ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค 4 คืน 5 วัน วันเสาร์ ที่ 11 - วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(2) คอร์สปฏิบัติธรรม อริยมรรค 6 คืน 7 วัน เสาร์ ที่ 25 - ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ ศูนย์2 จ.ปทุมธานี

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
8,757 130-ภาวนา53 รตนะ คือ พระโสดาบัน และ พระสัตตักขัตตุปรมะ
1 มีนาคม 2567
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 8
8,756 1258-มธุปิณฑิกสูตร4 เมื่อจักขุเป็นต้นมี ผัสสะเป็นต้นจึงมี
29 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 18
8,755 1257-พระสวดบทอะไรในงานศพ
29 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 18
8,754 1256-สังโยชน์เกิดโดยไม่มีเจตนาอย่างไร
29 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 19
8,753 1255-มธุปิณฑิกสูตร3 เหตุให้ปปัญจสัญญาเกิดจนวัฏฏะยืดยาว
29 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 21
8,752 921-อภิธานัปปทีปิกา4 ทิสาทิวรรค ศัพท์ไฟ แสงสว่าง ลม เป็นต้น
28 กุมภาพันธ์ 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6
8,751 203-ธรรมปฏิบัติ150 ปฏิบัติรักษาตน และ รักษาผู้อื่น
27 กุมภาพันธ์ 2567
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 43
8,750 920-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่6 รูป28 และ นิพพาน
25 กุมภาพันธ์ 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30
8,749 347-ทีฆนขสูตร2 วิปัสสนาโดยรู้ธาตุ4และแยกเวทนา3
24 กุมภาพันธ์ 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 33
8,748 346-ทีฆนขสูตร1 เมื่อเห็นโทษในตนการละทิฏฐิย่อมมีได้
24 กุมภาพันธ์ 2567
18. มูลนิธิมายาโคตมี 34
8,747 919-อภิธานัปปทีปิกา3 สัคคาทิวรรค กับ ทิสาทิวรรค
21 กุมภาพันธ์ 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
8,746 918-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่5 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
18 กุมภาพันธ์ 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 38
8,745 917-บาลีมหาสติปัฏฐาน4 รูปแบบวิธีการขยายความนิทเทส21หมวด
17 กุมภาพันธ์ 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 24
8,744 916-บาลีมหาสติปัฏฐาน3 บาลีอุทเทสของสติปัฏฐาน4
17 กุมภาพันธ์ 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20
8,743 1916-วิสุทธิ7 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ฯ วัดหงส์รัตนารามฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
03. บรรยายทั่วไป 44
8,742 2944-ตอบปัญหาธรรม3 และโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 46
8,741 2943-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 38
8,740 2942-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 42
8,739 2941-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 33
8,738 2940-เจริญมัคคปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 34
8,737 2939-กายคตาสติ18วิธี และ สัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 29
8,736 2938-มรรคประจำและหลักของจิต ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 30
8,735 2937-ปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรค ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
8,734 915-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 98
8,733 914-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 58
8,732 129-ภาวนา52 รัตนะ คือ อริยมรรค พระสงฆ์ และพระอรหันต์
2 กุมภาพันธ์ 2567
13. คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 82
8,731 1254-มธุปิณฑิกสูตร2 ที่สุดของอนุสัย7 และ บาปอกุศลดับ
1 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 82
8,730 1253-เนื้อหาย่อของจูฬ-มหาสีนาทสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 42
8,729 1252-มธุปิณฑิกสูตร1 พระพุทธเจ้าไม่โต้แย้งกับชาวโลก
1 กุมภาพันธ์ 2567
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 51
8,728 913-อภิธานัปปทีปิกา2 พระพุทธเจ้า นิพพาน พระอรหันต์ สวรรค์ เทวดา
31 มกราคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 47
8,727 321-มาณพ16 ตอนที่2(3) ปุณณกะ2 ใครช้ามชาติและชราได้
28 มกราคม 2567
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 93
8,726 320-มาณพ16 ตอนที่2(2) ปุณณกะ1 ชาวโลกบูชายัญเทวดาเพราะเหตุใด
28 มกราคม 2567
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 60
8,725 319-มาณพ16 ตอนที่2(1) ติสสเมตเตยยะ ใครเป็นผู้สันโดษในโลก
28 มกราคม 2567
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 47
8,724 912-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(2) จำแนกเจตสิก52
28 มกราคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 48
8,723 911-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(1) โลกุตตรจิต และจำแนกจิต9แบบ
28 มกราคม 2567
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 34