Aj.Suppe.com

เว็บไซต์ ajsupee.com เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวม เสียงบรรยายธรรม วีดีโอบรรยายธรรม ซีดีบรรยายธรรม หนังสือธรรมะ บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยายธรรมของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง รวมทั้งเป็นที่แจกสื่อธรรมะเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ ตารางบรรยายธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนมาฟังด้วยครับ