ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,351
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 468 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 404 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 517 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 994 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,559 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,425 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

คอร์สวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร "อริยมรรค" 4 คืน 5 วัน วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1 เพชรเกษม54 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.ybat.org ครับ

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,401 598-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก14 วิเคราะห์สัจจวิภังค์2
24 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11
7,400 597-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก13 วิเคราะห์สัจจวิภังค์1
24 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7
7,399 159-ธรรมปฏิบัติ106 ชีวิตเป็นของน้อย มีทุกข์มาก
24 มกราคม 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 23
7,398 2572-ทำบุญกิริยา มีสรณะ ปฏิบัติสู่นิพพาน
23 มกราคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
7,397 2571-สัมมาทิฏฐินำเข้าสู่การประกอบมรรค ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 28
7,396 2570-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 25
7,395 2569-ตั้งสติ กำหนดแยก กาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 23
7,394 2568-อาศัยกายสร้างสติและประกอบสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
21 มกราคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 21
7,393 2567-รักษาตัว ไม่ตกต่ำ ไม่พลาดโอกาสเจริญ ยุวพุทธฯ
21 มกราคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 26
7,392 2566-ความเข้าใจชัดเรื่องการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
21 มกราคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 19
7,391 1046-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค8 เว้นบาปและรู้โลกทั้งสองชื่อว่ามุนี
20 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 14
7,390 1045-วิธีการดู สังขารขันธ์ และ สัญญาขันธ์
20 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 20
7,389 1044-อธิบาย อนิจจตา ธัมมัฏฐิตตตา สุญญตา เป็นต้น
20 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 16
7,388 1043-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค7 ลอยทั้งบุญและบาปได้ชื่อว่าภิกษุ
20 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 15
7,387 1042-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค6 ทำบาปให้สงบระงับชื่อว่าสมณะ
20 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 11
7,386 1041-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค5 ตัดความริษยาเป็นต้นได้ชื่อว่าคนดี
20 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 13
7,385 596-กถาวัตถุ2 โครงสร้างด้านเนื้อหาและวิธีการ
19 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 21
7,384 595-กถาวัตถุ1 ความหมายและความเป็นมา
19 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 24
7,383 594-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 วิธีการสอนแบบต่างๆ2
18 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 36
7,382 593-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบต่างๆ1
18 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 26
7,381 592-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป5
14 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 68
7,380 591-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป4
14 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 46
7,379 590-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
13 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 48
7,378 589-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน5 วิธีการสอนแบบทั่วไป2
13 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 40
7,377 588-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน4 วิธีการสอนแบบทั่วไป1
12 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 64
7,376 587-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 เนื้อธรรมที่ทรงสอน
12 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 50
7,375 586-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 คุณสมบัติผู้สอน
11 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 55
7,374 585-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1 เป้าหมายของการสอน
11 มกราคม 2565
17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 78
7,373 158-ธรรมปฏิบัติ105 ความตายต้องมีแน่
10 มกราคม 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 101
7,372 1040-ความเห็นผิดในรูปนามตามสักกายทิฏฐิ20
6 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 132
7,371 1039-โลกิยสัมมาทิฏฐิเพื่อโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
6 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 89
7,370 1038-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค4 ผู้มีสัจจะและอหิงสาเป็นต้นเรียกเถระ
6 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 49
7,369 1037-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค3 ผู้เห็นสัจจะและไม่ประมาทเรียกธัมมธร
6 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 40
7,368 1036-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค2 ผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเรียกว่าบัณฑิต
6 มกราคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 52
7,367 2565-โอวาทหลักของพระอรหันต์ อาศรมมาตา
4 มกราคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 124