ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ข่าวประกาศ

(1) คอร์สปฏิบัติธรรม หลักสูตร "อริยมรรค" 6 คืน 7 วัน วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์2) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

35 รายการ เสียงธรรม (MP3) ล่าสุด

# ชื่อ/รายละเอียด ประจำหมวดหมู่ Views
7,539 166-ธรรมปฏิบัติ113 ลักษณะผู้อยู่ร่วมกับพระพุทธเจ้าได้
9 พฤษภาคม 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 94
7,538 2594-ธรรมพื้นฐานคือศีลและความเห็นตรง
8 พฤษภาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 80
7,537 2593-เป็นชาวพุทธปฏิบัติตามมรรค8 ยุวพุทธฯ
8 พฤษภาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 51
7,536 2592-ทุกข์และสมุทัยที่เป็นอริยสัจ ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 62
7,535 2591-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 59
7,534 2590-วิธีฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 68
7,533 2589-สรณะ กายคตาสติ และสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
7 พฤษภาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 37
7,532 2588-ฝึกสติพื้นฐานเพื่อการภาวนา ยุวพุทธฯ
6 พฤษภาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 40
7,531 2587-โอวาทเปิดคอร์สปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
6 พฤษภาคม 2565
02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 31
7,530 1079-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค3 อาสวะของผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมสิ้นไป
5 พฤษภาคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 24
7,529 1078-การพิจารณาวิบากลงสู่ทุกขสัจ
5 พฤษภาคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 49
7,528 1077-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค2 ผู้ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น ย่อมไม่พ้นจากเวร
5 พฤษภาคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 17
7,527 1076-ขุ.ธ.ปกิณณวรรค1(2) ลาภและการบูชาเป็นอานุภาพกรรมอดีต
5 พฤษภาคม 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 33
7,526 165-ธรรมปฏิบัติ112 นิพพานมีอยู่ มรรคต้องทำเอง
25 เมษายน 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 171
7,525 253-อภิธัมมาวตาร2(5) มหัคคตวิบากจิต9
23 เมษายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 44
7,524 252-อภิธัมมาวตาร2(4) กุศลอเหตุกวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 40
7,523 251-อภิธัมมาวตาร2(3) กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 34
7,522 250-อภิธัมมาวตาร2(2) โมหมูลจิต2
23 เมษายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 22
7,521 249-อภิธัมมาวตาร2(1) โทสมูลจิต2
23 เมษายน 2565
18. มูลนิธิมายาโคตมี 30
7,520 1075-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค1 เพื่อสุขไพบูลย์ พึงละสุขเล็กน้อย
21 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 66
7,519 1074-ตอบปัญหา อุบายละตัณหาเต็มรูปแบบ
21 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 93
7,518 1073-ขุ.ธ.มัคควรรค12 ผู้ต้านทานไม่มี ต้องรีบชำระมรรค
21 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 45
7,517 1072-ขุ.ธ.มัคควรรค11 ความตายพาเอาผู้ลุ่มหลงมัวเมาไป
21 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 50
7,516 164-ธรรมปฏิบัติ111 วิธีสร้างความพอใจในการภาวนา
11 เมษายน 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 160
7,515 1071-สํ.สคาถ.วิชราสูตร เมื่อขันธ์มีอยู่ สมมติว่าสัตว์ย่อมมี
7 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 103
7,514 1070-ตอบปัญหา การละกิเลสของมรรค
7 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 127
7,513 1069-สํ.สคาถ.เสลาสูตร กายนี้เกิดเพราะเหตุ ดับเพราะหมดเหตุ
7 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 61
7,512 1068-สํ.สคาถ.สีสุปจาลาสูตร ไม่ชอบทิฏฐิ ชอบคำสอนพระพุทธเจ้า
7 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 40
7,511 1067-สํ.สคาถ.อุปจาลาสูตร ไม่ชอบสวรรค์ ชอบนิพพาน
7 เมษายน 2565
04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง 43
7,510 300-อุทานธรรม7(5) อุเทนสูตร ความกังวลไม่มีสำหรับผู้เห็นสัจธรรม
3 เมษายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 113
7,509 299-อุทานธรรม7(4) อุปปัชชันติสูตร พระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น
3 เมษายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 54
7,508 298-อุทานธรรม7(3) อุปาติธาวันติสูตร ตายเหมือนแมงเม่าเข้าเปลวไฟ
3 เมษายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 55
7,507 297-อุทานธรรม7(2) ตติยนานาติตถิยสูตร มัวเถียงกันไม่พ้นวัฏฏสงสาร
3 เมษายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 62
7,506 296-อุทานธรรม7(1) ปฐมนานาติตถิยสูตร เถียงกันเหมือนตาบอดคลำช้าง
3 เมษายน 2565
16. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 57
7,505 163-ธรรมปฏิบัติ110 มีหลักรักษาจิตและมองความจริง
31 มีนาคม 2565
22. ธนาคารแห่งประเทศไทย 147