ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,006
หนังสือ 79
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 147 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 347 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 784 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,428 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,224 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,401 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,056 476-ยมกปาลิ2 ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
23 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
7,055 475-ธัมมสังคณี2 ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
23 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8
7,054 144-ธรรมปฏิบัติ92 หลังตรง คอตรง มีสติ รู้ลมเข้า รู้ลมออก
21 มิถุนายน 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 22
7,053 474-เนตติปกรณ์2(2) สังคหวาระ และ อุทเทสวาระ
22 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4
7,052 473-เนตติปกรณ์2(1) ความเป็นมา ความหมาย และโครงสร้าง
22 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6
7,051 472-ธาตุกถา2 สรุปความปรมัตถธรรมเบื้องต้น
21 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6
7,050 471-ธาตุกถา1 รายละเอียดรายวิชา
21 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4
7,049 276-อุทานธรรม3(4) โคปาลกสูตร จิตตั้งไว้ผิดทำลายตนรุนแรง
20 มิถุนายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 7
7,048 275-อุทานธรรม3(3) อุทธตสูตร สัมมาทิฏฐินำหน้ารู้ขันธ์เกิดดับ
20 มิถุนายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 3
7,047 274-อุทานธรรม3(2) เมฆิยสูตร วิธีปิดกั้นวิตกและผู้ละวิตกได้
18 มิถุนายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 6
7,046 273-อุทานธรรม3(1) โลกสูตร สัตว์เดือดร้อนในภพ
20 มิถุนายน 2564
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 8
7,045 207-สุตมยญาณ42 สรุปสตมยญาณนิทเทส
19 มิถุนายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 5
7,044 206-สุตมยญาณ41 มัคคสัจ17 สงเคราะห์สัจจะ4โดยเป็นความว่าง
19 มิถุนายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 6
7,043 205-สุตมยญาณ40 มัคคสัจ16 สงเคราะห์โพธิปักขิยธรรมลงในมรรค
19 มิถุนายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 6
7,042 204-สุตมยญาณ39 มัคคสัจ15 องค์มรรค8จัดเป็นหมวด2และหมวด3
19 มิถุนายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 4
7,041 203-สุตมยญาณ38 มัคคสัจ14 จำนวนองค์มรรคและโพชฌงค์ในฌาน
19 มิถุนายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 5
7,040 202-สุตมยญาณ37 มัคคสัจ13 ฌาน4ที่เป็นสัมมาสมาธิ
19 มิถุนายน 2564
18. มูลนิธิมายาโคตมี 7
7,039 470-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น10 ปรมัตถธรรม กับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 18
7,038 469-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น9 รูป28 และนิพพาน
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20
7,037 468-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น8 เจตสิก52
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,036 467-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น7 วิธีการจำแนกจิต9แบบ
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,035 466-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น6 รูปาวจรจิต15 อรูปาวจรจิต12 โลกุตตรจิต8
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
7,034 465-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น5 สเหตุกกามาวจรจิต24
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8
7,033 464-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น4 อเหตุกจิต18
18 มิภุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
7,032 463-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น3 อกุศลจิต12
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 15
7,031 462-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น2 การจำแนกจิต89หรือ121
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19
7,030 461-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น1 ความหมายและประเภท
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 18
7,029 460-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชา
18 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6
7,028 459-ปรมัตถธรรม1 รายละเอียดรายวิชา
17 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8
7,027 458-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชา
17 มิถุนายน 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7
7,026 970-ตอบปัญหา ปรับปรุงความเพียร
17 มิถุนายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 66
7,025 969-ขุ.ธ.พุทธวรรค3 ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายาก
17 มิถุนายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 42
7,024 968-ตอบปัญหา เบื่อแบบกิเลส กับ เบื่อแบบปัญญา
17 มิถุนายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 54
7,023 967-ตอบปัญหา เห็นทุกข์ทางทวาร6แล้วได้อะไร
17 มิถุนายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 54
7,022 966-ขุ.ธ.พุทธวรรค2 เทวดาและมนุษย์ต่างชื่นชมพระพุทธเจ้า
17 มิถุนายน 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 42