ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 605 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

คอร์สปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน อริยมรรค หลักสูตร 4 คืน 5 วัน ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์1 ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ วันศุกร์ ที่ 5 - วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.ybat.org ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
6,861 444-กถาวัตถุปาลิ11 ทานกถา กับ ปริโภคมยปุญญกถา
27 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4
6,860 443-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก7 ศึกษาพระบาลีเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
26 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
6,859 073-นิสสัคคิย9 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยม2คนเตรียมถวาย
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

24 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 8
6,858 072-นิสสัคคิย8 เข้าไปกำหนดในจีวรที่โยมเตรียมถวาย
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

25 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 9
6,857 071-นิสสัคคิย7 ภิกษุขอจีวรเกินกว่าที่กำหนดไว้
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

25 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 7
6,856 070-นิสสัคคิย6 ภิกษุขอจีวรคฤหัสถ์ไม่ใช่ญาติ
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

25 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 6
6,855 270-อุทานธรรม2(5) กัลยาณปุถุชนและอุทานวิเวกสุข
24 มกราคม 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 12
6,854 269-อุทานธรรม2(4) วิสาขาสูตร อำนาจในมือผู้อื่น
24 มกราคม 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 18
6,853 268-อุทานธรรม2(3) สุปปวาสาสูตร คัพภทุกข์7ปี7วัน
24 มกราคม 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 12
6,852 267-อุทานธรรม2(2) สักการสูตร ลาภสักการะมาก
24 มกราคม 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 13
6,851 266-อุทานธรรม2(1) กุมารสูตร เด็กทำร้ายงู
24 มกราคม 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 15
6,850 921-ตอบปัญหา วิธีเจริญมรรคทางทวาร6และกรรม3
21 มกราคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 111
6,849 920-มหาปัญญากถา8 ปัญญาพาหุลละ สีฆ.ลหุ.หาสปัญญา
21 มกราคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 30
6,848 919-มหาปัญญากถา7 ภูริปัญญา
21 มกราคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 25
6,847 918-มหาปัญญากถา6 พระพุทธเจ้าทรงมีอสามันตปัญญาเป็นยอด
21 มกราคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 32
6,846 442-ปัฏฐานปาลิ10 ความหมายปัจจัย24โดยย่อและนิทเทส
20 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 14
6,845 441-กถาวัตถุปาลิ10 กถาพระโสดาบันและนิโรธสมาบัติ
20 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19
6,844 440-กถาวัตถุปาลิ9 กถาว่าด้วยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
20 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
6,843 439-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก6 อธิบายการสมาทานสิกขาบท
19 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7
6,842 069-นิสสัคคิย5 ภิกษูรับจีวรจากมือของภิกษุณีไม่ใช่ญาติ
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

18 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 14
6,841 068-นิสสัคคิย4 ภิกษุใช้ภิกษุณีซักย้อมหรือทุบจีวรใช้แล้ว
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

18 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 10
6,840 265-อุทานธรรม1(2) อุทานสเหตุธรรม นิพพาน และอริยมรรค
17 มกราคม 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 57
6,839 264-อุทานธรรม1(1) ปฐมอุทานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
17 มกราคม 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 40
6,838 438-กถาวัตถุปาลิ8 กถาว่าด้วยอสังขตะ6เรื่อง
14 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 24
6,837 437-กถาวัตถุปาลิ7 สัพพมัตถีติกถา สติปัฏฐานกถา ปหานกถา
14 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20
6,836 067-นิสสัคคิย3 ภิกษุเก็บอกาลจีวรได้ไม่เกิน1เดือน
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

13 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 12
6,835 066-นิสสัคคิย2(2) ที่เก็บจีวร15 นิสสัคคิย9 ทุกกฏ3
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

13 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 7
6,834 436-ปัฏฐานปาลิ9 ตัวอย่างวิสัชชนาวาระของปัฏฐาน24
13 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 15
6,833 435-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก5 อธิบาย พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น
12 มกราคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19
6,832 065-นิสสัคคิย2(1) ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรสิ้น1ราตรี
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

11 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 8
6,831 064-นิสสัคคิย1(2) นิสสัคคิยปาจิตตีย์10กรณีและทุกกฏ3กรณี
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

11 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 11
6,830 063-นิสสัคคิย1(1) ภิกษุเก็บอติเรกจีวรได้มากสุด10วัน
หมวดหมู่: 01. วินัยปิฎก

8 มกราคม 2564
01. วินัยปิฎก 27
6,829 917-มหาปัญญากถา5 วิปุลปัญญา คัมภีรปัญญา และอสามันตปัญญา
7 มกราคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 51
6,828 916-ปัจจัยที่มีอิทธพลเยอะสุดและวิธีดูวิบากอย่างง่าย
7 มกราคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 149
6,827 915-มหาปัญญากถา4 มหาปัญญา และ ปุถุปัญญา
7 มกราคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 45