ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,986
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 478 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 343 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 954 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 680 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 747 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,262 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,154 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,104 1104-ขุ.ธ.นาควรรค2 ฝึกแล้วจะรู้นิพพานที่ไม่เคยรู้
25 สิงหาคม 2565
86
1,103 1103-สติปัฏฐานเชื่อมสู่มหาวิปัสสนา18
25 สิงหาคม 2565
77
1,102 1102-ขุ.ธ.นาควรรค1 มนุษย์ผู้ฝึกแล้วประเสริฐที่สุด
25 สิงหาคม 2565
55
1,101 1101-ขุ.ธ.นิรยวรรค9 สมาทานสัมมาทิฏฐินำไปสุคติ
21 กรกฎาคม 2565
38
1,100 1100-ขุ.ธ.นิรยวรรค8 สมาทานมิจฉาทิฏฐินำไปทุคติ
21 กรกฎาคม 2565
26
1,099 1099-ต้องกำหนดรู้ขันธ์พระอริยะหรือไม่
21 กรกฎาคม 2565
31
1,098 1098-มรรคมีสมาธิระดับฌานอย่างไร
21 กรกฎาคม 2565
59
1,097 1097-ขุ.ธ.นิรยวรรค7 พึงรักษาตนเหมือนชาวเมืองรักษานคร
21 กรกฎาคม 2565
26
1,096 1096-ขุ.ธ.นิรยวรรค6 ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า
21 กรกฎาคม 2565
22
1,095 1095-ขุ.ธ.นิรยวรรค5 การบวชที่ทำย่อหย่อนจะเกลี่ยธุลี
21 กรกฎาคม 2565
24
1,094 1094-ขุ.ธ.นิรยวรรค4 เป็นชู้ภรรยาผู้อื่นได้เหตุแห่งทุกข์4ข้อ
14 กรกฎาคม 2565
58
1,093 1093-พิจารณาอริยมรรคผ่านวิตก เวทนา และสัญญา
14 กรกฎาคม 2565
122
1,092 1092-ขุ.ธ.นิรยวรรค3 กินก้อนเหล็กแดงดีกว่าหลอกโยมฉัน
14 กรกฎาคม 2565
37
1,091 1091-ขุ.ธ.นิรยวรรค2 ภิกษุชั่วไม่สำรวมตกนรก
14 กรกฎาคม 2565
44
1,090 1090-ขุ.ธ.นิรยวรรค1 คนชอบพูดคำไม่จริงตกนรก
23 มิถุนายน 2565
31
1,089 1089-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค9 พึงยินดีอยู่ผู้เดียวฝึกฝนตนเอง
23 มิถุนายน 2565
30
1,088 1088-อาฏานาฏิยะกับการเจริญมรรค
23 มิถุนายน 2565
29
1,087 1087-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค8 สัตบุรุษปรากฏในที่ไกลเหมือนเขาหิมาลัย
23 มิถุนายน 2565
21
1,086 1086-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค7 คุณธรรมทำให้ได้รับการบูชาทุกที่
23 มิถุนายน 2565
29
1,085 1085-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค6 การเดินทางไกลในวัฏฏะเป็นทุกข์
9 มิถุนายน 2565
62
1,084 1084-ประโยชน์ของการรู้เหตุปัจจัย
9 มิถุนายน 2565
93
1,083 1083-อุเบกขาเวทนาและอุเบกขา10
9 มิถุนายน 2565
57
1,082 1082-สภาวะพิเศษในธรรมทั้งปวง10อย่าง
9 มิถุนายน 2565
71
1,081 1081-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค5 กรรมฐาน6อย่างป้องกันอมนุษย์
9 มิถุนายน 2565
35
1,080 1080-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค4 ฆ่าตัณหาที่เป็นดังมารดาเป็นต้น
9 มิถุนายน 2565
42
1,079 1079-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค3 อาสวะของผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมสิ้นไป
5 พฤษภาคม 2565
69
1,078 1078-การพิจารณาวิบากลงสู่ทุกขสัจ
5 พฤษภาคม 2565
107
1,077 1077-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค2 ผู้ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ย่อมไม่พ้นจากเวร
5 พฤษภาคม 2565
36
1,076 1076-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค1(2) ลาภและการบูชาเป็นอานุภาพกรรมอดีต
5 พฤษภาคม 2565
70
1,075 1075-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค1 เพื่อสุขไพบูลย์ พึงละสุขเล็กน้อย
21 เมษายน 2565
83
1,074 1074-ตอบปัญหา อุบายละตัณหาเต็มรูปแบบ
21 เมษายน 2565
140
1,073 1073-ขุ.ธ.มัคควรรค12 ผู้ต้านทานไม่มี ต้องรีบชำระมรรค
21 เมษายน 2565
57
1,072 1072-ขุ.ธ.มัคควรรค11 ความตายพาเอาผู้ลุ่มหลงมัวเมาไป
21 เมษายน 2565
73
1,071 1071-สํ.สคาถ.วิชราสูตร เมื่อขันธ์มีอยู่ สมมติว่าสัตว์ย่อมมี
7 เมษายน 2565
133
1,070 1070-ตอบปัญหา การละกิเลสของมรรค
7 เมษายน 2565
163
1,069 1069-สํ.สคาถ.เสลาสูตร กายนี้เกิดเพราะเหตุ ดับเพราะหมดเหตุ
7 เมษายน 2565
82
1,068 1068-สํ.สคาถ.สีสุปจาลาสูตร ไม่ชอบทิฏฐิ ชอบคำสอนพระพุทธเจ้า
7 เมษายน 2565
57
1,067 1067-สํ.สคาถ.อุปจาลาสูตร ไม่ชอบสวรรค์ ชอบนิพพาน
7 เมษายน 2565
56
1,066 1066-สํ.สคาถ.จาลาสูตร ไม่ชอบใจความเกิดเพราะมีทุกข์
17 มีนาคม 2565
129
1,065 1065-สํ.สคาถ.อุปปลวัณณาสูตร อยู่คนเดียวก็ไม่มีความกลัว
17 มีนาคม 2565
92
1,064 1064-ความไม่ประมาทเป็นที่รวมกุศลธรรมทั้งปวง
17 มีนาคม 2565
114
1,063 1063-สํ.สคาถ.วิชยาสูตร พระอรหันต์ไม่มีความต้องการกาม
17 มีนาคม 2565
55
1,062 1062-สํ.สคาถ.กิสาโคตมีสูตร ลูกและผู้ชายตายเหมือนกัน
17 มีนาคม 2565
55
1,061 1061-สํ.สคาถ.โสมาสูตร การบรรลุธรรมไม่เกี่ยกับเพศ
17 มีนาคม 2565
47
1,060 1060-สํ.สคาถ.อาฬวิกาสูตร นิพพานมีอยู่จริง
17 มีนาคม 2565
83
1,059 1059-ขุ.ธ.มัคควรรค10 คนพาลไม่รู้อันตรายของชีวิต
3 มีนาคม 2565
98
1,058 1058-วิธีอบรมจิตให้เหนือเจตนา
3 มีนาคม 2565
213
1,057 1057-ขุ.ธ.มัคควรรค9 จงเพิ่มพูนสันติมรรคเท่านั้น
3 มีนาคม 2565
58
1,056 1056-ขุ.ธ.มัคควรรค8 จงตัดกิเลสดุจป่าอย่าตัดต้นไม้
3 มีนาคม 2565
66
1,055 1055-ขุ.ธ.มัคควรรค7 ปัญญาเกิดจากการประกอบ
24 กุมภาพันธ์ 2565
82
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1154 รายการ