ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,675
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 412 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,219 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 1,993 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,138 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,624 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,009 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

คอร์สปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน อริยมรรค หลักสูตร 2 คืน 3 วัน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานยุวพุทธฯ ศูนย์6 บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.ybat.org ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
6,677 081-มหาสติปัฏฐานสูตร8 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว 43
6,676 080-มหาสติปัฏฐานสูตร7 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว 29
6,675 079-มหาสติปัฏฐานสูตร6 อริยสัจ4เชื่อมโยงกับสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว 30
6,674 078-มหาสติปัฏฐานสูตร5 ธาตุมนสิการและนวสีวถิกะ
18 ตุลาคม 2563
23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว 22
6,673 077-มหาสติปัฏฐานสูตร4 อิริยาบถ สัมปชัญญะ และปฏิกูลมนสิการ
17 ตุลาคม 2563
23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว 32
6,672 076-มหาสติปัฏฐานสูตร3 หมวดลมหายใจเข้าออก
17 ตุลาคม 2563
23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว 29
6,671 075-มหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสสติปัฏฐาน(ต่อ)
17 ตุลาคม 2563
23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว 28
6,670 074-มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทสสติปัฏฐาน
17 ตุลาคม 2563
23. อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว 37
6,669 404-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก5 วิเคราะห์ กามาวจรํ, กุสลํ, จิตฺตํ
14 ตุลาคม 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28
6,668 403-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก4 วิเคราะห์ ปุจฉา, สมยศัพท์
14 ตุลาคม 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20
6,667 053-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
12 ตุลาคม 2563
01. วินัยปิฎก 44
6,666 052-(สํฆาทิเสส8)ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท2 แจกแจงอาบัติ
12 ตุลาคม 2563
01. วินัยปิฎก 26
6,665 131-ธรรมปฏิบัติ79 ประสบสิ่งไม่พอใจ&พลัดพรากสิ่งพอใจ
12 ตุลาคม 2563
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 74
6,664 066-ตอบปัญหาธรรม
11 ตุลาคม 2563
21. ชมรมสุรัตนธรรม 87
6,663 065-ฝึกสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ
11 ตุลาคม 2563
21. ชมรมสุรัตนธรรม 63
6,662 064-สมาธิภาวนา4แบบให้ผลต่างกัน
11 ตุลาคม 2563
21. ชมรมสุรัตนธรรม 54
6,661 063-เตรียมการเพื่อทำกรรมฐาน
11 ตุลาคม 2563
21. ชมรมสุรัตนธรรม 42
6,660 146-วิปัสสนา11 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน3
9 ตุลาคม 2563
11. มูลนิธิบ้านอารีย์ 109
6,659 402-วิเคราห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก3 วิเคราะห์อกุสลา, อพฺยากตา, เวทนา
7 ตุลาคม 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 48
6,658 401-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก2 วิเคราะห์บท กุสลา, ธมฺมา
7 ตุลาคม 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 41
6,657 123-อานาปานสติ13 สมาธิญาณ24วิปัสสนาญาณ72เป็นต้น
6 ตุลาคม 2563
12. บมจ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 68
6,656 298-ตอบปัญหาธรรม
4 ตุลาคม 2563
06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท 131
6,655 297-อํ.สตฺตก.อรักเขยยสูตร พระตถาคตไม่ต้องรักษา4ไม่ถูกตำหนิ3ฐานะ
4 ตุลาคม 2563
06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท 52
6,654 296-อํ.สตฺตก.อัพยากตสูตร หมดความสงสัยเพราะรู้ชัดอริยสัจแห่งทิฏฐิ
4 ตุลาคม 2563
06. ฐณิชาฌ์รีสอร์ท 83
6,653 105-ภาวนา28 ทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตและเป็นสัจจะ
2 ตุลาคม 2563
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 146
6,652 400-ปรมัตถธรรม12 ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
2 ตุลาคม 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 61
6,651 891-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค8 พหุภัณฑิกภิกขุวัตถุ ภิกษุผู้สะสมสิ่งของมาก
1 ตุลาคม 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 48
6,650 890-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค7(2) มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ(ต่อ) บุพพกรรม
1 ตุลาคม 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 50
6,649 889-ตอบปัญหาธรรมขันธ์5ไม่หายไปจากโลก
1 ตุลาคม 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 159
6,648 888-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค7(1) มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ พระโมคคัลลานะปรินิพพาน
1 ตุลาคม 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 52
6,647 887-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค6 อชครเปตวัตถุ เปรตได้รับเศษกรรมที่ตนทำ
1 ตุลาคม 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 49
6,646 886-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค5 อุโปสถิกอิตถีวัตถุ หญิงรักษาอุโบสถหวังวัฏฏะ
1 ตุลาคม 2563
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 56
6,645 399-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์11 โครงสร้างและเนื้อหาปุคคลปัญญัตติ
30 กันยายน 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28
6,644 398-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก1 วิเคราะห์ภาพรวมคัมภีร์
30 กันยายน 2563
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 47
6,643 130-ธรรมปฏิบัติ78 วิธีพิจารณาทุกข์สามัญ=ทุกข์&โทมนัส
28 กันยาย 2563
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 112