ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,060
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 145 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 233 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 389 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 814 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,449 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,247 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,110 503-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนวาระ
4 สิงหาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
7,109 502-ธัมมสังคณี6 จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
4 สิงหาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5
7,108 501-เนตติปกรณ์6 วิจยหาระ ยุตติหาระ... สมาโรปนหาระ
3 สิงหาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,107 500-ธาตุกถา5 สรุปปฐมนยะ
2 สิงหาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
7,106 499-ปรมัตถธรรม4 กามาวจรจิต54
29 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45
7,105 498-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์สุตมยญาณนิทเทส
29 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 14
7,104 497-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 กามาวจรกุศลจิต ดวงที่1
23 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 42
7,103 496-ปรมัตถธรรม3 ความหมายและลักขณาทิจตุกกะ
22 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 24
7,102 495-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
22 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
7,101 494-ยมกปาลิ5 อกุสลบท เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
21 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12
7,100 493-ธัมมสังคณี5 อธิบายจิตตุปปาทกัณฑ์
21 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
7,099 492-เนตติปกรณ์5 อธิบายเทสนาหาระ
20 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,098 491-ธาตุกถา4 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายอายตนะ12
19 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 26
7,097 147-ธรรมปฏิบัติ94 รู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเป็นจริง
19 กรกฎาคม 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 117
7,096 1156-ตายอย่างอาจหาญ อยู่อย่างเบิกบาน
18 กรกฎาคม 2564
03. บรรยายทั่วไป 227
7,095 490-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 บทสวดอภิธรรมและวิเคราะห์กุสลติกะ
16 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 26
7,094 976-ขุ.ธ.พุทธวรรค7 บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก
15 กรกฎาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 53
7,093 975-การปล่อยวางในพระพุทธศาสนา
15 กรกฎาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 136
7,092 974-ขุ.ธ.พุทธวรรค6 สรณะอันปลอดภัยและสูงสุด
15 กรกฎาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 63
7,091 489-ปรมัตถธรรม2 บาลีปรมัตถธรรม
15 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 34
7,090 488-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์2 โครงสร้างคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค
15 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22
7,089 487-ยมกปาลิ4 มูลกนัย เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
14 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10
7,088 486-ธัมมสังคณี4 อธิบาย วิปากติกะ และ เหตุทุกะ
14 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,087 146-ธรรมปฏิบัติ93 ถือเอาประโยชน์จากลมหายใจ
22 กรกฎาคม 2564
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 99
7,086 485-ธาตุกถา3 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายขันธ์5
12 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 24
7,085 484-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์4 เนื้อความย่อของพระอภิธรรม
9 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28
7,084 973-โยงโพธิปักขิยธรรม มรรค8 สติปัฏฐาน4 วิปัลลาส12
8 กรกฎาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 101
7,083 972-ขุ.ธ.พุทธวรรค5 ความอิ่มด้วยกามทั้งหลายไม่มี
8 กรกฎาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 86
7,082 971-ขุ.ธ.พุทธวรรค4 คาถาโอวาทปาติโมกข์
8 กรกฎาคม 2564
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 57
7,081 483-ยมกปาลิ3 มูลยมก มูลนัย มูลมูลนัย มูลกนัย
7 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 19
7,080 482-ธัมมสังคณี3 อธิบายศัพท์และองค์ธรรม กุสลติกะ
7 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 13
7,079 481-เนตติปกรณ์4 อธิบายหาระ16 นยะ5 ตามแบบอรรถกถา
6 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 21
7,078 480-ธาตุกถา2 ความหมาย และ มาติกา5
5 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 23
7,077 479-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์3 พัฒนาการของอภิธรรม
7 กรกฎาคม 2564
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 37
7,076 2500-คุณธรรม5อย่างนำสู่ความเจริญ ยุวพุทธฯศูนย์2
1 มิถุนายน 2564
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 107