ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,947
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 267 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 746 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,399 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,174 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,349 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,802 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 951 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
301 301-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของจักษุเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1669
300 300-อุปาทานจากหยาบถึงละเอียด
3 ตุลาคม 2556
1669
299 299-ลำดับการแสดงธาตุ4 และชื่อเจตสิกในภาษาไทย
3 ตุลาคม 2556
1748
298 298-เพราะยึดมั่นอะไร สุขทุกข์ภายในจึงเกิด สํ.ข.อัชฌัตตสูตร
12 กันยายน 2556
1840
297 297-วิปัสสนามาตรฐานเริ่มต้นจนถึงอรหันต์ สํ.ข.สีลวันตสูตร
12 กันยายน 2556
1894
296 296-ความไหวของจิตและความเข้าใจเรื่องผลกับวิบาก
12 กันยายน 2556
1822
295 295-ใจกว้าง ใจแคบ และใจไร้ขอบเขต
12 กันยายน 2556
1907
294 294-วิธีเจริญวิปัสสนาจนถึงอรหันต์ 23 แบบ สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
12 กันยายน 2556
1691
293 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1726
292 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1750
291 291-อกุศลวิตกดับด้วยสติปัฏฐานและอนิมิตตสมาธิ สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1598
290 290-ใบไม้กำมือเดียวประยุกต์
29 สิงหาคม 2556
1583
289 289-พรหมจรรย์บริบูรณ์คนทุกระดับทำได้ มหาวัจฉโคตตสูตร
1 สิงหาคม 2556
1584
288 288-ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา
1 สิงหาคม 2556
1634
287 287-กุศลและอกุศลอย่างย่อ2 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1671
286 286-กุศลและอกุศลอย่างย่อ1 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1527
285 285-จากกรรมบถ10 เป็นธรรม40 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2538
284 284-ขยายความมโนสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2643
283 283-ขยายความวจีสุจริต4 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2547
282 282-ขยายความกายสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
1770
281 281-นามรูป, รูปนาม และญาณที่๑
25 กรกฎาคม 2556
1754
280 280-สมบัติคือสุจริต3 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1523
279 279-ขยายความมิจฉาทิฏฐิ10 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1670
278 278-ขยายความอภิชฌาและพยาบาท อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1689
277 277-วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลง
11 กรกฎาคม 2556
1829
276 276-ขยายความวจีทุจริต4 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1687
275 275-ขยายความกายทุจริต3 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
2603
274 274-เหตุ 5 ประการทำให้เกิดกรรมชั่วและกรรมดี อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1766
273 273-การพูดกับตนเอง; ตัวสภาวะ ประโยชน์ และการฝึกหัด
20 มิถุนายน 2556
1741
272 272-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่2
6 มิถุนายน 2556
1729
271 271-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่1
6 มิถุนายน 2556
1826
270 270-ปรินิพพานแล้วไปไหน..เหมือนไฟสิ้นเชื้อ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
6 มิถุนายน 2556
1796
269 269-ศีล 5 พาไปสวรรค์
6 พฤษภาคม 2556
3010
268 268-ปฏิเสธอันตคาหิกทิฏฐิ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ม.ม. ตอนที่1
16 พฤษภาคม 2556
1803
267 267-เหตุผลในญาณ ๒, ในปฏิจจสมุปบาท และในอริยมรรค
16 พฤษภาคม 2556
1579
266 266-คิหิสัญโญชน์เป็นต้น จูฬวัจฉโคตตสูตร ม.ม.ตอนที่2
16 พฤษภาคม 2556
1716
265 265-ลักษณะสัพพัญญุตญาณ จูฬวัจฉโคตตสูตร ม.ม.ตอนที่1
16 พฤษภาคม 2556
1766
264 264-วิธีละและสลัดคืนทิฏฐิ ทีฆนขสูตร ม.ม.ตอนที่4
9 พฤษภาคม 2556
1746
263 263-วิธีละและสลัดคืนทิฏฐิ ทีฆนขสูตร ม.ม.ตอนที่3
9 พฤษภาคม 2556
1707
262 262-วิธีละและสลัดคืนทิฏฐิ ทีฆนขสูตร ม.ม.ตอนที่2
9 พฤษภาคม 2556
1683
261 261-วิธีละและสลัดคืนทิฏฐิ ทีฆนขสูตร ม.ม. ตอนที่1
9 พฤษภาคม 2556
1882
260 260-อนุปทสูตร ม.อุ. วิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร ตอนที่2
28 มีนาคม 2556
1727
259 259-อนุปทสูตร ม.อุ. วิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร ตอนที่1
28 มีนาคม 2556
1702
258 258-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่6
28 มีนาคม 2556
1723
257 257-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่5
28 มีนาคม 2556
1639
256 256-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่4
21 มีนาคม 2556
1667
255 255-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่3
21 มีนาคม 2556
1645
254 254-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่2
21 มีนาคม 2556
1820
253 253-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่1
21 มีนาคม 2556
1702
252 252-อานาปานสติ อธิบายในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่25
28 กุมภาพันธ์ 2556
1708
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 951 รายการ