ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,059
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 145 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 233 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 389 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 814 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,449 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,247 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 976 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
326 326-รอยต่อระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2557
1755
325 323-ทรงได้คุณทั้งปวง สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.13
26 ธันวาคม 2556
1728
324 322-ฤทธิ์ของพระอริยะ สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.12
26 ธันวาคม 2556
1657
323 325-ธรรมปริยายแห่งความเลื่อมใส สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.14
26 ธันวาคม 2556
1540
322 324-ภพหยาบและละเอียดที่เกิดในจิต
26 ธันวาคม 2556
1808
321 321-ญาณระลึกอดีตและเห็นจุติอุบัติ สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.11
19 ธันวาคม 2556
1640
320 320-ญาณรู้การบรรลุและความเห็นผิดว่าเที่ยง สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.10
19 ธันวาคม 2556
1821
319 319-เทศนาเรื่องวิธีการสั่งสอน สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.9
19 ธันวาคม 2556
1685
318 318-อุปนิสสยปัจจัย, อาเสวนปัจจัย และอัพยากตธรรม
19 ธันวาคม 2556
1731
317 317-เทศนาเรื่องการพูดและการมีศีล สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.8
21 พฤศจิกายน 2556
1652
316 316-กิเลสในจิตกว้างและจิตแคบ
21 พฤศจิกายน 2556
1690
315 315-เทศนาเรื่องปธานและปฏิปทา สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.7
21 พฤศจิกายน 2556
1795
314 314-เทศนาเรื่องบุคคลบัญญัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.6
21 พฤศจิกายน 2556
1580
313 313-เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.5
21 พฤศจิกายน 2556
1402
312 312-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.4
7 พฤศจิกายน 2556
1592
311 311-ตัณหาที่เป็นทุกขสัจ กับ ตัณหาที่เป็นสมุทยสัจ
7 พฤศจิกายน 2556
1760
310 310-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.3
7 พฤศจิกายน 2556
1806
309 309-เนกขัมมสังกัปปะ; ตัวสภาวะและการฝึกปฏิบัติ
7 พฤศจิกายน 2556
1680
308 308-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.2
17 ตุลาคม 2556
1573
307 307-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.1
17 ตุลาคม 2556
1579
306 306-อวินิพโภครูป; สี กลิ่น รส โอชา
17 ตุลาคม 2556
1898
305 305-ธรรมและอนุธรรมในแง่ไตรสิกขา
17 ตุลาคม 2556
1692
304 304-ยถาภูตญาณทัสสนะ; ความหมายและตัวสภาวะ
17 ตุลาคม 2556
1740
303 303-เพลินทุกข์ ไม่พ้นทุกข์, ไม่เพลินทุกข์ พ้นทุกข์ สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1744
302 302-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของรูปเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1519
301 301-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของจักษุเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1674
300 300-อุปาทานจากหยาบถึงละเอียด
3 ตุลาคม 2556
1672
299 299-ลำดับการแสดงธาตุ4 และชื่อเจตสิกในภาษาไทย
3 ตุลาคม 2556
1750
298 298-เพราะยึดมั่นอะไร สุขทุกข์ภายในจึงเกิด สํ.ข.อัชฌัตตสูตร
12 กันยายน 2556
1842
297 297-วิปัสสนามาตรฐานเริ่มต้นจนถึงอรหันต์ สํ.ข.สีลวันตสูตร
12 กันยายน 2556
1896
296 296-ความไหวของจิตและความเข้าใจเรื่องผลกับวิบาก
12 กันยายน 2556
1825
295 295-ใจกว้าง ใจแคบ และใจไร้ขอบเขต
12 กันยายน 2556
1909
294 294-วิธีเจริญวิปัสสนาจนถึงอรหันต์ 23 แบบ สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
12 กันยายน 2556
1693
293 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1728
292 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1754
291 291-อกุศลวิตกดับด้วยสติปัฏฐานและอนิมิตตสมาธิ สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1602
290 290-ใบไม้กำมือเดียวประยุกต์
29 สิงหาคม 2556
1586
289 289-พรหมจรรย์บริบูรณ์คนทุกระดับทำได้ มหาวัจฉโคตตสูตร
1 สิงหาคม 2556
1586
288 288-ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา
1 สิงหาคม 2556
1636
287 287-กุศลและอกุศลอย่างย่อ2 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1673
286 286-กุศลและอกุศลอย่างย่อ1 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1529
285 285-จากกรรมบถ10 เป็นธรรม40 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2542
284 284-ขยายความมโนสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2645
283 283-ขยายความวจีสุจริต4 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2549
282 282-ขยายความกายสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
1772
281 281-นามรูป, รูปนาม และญาณที่๑
25 กรกฎาคม 2556
1758
280 280-สมบัติคือสุจริต3 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1525
279 279-ขยายความมิจฉาทิฏฐิ10 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1672
278 278-ขยายความอภิชฌาและพยาบาท อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1691
277 277-วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลง
11 กรกฎาคม 2556
1831
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 976 รายการ