ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
642 642-ญาณวิภังค์25 อนุสัย จริต และธุลีในดวงตา
3 สิงหาคม 2560
1428
641 641-ญาณวิภังค์24 อินทริยปโรปริยัตตญาณ
3 สิงหาคม 2560
1269
640 640-ญาณวิภังค์23 นานาธิมุตติกญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1209
639 639-ตอบปัญหาลำดับการกำจัดความโกรธ
20 กรกฎาคม 2560
1523
638 638-ญาณวิภังค์22 สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ กับ นานาธาตุญาณ
20 กรกฎาคม 2560
1467
637 637-ญาณวิภังค์21 กัมมวิปากญาณ
6 กรกฎาคม 2560
1429
636 636-ญาณวิภังค์20 ฐานาฐานญาณ3
6 กรกฎาคม 2560
1322
635 635-ตอบปัญหากระบวนการปฏิบัติตามลำดับ
6 กรกฎาคม 2560
1290
634 634-ญาณวิภังค์19 ฐานาฐานญาณ2
6 กรกฎาคม 2560
1370
633 633-ญาณวิภังค์18 ฐานาฐานญาณ1
6 กรกฎาคม 2560
1434
632 632-ญาณวิภังค์17 ญาณหมวดละเก้าและหมวดละสิบ
15 มิถุนายน 2560
1312
631 631-ตอบปัญหาตัวอย่างฝึกองค์มรรค
15 มิถุนายน 2560
1578
630 630-ญาณวิภังค์16 ญาณหมวดละแปด
15 มิถุนายน 2560
1318
629 629-ญาณวิภังค์15 ญาณหมวดละเจ็ด
15 มิถุนายน 2560
1341
628 628-ญาณวิภังค์14 ญาณหมวดละหก
15 มิถุนายน 2560
1326
627 627-ญาณวิภังค์13 ญาณหมวดละห้า
1 มิถุนายน 2560
1366
626 626-ญาณวิภังค์12 ญาณหมวดละสี่4
1 มิถุนายน 2560
1386
625 625-ตอบปัญหาวิธีปฏิบัติอารักขกรรมฐาน4
1 มิถุนายน 2560
1409
624 624-ญาณวิภังค์11 ญาณหมวดละสี่3
1 มิถุนายน 2560
1358
623 623-ญาณวิภังค์10 ญาณหมวดละสี่2
18 พฤษภาคม 2560
1303
622 622-ตอบปัญหาปัญญานำเจตนา
18 พฤษภาคม 2560
1425
621 621-ญาณวิภังค์9 ญาณหมวดละสี่1
18 พฤษภาคม 2560
1488
620 620-ญาณวิภังค์8 ญาณหมวดละสาม3
4 พฤษภาคม 2560
1096
619 619-ตอบปัญหาธรรม
4 พฤษภาคม 2560
1446
618 618-ญาณวิภังค์7 ญาณหมวดละสาม2
4 พฤษภาคม 2560
1283
617 617-ญาณวิภังค์6 ญาณหมวดละสาม1
20 เมษายน 2560
1399
616 616-ตอบปัญหาสังวรวินัยกับปหานวินัย
20 เมษายน 2560
1395
615 615-ญาณวิภังค์5 ญาณหมวดละสอง2
20 เมษายน 2560
1223
614 614-ญาณวิภังค์4 ญาณหมวดละสอง1
6 เมษายน 2560
1171
613 613-ญาณวิภังค์3 ญาณหมวดละหนึ่ง3
6 เมษายน 2560
1299
612 612-ญาณวิภังค์2 ญาณหมวดละหนึ่ง2
6 เมษายน 2560
1328
611 611-ญาณวิภังค์1 ญาณหมวดละหนึ่ง1
6 เมษายน 2560
1405
610 610-ขุ.อิติ14 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต2
23 มีนาคม 2560
1247
609 609-ตอบปัญหาเหตุให้ธรรมเทศนายาวสั้นแตกต่างกัน
23 มีนาคม 2560
1308
608 608-ขุ.อิติ13 เหตุที่พระพุทธองค์ได้นามว่าตถาคต1
23 มีนาคม 2560
1359
607 607-ขุ.อิติ12 ลักษณะของผู้มีจิตส่งตรงไปนิพพานต่อเนื่อง
23 มีนาคม 2560
1347
606 606-ขุ.อิติ11 ลักษณะผู้เกียจคร้านกับผู้ปรารภความเพียร
16 มีนาคม 2560
1263
605 605-ตอบปัญหาธรรม
16 มีนาคม 2560
1452
604 604-ขุ.อิติ10 อุปมาบุรุษถูกกระแสน้ำพัดตกลงไป
16 มีนาคม 2560
1337
603 603-ขุ.อิติ9 ลักษณะภิกษุผู้ไม่เป็นพุทธมามกะ
16 มีนาคม 2560
1308
602 602-ขุ.อิติ8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1324
601 601-ตอบปัญหาธรรมไม่เพ่งไม่เผลอ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1565
600 600-ขุ.อิติ7 พรหม, บุรพเทพ, บุรพาจารย์, อาหุเนยยะ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1187
599 599-ขุ.อิติ6 ตัณหาเกิดเพราะเหตุ4อย่าง
2 กุมภาพันธ์ 2560
1322
598 598-ขุ.อิติ5 พระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยธรรม5
2 กุมภาพันธ์ 2560
1296
597 597-ตอบปัญหาธรรม
2 กุมภาพันธ์ 2560
1429
596 596-ขุ.อิติ4 สมณะและพราหมณ์แท้รู้ชัดอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1311
595 595-ขุ.อิติ3 ความสิ้นอาสวะมีเพราะรู้เห็นอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1378
594 594-ขุ.อิติ2 ปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
19 มกราคม 2560
1499
593 593-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2560
1396
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ