-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร11; ธรรมฝ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20-2
6 สิงหาคม 2558
1490
462 462-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร10; ธรรมผ่ายกุศล20 ฝ่ายอกุศล20-1
6 สิงหาคม 2558
1436
461 461-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร9; มัคคสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
16 กรกฎาคม 2558
1619
460 460-ตอบปัญหาเกี่ยวกับบทสวดพาหุงและชินบัญชร
16 กรกฎาคม 2558
1716
459 459-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร8; วิธีพัฒนาสัมมาอาชีวะ2
16 กรกฎาคม 2558
1521
458 458-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร7; วิธีพัฒนาสัมมาอาชีวะ1
16 กรกฎาคม 2558
1515
457 457-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6; วิธีพัฒนาสัมมากัมมันตะ
2 กรกฎาคม 2558
1590
456 456-ตอบปัญหาธรรม
2 มิถุนายน 2558
2272
455 455-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5; วิธีพัฒนาสัมมาวาจา
2 กรกฎาคม 2558
1505
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1154 รายการ